0
Hopp til hovedinnhold

Disse seks prosjektene fikk FoU-midler i lærerutdanningene

1,2 millioner kroner er delt ut til seks prosjekter på fire fakulteter ved UiA. Flere av prosjektene legger opp til samarbeid mellom UiA og eksterne aktører.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bildet viser to barn i samtale med en voksen
Tildeling av FoU-midler i lærerutdanningene for 2021 er nå foretatt. Til årets utlysning kom det 15 søknader med en samlet søknadssum på kr 3 182 970. Det er tildelt 1 200 000, som er rammen for tildeling i 2021, fordelt på seks prosjekter. Midlene er en del av universitetets satsning på profesjonsforskning.

Tildeling av FoU-midler i lærerutdanningene for 2021 er nå foretatt. Til årets utlysning kom det 15 søknader med en samlet søknadssum på kr 3 182 970. Det er tildelt 1 200 000 kr, som er rammen for 2021, fordelt på seks prosjekter.

De fire fakultetene som er representert i år er:

  • Fakultet for humaniora og pedagogikk,
  • Fakultet for kunstfag,
  • Fakultet for samfunnsvitenskap og
  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap,

Dekan for lærerutdanningene, Hilde Inntjore, takker alle for søknadene som ble sendt til årets utlysning.

– Det er et stort mangfold av temaer og gode prosjekter som våre lærerutdannere står for. Vi ønsker deltakerne i de tildelte prosjektene varmt lykke til, og at de som ikke fikk midler kan finne andre muligheter for å realisere sine prosjekter. Denne høsten var det første året lærerutdanningene hadde eget telt på torvet i Kristiansand under Forskningsdagene, der ble resultater fra tidligere FoU-prosjekter innen lærerutdanningene formidlet. Vi gleder oss til senere å kunne vise frem resultater også fra årets tildeling, sier hun.

Mat og helse i fremtidens skole

Portrettfoto av Vigdis Guttormsen

Vigdis Guttormsen

Vigdis Guttormsen, førstelektor i Mat og helse ved Institutt for ernæring og folkehelse, har fått tildelt 250 000 kr til videre arbeid med prosjektet Mat og helse i fremtidens skole, med fokus på digitale ferdigheter og tverrfaglighet i undervisninga, jamfør Fagfornyelsen.

I 2019 ble det laget ni fagdidaktiske videoer for Mat og helse-faget, i samarbeid med matkjemiker Geir Solgaard ved Fakultet for teknologi og realfag. Formålet med prosjektet er blant annet å undersøke hvordan disse videoene kan brukes tverrfaglig i mat og helse og naturfag på barne- og ungdomstrinn i grunnskolen.

TRAWL-elevtekster i engelsk og fremmedspråk

Portrettfoto av Ingrid Kristine Hasund

Ingrid Kristine Hasund

TRAWL (Tracking Written Learner Language-et nasjonalt tekstkorpus) ved UiA søker å bygge opp en digital samling av elevtekster i engelsk og fremmedspråkene fransk, spansk og tysk, og å forske på materialet for å øke kunnskap om og bidra til å bedre norske elevers skrivekompetanse.

Involverte fagpersoner ved UiA er førsteamanuenser Kristine Hasund, Lenka Garshol, Eli-Marie Danbolt Drange og Sigrunn Askland, alle ved Institutt for fremmedspråk og oversetting. Prosjektet har fått tildelt 80 000 kr.

Lek, bevegelse og natur som livsmestring i barnehagen

Portrettfoto av Merete Lund Fasting

Merete Lund Fasting

Postdoktor Merete Lund Fasting, førsteamanuenser Dag Øystein Nome og Ingirid Geirsdatter Heald Kjær har fått tildelt 250 000 kr. Formålet med prosjektet er å bygge opp et sterkt, tverrfaglig miljø innen lek, bevegelse og natur som livsmestring, med fokus på hva begrepet livsmestring kan innebære i en barnehagehverdag.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, og Institutt for pedagogikk.

Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse

Portrettfoto av Johan Kristian Andreasen

Johan Kristian Andreasen

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen til lærerutdannere ved UiA skal nå under lupen, og prosjektet bygger blant annet på ProDiG. Denne nye undersøkelsen vil i tillegg til UiA, også omfatte fem andre lærerutdanningsinstitusjoner som har vært del av ProDiG. Gjennom denne undersøkelsen vil analyse av utviklingen av PfDK hos lærerutdannerne lokalt ved UiA, og på tvers av de fem institusjonene være i fokus. 

Førstelektor Johan Kristian Andreasen og professor Cathrine Edelhard Tømte har fått tildelt 160 000 kr. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og Institutt for informasjonssystemer.

Samfunnsfagene i praksis og studenter i forskningsprosjekt

Katja Skjølberg, foto

Katja Skjølberg

Med utgangspunkt i samfunnsfagets komplekse tverrfaglige natur, søker førstelektor Katja Skjølberg Haaversen- Westhassel ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og førsteamanuenser Irene Trysnes og Sivert Skålvoll Urstad ved Institutt sosiologi og sosialt arbeid  å undersøke arbeidsmåter, elevmedvirkning og læringsstrategier.

I lys av Fagfornyelsen vil et av fokusområdene være demokratiopplæring i praksis, og hvordan samfunnsfag kan bidra til forebygging av ekstreme ytringer og radikalisering.

Bærekraftig utvikling i GLU i Kunst og håndverk

Portrettfoto av Helene Illeris

Helene Illeris

Professor Helene Illeris og førsteamanuenser Lisbet Skregelid og Anna Svingen-Austestad, alle ved Institutt for visuelle og sceniske fag, har fått tildelt 160 000 kr til videreføring av prosjektet «Artografisk feltarbejde som fagdidaktisk tilgang til tema bærekraftig utvikling i GLU i kunst og håndverk».

I samarbeid med blant annet studenter på kunst og håndverk i GLU 5-10 ved førstelektor Tor Jarle Wergeland, forskningsgruppene Kunst og barn og unge, og Kunst og sosiale relasjoner (begge UiA), søker prosjektet å utvikle artografisk feltarbeid som fagdidaktisk metode. Et av temaene handler om å undersøke kunst- og håndverksfagets muligheter utenfor verkstedslokaler, eksempelvis i bymiljø, naturen eller universitetets eller skolens egne lokaler.

Tildelingsresultat for alle søknader som fikk tildeling:

Prosjektleder

Organisasjonsenhet

Tittel på søknad/prosjekttittel

Tildelingssum

Guttormsen, Vigdis

Institutt for ernæring og folkehelse

Evaluering og videreføring av prosjektet Mat og helse i fremtidens skole

250 000

Hasund, Ingrid Kristine

Institutt for fremmedspråk og oversetting

TRAWL (Tracking Written Learner Language) - et korpus med elevtekster i engelsk og fremmedspråk

80 000

Fasting, Merete Lund

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving

Lek, bevegelse og natur som livsmestring i barnehagen

250 000

Andreasen, Johan Kristian

Institutt for pedagogikk

Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)

160 000

Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Klasseromsforskning – samfunnsfagene i praksis og studenter i forskningsprosjekt

300 000

Illeris, Helene

Institutt for visuelle og sceniske fag

Artografisk feltarbejde som fagdidaktisk tilgang til tema bærekraftig utvikling i GLU i Kunst og Håndverk (del II)

160 000

 

 

 

1 200 000