0
Hopp til hovedinnhold

Tar lærerutdanningsrelevant forskning videre

Med representanter fra alle fakultet som har lærerutdanning, skal det nyoppstartede FoU-utvalget ha oppgaven med å koordinere og rådgi innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling som er relevant for lærerutdanning og -profesjon.

Som så mange andre møter i det siste, ble også FoU-utvalgets oppstartsmøte avholdt digitalt. Likevel, godt humør og gode innspill.
Som så mange andre møter i det siste, ble også FoU-utvalgets oppstartsmøte avholdt digitalt. Likevel, godt humør og gode innspill.

Forskning i lærerutdanningene skal synliggjøres og styrkes. Gunn Bjørnsen har tidligere blitt tilsatt som forskningskoordinator i lærerutdanningene, og nå er Lærerutdanningenes FoU-utvalg (LU FoU) satt sammen og har hatt sitt første møte. Møtet ble brukt til å skape en felles forståelse for utvalgets mandat, arbeidsformer og veien videre.

– Forskningsbasert utdanning og formidling er kjernen i et universitet. Det forplikter, sier Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger, – Underviserne skal ha forskningskompetanse og som hovedprinsipp kan vi ikke skille mellom forsker og underviser.

FoU-utvalget består av lærerutdannere ved alle fakultet som tilbyr fag og emner i lærerutdanningene våre, dekan for lærerutdanningene, forskningskoordinator i lærerutdanningene, Ph.d.-stipendiat og studentrepresentant, samt varamedlemmer. Utvalget er et rådgivende organ som blant annet skal fungere som forum for drøfting av satsinger og tiltak innen lærerutdanningsrelevant FoU.

Forskningstema på tvers?

Lærerutdanningsrelevant forskning er et bredt forskningsfelt, og omhandler forskning både i og på utdanningen, barnehagen, skolen og skolesystemet. Bredden i forskningstematikken er stor. Det kan forskes på pedagogikk og didaktikk, men også barnehage og skole som sosiokulturelt fenomen og system, som organisatorisk system og som identitetspolitisk system.

Portrettbilde Tommy Haugen

Tommy Haugen ved institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving synes matrisen er utfordrende med tanke på oversikt og kjennskap. Foto: UiA.

Forskning skjer ut fra ulike fagmiljøers ståsted og kompetanse. Matriseorganiseringen av lærerutdanningene kan støtte oppunder tverrgående forskningstema, men kan også vanskeliggjøre utstrakt samarbeid i det daglige.

– Noe av hovedutfordringen med matrisen, er at vi ikke kjenner hverandre godt nok på tvers av fagmiljøene. Det fører til at jeg ikke får oversikt og innblikk i forskningsprosjekter som kan være en berikelse for meg og mitt fagfelt, sier Tommy Haugen, professor ved institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

– Matrisen er en utfordring, men det er også en fordel fordi vi kan bruke hele fakultetet i FoU-arbeidet, påpeker Lysgård.

Utnytte forskningssamarbeidet og øke ambisjonsnivået

Utover FoU-utvalgets mandat, er et av målene, og ønskene for utvalget, at det skal fungere som en brobygger på tvers av fagmiljøene, og legge til rette for den forskningen som gjennomføres i de ulike fagmiljøene og fakultetene.

– Med LU FoU ønsker vi å få enda større oppmerksomhet rundt og synliggjøring av alt det gode FoU-arbeidet lærerutdannere ved UiA gjør. Så vil vi jobbe for gode rammebetingelser for enda mer aktivitet, og bidra til at vi utvikler arenaer for faglige diskusjoner, samarbeid og tverrgående prosjekter, uttrykker Hilde Inntjore, dekan for lærerutdanningene ved UiA.

Portrettbilde Gunhild Kvåle

Gunhild Kvåle er utvalgsmedlem og ser frem til å dele idéer. Foto: UiA.

Flere av utvalgsmedlemmene håper at FoU-utvalget også kan være med på å skape større kjennskap til og bevissthet om det som skjer innen lærerutdanningsrelevant forskning på det enkelte fakultet.

– Noe nytt skal skapes og idéer skal deles. Vi må utnytte forskningssamarbeidet og den mellommenneskelige dimensjonen i forskningen, sier Gunhild Kvåle, professor ved institutt for nordisk og mediefag.

Utvalgsmedlemmene har også uttrykket ønske om å få til presentasjoner og kjennskap til fagmiljøenes styrker, metodologi, studiedesign og hvordan det enkelte fagmiljø involverer studentene hos seg.

– Et godt fungerende utvalg må ha god intern kommunikasjon, poengterer Kvåle.

Kobling mellom studieporteføljen og forskningsporteføljen

Portrettbilde Gunn Bjørnsen

Gunn Bjørnsen, forskningskoordinator i lærerutdanningene.

Gunn Bjørnsen i Avdeling for lærerutdanning skal i rollen som forskningskoordinator ha overblikket og koordineringsansvaret for forskningen som forgår i fakultetene, som er det faglige forankringspunktet for LU FoU.

– Det er et nybrottsarbeid med denne type utvalg i matrisen, og hvordan utvalget best kan gjennomføre sitt arbeid er en av oppgavene vi må løse i fellesskap, sier Bjørnsen, – Det gjelder blant annet kartlegging av sammenhengen mellom studieporteføljen og forskningsporteføljen i lærerutdanningene.

Noen av planene for utvalget fremover er FoU-samlinger på tvers og igangsetting av arrangement i forbindelse med FNs dag for lærere 5. oktober.