Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vedtok forsknings- og innovasjonsplan

Universitetsstyret satt i oktobermøtet retning for arbeidet med forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon ved UiA for de neste årene.

Universitetsstyret i møte ved I4Helse

Universitetsstyrets møte 12. oktober 2022 ble avholdt på I4Helse på Campus Grimstad. Som vanlig ble de åpne delene av møtet strømmet på uia.no.

Verktøy for å nå mål innen forskning og innovasjon

Styret vedtok ny handlingsplan for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon for perioden 2023-2025. Målet er at planen skal være et godt verktøy for at universitetet skal nå målene i UiAs strategi.

Planen har fire innsatsområder:

  • Sterk kultur for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbasert innovasjon i hele organisasjonen
  • Tid og rom for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbasert innovasjon
  • Ekstern finansiering som virkemiddel for bærekraft og kvalitet i forskning og innovasjon
  • Kompetanse og tid til å utøve forsknings- og innovasjonsledelse

Handlingsplanen bygger på andre institusjonelle planer, samt fakultetsvise strategiplaner allerede utarbeidet for å følge opp UiAs strategi. Planen erstatter handlingsplanen for FoU 2017-2027.

Planen har vært på høring og har også vært behandlet i universitetets forsknings- og innovasjonsutvalg.

Et tiltak ble endret gjennom styrets behandling. Det er tiltak 2 i det første satsingsområdet som handler om hvorvidt man skal innføre hovedregel om førstekompetanse ved ansettelse i fast, vitenskapelig stilling. Delen om at rektor skulle godkjenne unntak fra hovedregelen ble fjernet, og det ble lagt til at ansatte i slike stillinger uten førstekompetanse skal ha en karriereutviklingsplan. Det ble understreket og synliggjort av flere i styrets diskusjon hvor verdifulle ansatte uten førstekompetanse, som universitetslektorene, er for UiA.

Utover dette ble handlingsplanen i hovedsak vedtatt som foreslått, med noen mindre endringer i formuleringer. 

Egen handlingsplan for Horisont Europa

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet startet opp 1. januar 2021 med et budsjett på 970 milliarder kroner, og EU-finansiert forskning er en prioritet ved Universitetet i Agder.

For å øke deltakelsen i EU-finansierte forskningsprosjekter er det laget en egen handlingsplan for 2022-2026 med mål og tiltak for dette. Det er definert fire innsatsområder:

  • forskningspolitisk påvirkning
  • økt deltakelse i EU-finansierte satsninger og tilby forskerne et kompetent støtteapparat for søknader
  • kontrakter og prosjektdrift
  • effektive prosesser for søknader og prosjektgjennomføring

Under hvert innsatsområde er det definert delmål og aktiviteter for å sikre oppnåelse av formålet.

Handlingsplanen har tidligere vært behandlet i forsknings- og innovasjonsutvalget, og ble vedtatt av universitetsstyret slik den ble foreslått.

Dialog med Grimstad kommune

Universitetsstyret inviterte Grimstad kommune til dialog. Ordfører Beate Skretting gikk gjennom resultatet av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for universitetsbyen og tiltak kommunen gjør for å øke studenttrivselen.

Et av utfordringspunktene som ble nevnt er kollektivtrafikktilbudet, noe kommunen jobber sammen med AKT og andre for å bedre.

Ordføreren understreket hvor viktig UiA er for kommunen. I dialogen uttrykte flere hvordan Grimstad imponerer med alle sine aktiviteter og er et eksempel til etterfølgelse for andre universitetsbyer. Det ble også diskutert hvordan man kan jobbe videre for å sørge for at flere studenter velger å etablere seg i kommunen.

Ordfører i Grimstad Beate Skretting

Andre utvalgte saker fra universitetsstyremøtet:

Se alle sakspapirene til møtet