Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny samarbeidsarena for FoU-arbeid i grunnskolelærerutdanningene

Avdeling for lærerutdanning inviterte til felles workshop for å skape en arena for FoU-samarbeid mellom Kristiansand kommune, lærerutdanningsskolene og fagmiljøet ved GLU.

Representanter fra Kristiansand kommune, lærerutdanningsskolene i GLU og fagmiljøet i GLU diskuterer hvordan nye samarbeidsarenaer kan gi muligheter for forskningsarbeid basert på skolenes behov og aktuelle forskningstema.
Representanter fra Kristiansand kommune, lærerutdanningsskolene i GLU og fagmiljøet i GLU diskuterer hvordan nye samarbeidsarenaer kan gi muligheter for forskningsarbeid basert på skolenes behov og aktuelle forskningstema.
Dekan og studieleder ønsker velkommen foran deltakere

Hilde Inntjore, dekan for lærerutdanningene og Monica Bartok, studieleder for grunnskolelærerutdanningene, ønsker velkommen i Undervisningsverkstedet

– Tanken er at en slik arena kan gi muligheter for forskningsarbeid basert på skolenes behov og aktuelle forskningstema, forteller Ingunn Govertsen som leder lærerutdanningsskolesamarbeidet ved Avdeling for lærerutdanning.

Lærerutdanningsskolene ved UiA består av Lovisenlund, Høvåg, Blomdalen, Karuss, Presteheia, Grim, Torridal, Vassmyra, Nygård og Wilds Minne skoler.

Utlysning av FoU-midler

Avdeling for lærerutdanning har lyst ut FoU-midler for LU-skoler og GLU, der formålet er å stimulere til FoU-prosjekter som samarbeid mellom grunnskolelærerutdanningene og LU-skolene. Prosjektene skal utvikle praksisrelevant kunnskap for skolen og styrke UiA som lærerutdanningsinstitusjon.

Frist for å søke om midler er 1. desember. Les mer om såkornsmidlene og tildeling her.

Reell medvirkningskraft

Eivind Eikeland fra Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune holdt et inspirasjonsinnlegg om strategier for inkludering og fellesskap, basert på rapporten «En skole for vår tid». Rapporten er et resultat av et nasjonalt arbeid om hvordan skolene driver kvalitetsutvikling. Eikeland pekte spesielt på medvirkning som et av punktene ekspertgruppen har undersøkt, og hvordan de skolene som har lykkes best med å «løfte elevene» jobber. Han trakk også frem Fagfornyelsens fokus på elevaktive arbeids- og vurderingsformer, og at både elev og lærer må involveres i større grad for å oppnå reell medvirkningskraft.

Bruker LU-skolene i masteroppgavene

Cato Jonassen presenterer foran skjerm med digital presentasjon

Cato Jonassen fra Høvåg skole presenterer erfaringer fra FoU-arbeid ved skolen, blant annet Uteskolens betydning for relasjonsbygging i klassen på tvers av kjønn og gruppestørrelse.

Cato Jonassen ved Høvåg skole presenterte et utvalg av skolens arbeid med felles FoU-arbeid, blant annet om uteskolens betydning for relasjonsbygging i klassen, på tvers av kjønn og gruppestørrelse. Han trekker også frem FoU-arbeid som inspirerende for lærerne, både personlig og for bedre samarbeid på tvers av trinn. Han trekker også frem grunnskolelærerstudenter som ønsker å bruke skolene i sin masteroppgave som positivt for forskningsarbeidet.

Irene Trysnes, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA, veileder masterstudenter i både GLU og lektorutdanningen. Hun trakk frem et eksempel fra lektorutdanningen hvor en masterstudent ønsket å skrive en praksisnær oppgave i samfunnsfag. I samarbeid med rektor og lærere ved aktuell skole gjorde studenten et avgrenset feltarbeid, blant annet intervju og observasjon av elever om mistrivsel og de stille elevene.

Portrettbilde Ellen Johannessen

Ellen Johannessen, inspektør og fungerende rektor ved Lovisenlund skole er glad for samarbeidet med UiA og nysgjerrig på mulighetene for FoU-arbeid på tvers.

Gleder seg til videre samarbeid

Ellen Johansen, inspektør og fungerende rektor ved Lovisenlund skole, er LU-kontakt og glad for samarbeidet med UiA. Hun forteller at skolen gleder seg til videre samarbeid og deltar på workshopen for å få inspirasjon til FoU-arbeid og hvordan et slikt arbeid kan være relevant både for masterstudentene men også for å gi skolen et løft. Ellen trakk spesielt frem norskfaget som inspirerende i denne sammenhengen.