0
Hopp til hovedinnhold

UiAs strategi 2021-2024

Universitetsstyret vedtok torsdag fremdriftsplanen for revidering av UiAs overordnede strategi. Det er viktig for styret at prosessen blir åpen og involverende.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det legges opp til at det skal være en revisjon av UiAs nåværende strategi 2016-2020. I 2016 ble det gjennomført en omfattende prosess som ledet til universitetets visjon om samskaping av kunnskap, samt de tre hovedsatsingsområdene læring og utdanning for fremtiden, globalt mindset og samfunnsengasjement og nyskaping.

Det ligger et betydelig arbeid bak dagens strategidokument, og spesielt visjonen om «Samskaping av kunnskap» har blitt en synlig del av UiAs strategi for samarbeid med spesielt regionens arbeids-, nærings- og samfunnsliv. Det omfattende samarbeidet er samtidig et resultat av en bevisst satsing over mange år, hvor UiA både i den faglige og institusjonelle utviklingen har lagt vekt på samarbeid og tverrfaglighet.

Satsingsområdene

Satsingsområdet «Læring og utdanning for fremtiden» understreker at UiA har høye ambisjoner for studentenes læring for fremtidig arbeidsliv, utvikling av kritisk refleksjon og personlig danning. UiA skal være et fremragende universitet å studere og undervise ved, og det har i den siste strategiperioden blitt igangsatt en rekke tiltak for å nå målsettingene i dette satsingsområdet. UiA har etablert Senter for læring og undervisning og har utviklet et program for å heve studiekvaliteten. Det er også utviklet et helhetlig kompetansehevingsprogram for ansatte med undervisningsoppgaver.

Satsingsområdet «Globalt mindset» skal styrke UiAs posisjon som attraktiv samarbeidspartner og universitetets internasjonale profil, og innarbeides som en del av UiAs kultur. Det er på dette strategiområdet også iverksatt en rekke tiltak for økt internasjonalisering, herunder å øke antall inn- og utreisende studenter og ansatte, etablere kvalitetsmessig gode og langsiktige relasjoner med utenlandske universiteter og styrke universitetets internasjonale kommunikasjon. Praksis i utdanningene er også et viktig element. Her har antall studieprogram som tilbyr praksis økt, og det har vært gjort et betydelig kvalitetsutviklingsarbeid ved institusjonen.

Satsingsområdet «Samfunnsengasjement og nyskaping» viser retning for hvordan UiA skal bidra til å løse framtidens utfordringer. Av konkrete resultater kan her nevnes at Samskapingsverkstedet CoLAB er etablert og at den regionale samskapingsarenaen I4Helse ble åpnet høsten 2019.

Prosessen videre

Strategidokumentet for den kommende strategiperioden skal bygge videre på den eksisterende strategien. Samtidig mener rektoratet at det er elementer som må vektlegges sterkere i den nye strategien, og at den i enda større grad må rettes inn mot de store samfunnsutfordringene. Rektoratet mener også at den neste strategien bør ha et mer langsiktig perspektiv, selv om den skal rulleres hvert fjerde år. Dette vil gjøre det enklere å sette mer langsiktige mål for institusjonen.

Det ble under styrebehandlingen understreket at den kommende prosessen skal være åpen, slik at alle studenter og ansatte har mulighet til å påvirke strategiutviklingen. Rektoratet gjennomfører for tiden en besøksrunde til instituttene ved UiA, hvor et sentralt formål er å innhente innspill til den nye strategien. 

Styret vedtok følgende tidsplan for den videre prosessen:

Milepæl

Hva skjer

Frist

Forslag til prosess

  • Styret vedtar et opplegg for strategiprosessen.

16.-17. oktober 2019 

Diskusjonsnotat sendes på høring

  • Diskusjonsnotat sendes på høring.

1. desember 2019

Høringsfrist for diskusjonsnotat

  • UiAs organisasjon arbeider med sine høringsinnspill.
  • Det arrangeres 3-4 workshops om relevante temaer i diskusjonsnotatet. Under disse workshopene vil det være viktig å sikre innspill utenfor den formelle universitetsorgansisasjonen.
  • Styremøtet i januar drøfter diskusjonsnotatet og fir sine føringer.

1. februar 2020

Utkast til strategi sendes på høring

  • Det utarbeides et utkast til strategi, basert på diskusjonsnotat og høringsinnspill

1. mars 2020

Høringsfrist for utkast til strategi

  • UiAs organisasjon arbeider med sine høringsinnspill.

30. april 2020

Endelig behandling av UiAs strategi

  • Styret behandler UiAs strategi i junimøtet.

Juni 2020