Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gode vurderinger og videre anbefalinger for UiA

I perioden 2020–2022 har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomført evaluering av alle lektorutdanningene for trinn 8–13 i Norge. Nå er sluttrapporten klar.

Bilde av Oddvar Vik og Cecilie Thorbjørnsen Mork.
Oddvar Vik, rektor ved Fiskå ungdomsskole, og Cecilie Thorbjørnsen Mork, studieleder for 8-13-utdanningene ved UiA, har vært tilstede ved lanseringen av NOKUT-rapporten om lektorutdanningene i Norge. De ble invitert til å delta i panelsamtale under lanseringen om organisering og samarbeid i lektorutdanningen på UiA.

I sluttrapporten gjør sakkyndig komité et nøye arbeid med å vurdere lektorutdanningene på de ulike institusjonene innen områdene nasjonal styring og institusjonell autonomi, ledelse, organisasjon og samarbeid i lektorutdanningene, helhet og sammenheng i lektorutdanningene, lektorstudentenes profesjonelle identiteter og tilhørighet, og nye lektorers kompetanse og videre utvikling.

– Alt i alt kommer vi godt ut av denne evalueringen, men selvfølgelig er det ting å ta tak i, så det er bra å få disse grundige gjennomgangene, sier studieleder for 8–13-utdanningene ved UiA, Cecilie Thorbjørnsen Mork.

Hensikten med evalueringen er å få kunnskap om kvalitet i utdanningen og bidra til videre utvikling. Prosessen frem til endelig rapport har vært kjempegrundig. Det har vært gjennomført innspillsrunder, selvevalueringer med fagmiljø, studenter og praksisfeltet, forskjellige spørreundersøkelser rettet mot ulike aktører innen lektorutdanningen og todagers institusjonsbesøk hvor sakkyndig komité har hatt digitale samtaler med institusjonene og praksisaktørene.

– Institusjonsbesøkene har vært veldig lærerike og ettersom samtalene var digitale, kunne vi også delta som observatører på de andre institusjonenes besøk. Dette var veldig bra, og det ga oss et godt innblikk i de andres utdanninger, og vi har fått et godt grunnlag for videre samarbeid og erfaringsutveksling innen spesifikke temaer, fortsetter Mork.

Matrise ingen ulempe – nødvendigvis

Noe av det som ofte trekkes frem som en ulempe og en utfordring i arbeidet med lærerutdanningene ved UiA, er matriseorganiseringen. Organiseringen innebærer at studentene følger undervisning ved fem ulike fakultet og at Avdeling for lærerutdanning har ansvaret for studieledelse.

– Vi har jobbet mye for å få på plass gode samarbeidsarenaer på campus og er veldig bevisste på relasjonsbygging ut i matrisen, så det er ekstra stas at sakkyndig komité vurderer det dithen at vi har klart å utnytte matriseorganiseringens fordeler og samtidig begrense dens ulemper, fortsetter studielederen som har fått lagt frem sluttrapporten.

I forbindelse med presentasjonen av rapporten 20. oktober, har studielederen og rektor på Fiskå skole, Oddvar Vik, blitt invitert til å sitte i panelsamtale for nettopp å snakke om matriseorganisering og hvordan sørge for helhet og sammenheng.

– Det er jo krevende å jobbe med helhet og sammenheng i matrise, men sakkyndig komité har sett noe hos oss om hvordan vi jobber med helhet og sammenheng med vår organisering. I tillegg har jeg blitt spurt om å være med i NOKUT-podden, som er en podcast om god praksis i høyere utdanning, sier Mork.

En annen utdanningsarena i lektorutdanningen, er praksisfeltet, og samarbeidet med partnerskolene er viktig for å lykkes med praksis.

– Vi kjenner på litt stolthet når det står svart på hvitt at vi har et «svært velfungerende samarbeid med praksisfeltet som går utover informasjonsutveksling og over i reelt samarbeid og felles læring», samtidig som vi er veldig takknemlige over at partnerskolene våre vil være med på utviklingen av lektorutdanningen og at de ser på hele skolen som lærerutdannere, fremfor enkeltindivider.

I overkant endringsvillige

I tillegg til å legge frem vurderinger av lektorutdanningene, presenterer sakkyndig komité anbefalinger til både nasjonale myndigheter og institusjonene. Institusjonene har fått noen anbefalinger som gjelder for alle og noen anbefalinger som gjelder spesielt for sin utdanning.

– Vi synes vi har fått gode anbefalinger til UiA. Noen var vi klar over i utgangspunktet og er i gang med å jobbe med allerede. Dette er de såkalte «quick-fixene». Så har vi fått noen større anbefalinger som vi må se nærmere på og vurdere nøyere, som for eksempel samkjøringen med PPU-utdanningen i lektorutdanningens 5. og 8. semester.

I rapporten kommer det frem at sakkyndig komité kommer med endringsanbefalinger til UiA, samtidig som de kommenterer at UiA er i overkant endringsvillige og at det kan føre til at endringer blir gjennomgått og endret før de eventuelt får satt seg og blir testet ordentlig i utdanningen.

– Ja, det var jo nesten litt morsomt å lese det, at de anbefaler å gjøre ulike endringer, samtidig som de anbefaler oss å roe litt ned på akkurat dette feltet, smiler Cecilie Thorbjørnsen Mork.

De mange endringene forklares med at lektorutdanningen med det brede fagtilbudet er en relativt «ung» utdanning på UiA, med fire uteksaminerte kull siden oppstarten høsten 2014.

– På UiA bruker vi kvalitetssystemet aktivt, tar evalueringer på alvor og gjør endringer for forbedringer. Vi må tørre å justere litt underveis, men vi tar til oss det at vi nok gjør det noe hyppig og må passe på at endringene får sette seg, før vi evaluerer de og endrer de igjen, avslutter studielederen.

Les rapporten i sin helhet her: Ny rapport: Slik kan lektorutdanningene videreutvikles