0
Hopp til hovedinnhold

UiA-styret sa nei til fusjon

Styret ved Universitetet i Agder har enstemmig vedtatt å legge spørsmålet om eventuell fusjon med Høgskolen i Telemark bort.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fusjonen mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark etter den utredningen som er foretatt, er lagt bort. Men styrene ved begge institusjonene holder døren åpen for at spørsmålet kan komme opp igjen i en eller annen form på et senere tidspunkt. HiT-styret vedtok også å stille seg åpen i forhold til sammenslåing med nærliggende institusjoner i forskjellige konstellasjoner - inkludert UiA. Målet om universitetsstatus står fast for HiT.

Fusjonen mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark etter den utredningen som er foretatt, er lagt bort. Men styrene ved begge institusjonene holder døren åpen for at spørsmålet kan komme opp igjen i en eller annen form på et senere tidspunkt. HiT-styret vedtok også å stille seg åpen i forhold til sammenslåing med nærliggende institusjoner i forskjellige konstellasjoner - inkludert UiA. Målet om universitetsstatus står fast for HiT.

Vedtaket er i tråd med Universitetsdirektørens innstilling, men med noen språklige presiseringer og endringer. Vedtaket er også i tråd med signalene fra rektor og flere styremedlemmer som har uttalt seg i media de siste dagene.

Vedtaket i UiA-styret:

Det var kun i pkt 3 det ble gjort endringer i forhold til innstillingen. Her ble første setning endret.

Styrevedtaket ble dermed slik:

  1. Styret vedtar at arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT ikke videreføres. Dette innebærer at styret overfor Kunnskapskapsdepartementet tilrår at det ikke fremmes en kongelig resolusjon om sammenslåing av UiA og HiT.
  2. Styret vedtar ikke å etablere et institusjonelt forankret samarbeid mellom UiA og HiT som beskrevet i sluttrapporten.
  3. Styret legger til grunn at velfungerende forskningssamarbeid og felles studietilbud videreføres. Nye faglige og administrative samarbeidprosjekter vurderes løpende på selvstendig faglig/administrativ grunnlag.
  4. Styret har merket seg oppdragsbrevet fra KD om innspill til strukturmeldingen og legger til grunn at UiA er aktive i den skisserte prosessen både knyttet til kritisk vurdering av egen framtidig fag- og studieprofil, samt etablere dialog og samarbeid med andre institusjoner om å besvare de spørsmålene som krever slik koordinering.

 

HiT sa også nei

Rektor Kristian Bogen ved HiT tilrår fusjon med UiA - men Styret ved Høgskolen i Telemark vedtok at siden UiA-styret legger saken bort, er den heller ikke aktuell for HiT på det nåværende tidspunkt. HiT-styret holder imodlertid døren åpen for å ta opp igjen tråden med UiA - eller med andre nærliggende institusjoner. Målet om universitetsstatus står fast, heter det blant annet i vedtaket.

Styrevedtaket ved HiT:

  1. Styret for HiT konstaterer at styret for UiA ikke vedtar å søke sammenslåing med HiT, og at dette fusjonsalternativet dermed er bortfalt på nåværende tidspunkt.
  2. Styret legger til grunn at de faglige og administrative samarbeidsprosjekter mellom UiA og HiT som ikke er fullført, videreføres. Eventuelle nye slike samarbeidsprosjekter vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra høgskolens eget behov og i lys av de kvalitets- og strukturdiskusjoner som går i sektoren. Styret ser det ikke som aktuelt nå å arbeide videre med etablering av et mer omfattende og forpliktende institusjonelt samarbeid som omtalt i sluttrapporten.
  3. Ledelsen bes organisere og sette i gang arbeidet med ny strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden 2015-2019. Innspill til KDs arbeid med framtidig struktur i sektoren, jf. brev 26.05.14, skal være en del av denne prosessen. Målet med å oppnå universitetsstatus står fast. Styret er åpen for sammenslåing med nærliggende institusjoner i ulike konstellasjoner.

Les mer om styrebehandlingen på HiTs nettsider:

 

Kommentar fra STA ved STA-leder Ruben Haugland:

Univeritetsstyret har i dag vedtatt å ikke inngå en fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. En riktig avgjørelse på nåværende tidspunkt mener Ruben Haugland.

Et treårig fellesprosjekt har nå kommet til sin ende. I dag vedtok Universitetsstyret å ikke gå inn for en fusjon mellom de to utdanningsinstitusjonene.

«På nåværende tidspunkt var dette en riktig avgjørelse. Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark har og kan utvikle mange gode faglige samarbeid, men tiden for en fusjon var ikke inne» sier Ruben Haugland, leder av Studentorganisasjonen i Agder.

I april vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Agder å gå imot en fusjon. Dette ble begrunnet med manglende visjoner og klare linjer for det eventuelt nye universitetet. «Vi kunne ikke støtte en fusjon vi var i tvil om kunne føre til sterke nok faglige gevinster» forklarer Haugland.

Høgskolen i Telemark har også sitt styremøte i dag. Disse har innstilt på et «ja» til fusjon, men dette vedtaket er enda ikke klart.

«Uansett må vi huske at å si nei til fusjon i denne omgang ikke betyr å fortsette som før» forklarer studentlederen. Han mener Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark må fortsette det samarbeidet som i dag eksisterer, men at UiA ikke må være redde for å se seg om etter flere muligheter for faglig samarbeid, både i Telemark og andre steder.

«Mye har skjedd de siste tre årene, og sektoren er i stadig endring. Godt forankrede samarbeid som fører til faglig kvalitetsøkning er noe vi alltid må strekke oss etter. Og Studentorganisasjonen stiller alltid opp for å veilede Universitetet inn mot de rette samarbeidspartnerne» avslutter Haugland.