Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Vedtok innføring av felles rammer for undervisningstid

Europakontor og revidert budsjett stod også på sakskartet i det siste møtet i denne universitetsstyreperioden.

Universitetsstyret 14. juni

Vårens siste universitetsstyremøte er også det siste for denne styreperioden. Møtet ble avholdt på Scandic Kristiansand Bystranda, og startet med et dialogmøte mellom styret og ledelsen ved Handelshøyskolen ved UiA.

Roger Normann

Dekan Roger Normann ved Handelshøyskolen ved UiA presenterer for universitetsstyret.

Dekan Roger Normann og fungerende fakultetsdirektør Kristian Jørgensen ga universitetsstyret et innblikk i Handelhøyskolens utvikling, muligheter og utfordringsbilde.

Prinsipper for undervisningstid

I februar 2022 vedtok UiA prinsipper for fordeling av tid til forskning og utviklingsarbeid ved universitetet. Som oppfølging av dette ble det satt i gang et arbeid for å se på tildeling av tid til undervisning og administrasjon.

Et omfattende arbeid har sett på hvordan tid til undervisning fordeles i dag, med mål om felles prinsipper på tvers av universitetet. UiA har i dag ikke fastsatte institusjonsprinsipper for tildeling av tid til undervisning, men fakultetene har hatt egne modeller.

Ønsket er blant annet at studenter og ansatte på tvers av universitetet skal kunne ha samme forventninger til hvor mye som legges i hvert emne, samtidig som behovet for fakultetsvise tilpasninger ivaretas. I en tid med strammere budsjetter, håper styret at rammene kan gi gode diskusjoner i fakultetene om hvordan man best mulig fordeler de tilgjengelige ressursene.

Prinsippene som ble vedtatt står på to grunnpilarer; rammetildeling og standardemner (emner som etter sin egenart ikke krever ekstra ressurser og som alle fakultetene i større eller mindre grad har). Det skilles ikke mellom ulike gradsnivåer.

Mer om prinsippene kan leses i sakspapirene, men når og hvordan disse skal innarbeides er et arbeid som vil foregå inn i neste semester.

Styret sluttet seg til de foreslåtte hovedprinsippene, men det ble gjort noen endringer i forslagene til vedtak, så endelig vedtak må leses i protokollen når denne er klar.

Deltar i nytt Europa-kontor

UiA har sammen med Agder fylkeskommune og kommunene Kristiansand, Arendal, Grimstad og Lindesnes arbeidet mot en ny tilstedeværelse i Brussel for regionen. Hovedmålet for UiA er å posisjonere universitetet inn mot relevante EU-programmer, blant annet Horisont Europa.

Universitetsstyret er positive til en slik etablering, og ga universitetsdirektøren fullmakt til å forplikte UiA til samarbeidet.

Vedtok revidert budsjett

Universitetsstyret behandlet virksomhetsrapporten for 2023, internregnskapet for første tertial og revidert budsjett for 2023.

Noen utvalgte punkter fra revidert budsjett slik det ble vedtatt:

 • Økt avsetning til lønnsoppgjørsfondet – 25,6 millioner kroner
 • Budsjettene på fakultetene og avdelingene justeres for ekstraordinær pris- og lønnsvekst – 1,1 millioner kroner
 • Dekking av utgifter til stipendiatforlengelser som følge av pandemien – 12,4 millioner kroner
 • Emner innen kunstig intelligens som kan være et tilbud til alle studenter – 450.000 kroner
 • Økt avsetning til campusinvesteringer – 6 millioner kroner
 • Fond for inventar og utstyr til vitensenter på Campus Kristiansand – 5 millioner kroner
 • Ombygging av D4, Campus Kristiansand – 5 millioner kroner
 • Ombygginger i Kunnskapsparken – 3,8 millioner kroner
 • Økte energikostnader – 7 millioner kroner
 • Ny pasientsimulator (pasientdukke) – 1,2 millioner kroner
 • Egenfinansiering av SFU CreaTeMe – 3,5 millioner kroner

Se hele lista i saksdokumentene.

Vedtaket ble i tråd med forslaget, med ett unntak. Punkt nummer tre hvor det ble foreslått å gi rektor fullmakt til å disponere 3 millioner kroner fra styrets strategiske midler utgår.

Vedtok beholdningsgrense for fakultetene

Frem til nå har det vært slik at fakultetene har fått med seg egen pengebeholdning fra ett år til det neste. Dette er viktig for at fakultetene skal kunne drive langsiktig økonomistyring, men enkelte fakulteter har gjennom år bygget opp store beholdninger. Universitetsstyret ønsker å innføre en regel som skal sørge for at universitetet har en fornuftig økonomistyring hvor pengene blir satt i drift.

Vedtaket innebærer at beholdninger utover 12 prosent av fakultetets årlige tildeling dras inn, men det blir samtidig anledning til å sette av midler til konkrete rekrutteringsstillinger og investeringer.

Endringer trer i kraft allerede fra inneværende år, og skal evalueres av styret etter tre år.

Andre utvalgte saker

Alle saksdokumenter til møtet 14. juni 2023