Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Viserektorstillinger, jus-finansering og fordeling av stipendiater

Universitetsstyret behandlet en rekke rapporter fra fjoråret og gjorde strategiske prioriteringer for fremtiden i mars-møtet.

Universitetsstyret

Møtet var et todagers møte, hvor dag én i sin helhet gikk til dialogmøter med fem fakulteter og Avdeling for lærerutdanning. Dialogmøtene er universitetsstyrets måte å få innsikt i fakultetenes utvikling, prioriteringer og utfordringer. Handelshøyskolen ved UiA skal ha sitt dialogmøte i forbindelse med neste styremøte.

Strategisk fordeling av rekrutteringsstillinger

En gang i året fordeler universitetsstyret 10 rekrutteringsstillinger på ulike strategiske satsinger. Rekrutteringsstillinger er doktorgradsstipendiat- og postdoc-stillinger. Styret vedtok følgende fordeling:

 • Havvind-satsingen – 3 stillinger fordelt på områdene teknologi, juss og energipolitikk
 • Senter for forskning på folkehelse og levekår – 2 stillinger
 • Psykologi, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap – 1 stilling
 • Styrking av prosjekter/miljøer med gjennomslag i konkurransebaserte finansieringsarenaer – 4 stillinger fordelt på:
  • Bridges 5.0 (Handelshøyskolen ved UiA)
  • FAME (Fakultet for samfunnsvitenskap)
  • ReMeD (Fakultet for humaniora og pedagogikk)
  • SFU CreaTeME (Fakultet for kunstfag)

Et forslag om å i fremtiden ha denne tildelingen på høring blant fakultetene falt 10 mot 1 stemme.

Universitetsdirektøren skal i høst legge frem et forslag til fordelingsprinsipper for rekrutteringsstillinger.

Vedtok årsrapport 2022

Hvert år lages det en samlet årsrapport med oversikt over universitetets utvikling. Noen hovedpunkter fra årsrapporten for 2022 er:

 • Gjennomstrømmingen av studenter er økt, og over sektorsnittet
 • Andel utvekslingsstudenter på Erasmus+-programmet har økt
 • Studentene bruker omtrent like mye tid på studiene som før
 • Høyere inntekter fra EU og Forskningsrådet
 • Andel kvinner i professor- og dosentstillinger øker
 • Flere og bedre samarbeidsarenaer
 • Utviklingsavtalen: positive resultater innenfor alle tre mål
 • Overordnet god kontroll og styring av virksomheten
 • Noe synkende søkertall og studenttall

Utkastet til årsrapporten blir nå justert, og endelig årsrapport legges ut på uia.no når denne er klar. Blant annet skal det legges inn en honnør fra styret til de ansatte som leverer solide resultater for universitetet på mange områder.

Utlysning av viserektorer

Etter at Sunniva Whittaker og Hans Kjetil Lysgård ble valgt til henholdsvis rektor og prorektor fra august 2023, skal rektoratet kompletteres med viserektorer.

Universitetsstyret vedtok at UiA fra sommeren skal ha to viserrektorer, en for utdanning og en for samfunnskontakt og nyskaping. Påtroppende prorektor Lysgård tar med seg den porteføljen han i dag har som viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger.

Det er tydeliggjort at viserektor for utdanning først og fremst vil ha et internt fokus på utvikling av læringsmiljø, nye lærings- og vurderingsformer og fleksible utdanningsformer, mens viserektor for samfunnskontakt og nyskaping vil være mer eksternt rettet når det kommer til arbeidslivsrelevans og å lytte til samfunnets behov.

I styremøtet ble forholdet mellom viserektorenes og de neste dekanenes lønn gjenstand for en prinsipiell diskutert. Med 6 mot 5 stemmer ble det vedtatt at viserektorer ved UiA skal ha et høyere lønnsnivå enn dekaner.

Rektor fikk fullmakt til å justere utlysningsteksten med de endringsforslagene som fremkom i møtet. Stillingene blir lyst ut i løpet av kort tid.

Andre utvalgte saker fra møtet

Alle saksdokumenter til universitetsstyret 8. mars 2023