Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Disse seks prosjektene fikk FoU-midler i lærerutdanningene

1,2 millioner kroner er delt ut til seks prosjekter på fire fakulteter ved UiA. Flere av prosjektene legger opp til samarbeid mellom UiA og eksterne aktører.

Seks prosjekter ved fire fakultet har fått innvilget sine søknader om FoU-midler i lærerutdanningene.
Seks prosjekter ved fire fakultet har fått innvilget sine søknader om FoU-midler i lærerutdanningene.

Tildeling av FoU-midler i lærerutdanningene for 2023 er nå foretatt. Til årets utlysning kom det åtte søknader med en samlet søknadssum på kr 2 503 976. Det er tildelt kr 1 200 000, som er rammen for tildeling i 2023, fordelt på seks prosjekter. Tildelingen for 2023 er gjort av Lærerutdanningenes FoU-utvalg ved UiA, i møte 9. november 2022.

De fire fakultetene som er representert i år er:

  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
  • Fakultet for humaniora og pedagogikk
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for teknologi og realfag 

Dekan for lærerutdanningene, Hilde Inntjore, takker for alle søknadene om FoU-midler for kommende å:

– Årets søknader viser et mangfold av forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som pågår og er under igangsetting i lærerutdanningene våre. Vi er svært glade for igjen å kunne finansiere så gode prosjekt, og ser at de knytter forskning og utdanning tett sammen. Det gir en viktig effekt rett inn i utdanningene! Vi ønsker varmt lykke til for de som nå starter opp, og ser frem til resultatene.

Undervisnings- og vurderingsformer i lærerutdanningen i kroppsøving

Prosjektet «Undervisnings- og vurderingsformer i lærerutdanningen i kroppsøving» har fått en tildeling på kr 300 000. Prosjektleder er Erik Aasland, førsteamanuensis ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Hvilken kompetanse forventes det at studentene utvikler gjennom undervisningen, og utformes eksamen på en slik måte at studentene får mulighet til å fremvise denne kompetansen? Gjennom kartlegging av undervisnings- og eksamensformer søker prosjektet å undersøke hvordan studentene forstår kunnskapsinnholdet, og hvordan de relaterer sin forståelse til lærerutdannerens intensjon med undervisningen. Et mål for prosjektet er å kunne bidra til utdanningsrelevant forskningskunnskap innenfor kroppsøvingsfaget.

Involverte fagpersoner ved UiA er i tillegg dosent Gunn Nyberg, professor Bjørn Tore Johansen og førsteamanuensis Aron Gauti Laxdal, alle ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving.

Læringsmiljøundersøkelsen 2022 med vekt på masterløpet

Prosjektet «Læringsmiljøundersøkelsen 2022 med vekt på masterløpet» har fått en tildeling på kr 200 000. Prosjektleder er Maryann Jortveit, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk. Universitetslektor Åse Haraldstad, også ved Institutt for pedagogikk, er intern prosjektdeltager. 

Med utgangspunkt i resultatene fra en større, kvantitativ undersøkelse med fokus på læringsmiljø, studievaner og ferdigheter i lærerutdanningene, søker prosjektet kunnskap om studentenes opplevelse av det nye, femårige masterløpet i grunnskolelærerutdanningene (GLU). Sentrale elementer i prosjektet er rekruttering, gjennomstrømming, mangfold og kjønnsfordeling i lærerutdanningene. Studenter på 4. og 5. året i GLU (masternivå) vil intervjues, og et mål med prosjektet er å utvide forståelsen av masterløpets betydning for framtidige lærere.

Hva henger på veggen? Verdier i barnehagens hverdagspraksis

Prosjektet «Hva henger på veggen? Verdier i barnehagens hverdagspraksis» har fått en tildeling på kr 250 000. Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk Randi Engtrø er prosjektleder.

Hva formidler en vegg i barnehagen? Hvilke verdier fremheves gjennom det som henger på veggene, og hvordan kan den hverdagslige praksisen som formidles gjennom de ulike elementene forstås? 

I forlengelsen av et forskningsprosjekt fra høsten 2020 om hva som henger på veggene i personaldelen i norske barnehager, søker prosjektet å undersøke personalets forståelse og bruk av veggene, og hvilken betydning dette kan ha for deres profesjonsutøvelse. Interne prosjektdeltagere er førsteamanuensis Lisbeth Ljosdal Skreland og universitetslektor Trine Smiseth Dale, begge ved Institutt for pedagogikk.

Veiledet praksis med VR-teknologi i den filosofiske samtalen

Prosjektet «Veiledet praksis med VR-teknologi i den filosofiske samtalen» har fått en tildeling på kr 100 000. Prosjektleder er universitetslektor Martin Smith-Gahrsen ved Institutt for religion, filosofi og historie. Intern prosjektdeltager er universitetslektor Ingvild Bergan, ved Institutt for pedagogikk. 

Prosjektet er en videreutvikling av tre FoU-prosjekter, der VR-teknologi har vist seg å kunne bidra til elevers opplevelse av medvirkning og mestring, i tillegg til å være et godt observasjonsverktøy for veiledere som ønsket å utvikle sin veilederkompetanse. I fortsettelsen av disse tre prosjektene vil lærerstudenter i 3GLU blant annet gjennomføre filosofiske samtaler ved bruk av VR-teknologi i undervisningen.

Lesson Study som metode for skolebasert profesjonsutvikling – en videreføring av et FoU-samarbeid med KKG og Agder Fylkeskommune

Prosjektet «Lesson study som metode for skolebasert profesjonsutvikling- en videreføring av et FoU-samarbeid med KKG og Agder fylkeskommune» har fått en tildeling på kr 150 000. Prosjektleder er førstelektor Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. 

Hvordan opplever lærere Lesson Study som metode for skolebasert profesjonsutvikling, fra å være et frivillig tilbud til å bli en skolebasert metode for alle lærere, og hvordan påvirkes autonomi og skjønnsutvikling? Er det mulig for lektorstudenter i praksis å utforske undervisning gjennom Lesson Study, for å undersøke hvordan lærerstudenter opplever å utforske undervisning sammen med lærere i det profesjonsfellesskapet de snart er en del av?

Interne prosjektdeltagere er førsteamanuensis Andreas Reier Jensen, universitetslektor Aina Bjelland og universitetslektor Line Beate Tandsæther Mastad, alle ved Institutt for pedagogikk.

Mestringsbasert vurdering i matematikklærerutdanningen

Prosjektet «Mestringsbasert vurdering i matematikklærerutdanningen» har fått en tildeling på kr 200 000. Prosjektleder er førsteamanuensis Andre Martiny, og intern prosjektdeltager er universitetslektor Henrik Aadland Kjelsrud, begge ved Institutt for matematiske fag. 

Studentaktiv undervisning, samarbeid, utforskning og problemløsning er et mål for matematikkundervisning i lærerutdanningene. Gjennom utforskning av tenkende klasserom som metode, der studentene samarbeider i tilfeldig sammensatte grupper med faglige utfordringer gitt av faglærer, søker prosjektet å undersøke muligheten for mer hensiktsmessige eksamensformer, for eksempelvis å unngå skippertak. Gjennom å tilegne seg kunnskap om det tenkende klasserom i undervisningen, er målet at studentene også vil lære seg undervisningsformen som en konkret og forskningsforankret metode for å jobbe eksemplarisk og profesjonsrettet.