Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA-styret konkretiserer Sørlandslab

Arbeidet med å konkretisere innholdet i Sørlandslab blir nå spisset, blant annet ved å hente inn spesialkompetanse fra industrien. Samtidig søker UiA Næringsdepartementet om 100 millioner kroner for å etablere Sørlandslab som "et nasjonalt pilottest-laboratorium til industriell innovasjon".

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Næringsdepartementet er søkt om et tilskudd på 100 millioner kroner til etableringen av Sørlandslab. I stedet for å vente på nybygg, blir det nå arbeidet med å invitere samarbeidspartnerne i industrien til å bruke eksisterende laboratorier ved UiA til mindre forsøk, for å komme i gang og vinne erfaring. Bildet viser monteringen av en Stewart-plattform i mekatronikkstudiets hydraulikk-lab på Campus Grimstad.

Næringsdepartementet er søkt om et tilskudd på 100 millioner kroner til etableringen av Sørlandslab. I stedet for å vente på nybygg, blir det nå arbeidet med å invitere samarbeidspartnerne i industrien til å bruke eksisterende laboratorier ved UiA til mindre forsøk, for å komme i gang og vinne erfaring. Bildet viser monteringen av en Stewart-plattform i mekatronikkstudiets hydraulikk-lab på Campus Grimstad.

Sørlandslab er et felles materialtest- og produktlaboratorium for industrien og UiA. Idéen ble blant annet varmt støttet av Sørlandsutvalget, ressursgruppen som ble satt ned av Stoltenberg-regjeringen for å lyse opp framtida på Sørlandet.

Sørlandslab blir også støttet av Norunn Tveiten Benestad (Høyre - Vest-Agder) i Stortingets budsjettdebatt i desember 2013:

«Hvis vi skal sikre en ingeniørutdanning med høy kvalitet og med relevans for arbeids- og næringsliv, så kreves det at studentene tilegner seg ferdigheter på utstyr som samsvarer med det de vil møte i arbeidslivet. ( …) (…) Sørlandslab'en, et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og næringslivet i regionen med de verdensledende teknologibedriftene i NODE- og Eydeklyngene i spissen. Slike tiltak trenger vi flere av. Det er å ta kravet om relevans i utdanningen på alvor. Ringvirkningene for næringslivet i landsdelene vil være store.»

Les mer i saksdokumentene.

Styret for Universitetet i Agder avholdt 14. mai møte på Fevik. Sakslisten til møtet er tidligere publisert. Under redegjøres det for styrets vedtak i sakene. 

Her er saksdokumentene til UiA-styrets møte 14. mai

Sak 57/14 Sørlandslab – status og videre arbeid

Hovedhensikten med å etablere et nytt laboratorium med arbeidstittel «Sørlandslab» er å styrke industriens innovasjonsevne gjennom å etablere «nøytrale» test- og Fou-fasiliteter, hvor bedrifter kan teste ut og videreutvikle ideer i fellesskap med forskere og studenter. Det er nedsatt en prosjektgruppe med seniorrådgiver Alf Holmelid som hovedutreder fra UiA. Det er utarbeidet en skisse, og det er sendt en søknad til Næringsdepartementet om statstilskudd på 100 mill. kr. til utrusting av laboratoriet. Som sakspapirene redegjør for er etablering av Sørlandslab krevende både innholdsmessig, organisatorisk og finansielt.

Styret tok redegjørelsen til orientering, og vedtok også at rektor i samråd med universitetsdirektør i det videre utredningsarbeidet kan trekke inn personer med spesialistkompetanse utover det spesialistgruppen i dag besitter. 

Noen andre saker fra styremøtet:

Sak 51/14 Orientering om søkertall 2014

De foreløpige søkertallene i begge opptakskategorier, Samordna opptak (SO) og Lokalt opptak (LO), viser god vekst for mange studieprogrammer. UiA har en vekst 10,38 prosent, mens landsgjennomsnittet er på 2,4 prosent. UiA er på en femteplass over de mest populære institusjonene innen høyere utdanning. Selv om universitetet har fått flere nye masterprogram i årets studieportefølje, så er en økning på 584 førsteprioritetssøkere til masterutdanningene veldig gledelig.

Styret tok saken til orientering, og vedtok også at rektor gis fullmakt til å trekke studier med liten søkning dersom videre analyse av søkertallene tilsier dette.

Sak 52/14 Utdannings- og forskningsmelding 2013

Det er andre gang det er utarbeidet en samlet utdannings- og forskningsmelding for UiA. Meldingen er basert på ulike datagrunnlag og formålet er å gi en oversikt over ulike deler av virksomheten. Den er i hovedsak ment til internt bruk ved UiA, men vil også bli brukt av universitetets eksterne samarbeidspartnere. Hovedutfordringene i meldingen skal være en del av grunnlaget for tiltakene i Plan 2015 og i de ulike enhetenes kommende virksomhetsplaner.

Styret understrekte at det er nyttig å få denne oversikten, og at det er positivt at meldingen henviser til målene styret har fastsatt for UiA. Det ble også påpekt at meldingen vil bli lettere tilgjengelig dersom den reduseres noe i omfang, eventuelt at det vurderes om det er hensiktsmessig i tillegg å utgi en mer kortfattet versjon. Styret tok meldingen til orientering.

Sak 53/14 Søknader om etablering av nye studier med oppstart 2015

Styret behandlet to søknader om å etablere nye studier med oppstart høsten 2015.

Fakultet for humaniora og pedagogikk: Filosofi, bachelorprogram

Styret understrekte under behandlingen at de ser på filosofistudiet som et viktig fagtilbud ved UiA, og understrekte også det positive samarbeidet instituttet har med mange ulike samfunnsaktører i regionen. Samtidig understrekte styret at UiA er i gang med en gjennomgang av studieporteføljen, og at det derfor er ønskelig å avvente en eventuell nyetablering til etter at denne gjennomgangen er foretatt.

Fakultet for samfunnsvitenskap: Geografi og utvikling, årsstudium

Styret viste til innstillingen fra universitetsdirektøren og behandlingen av saken i Studieutvalget, og vedtok å avslå søknaden. 

Sak 54/14 Søknad om utvidelse av ph.d.-spesialisering i religion, etikk og samfunn til også å omfatte historie

Fakultet for humaniora og pedagogikk søkte om utvidelse av ph.d.-spesialiseringen i religion, etikk og samfunn til også å omfatte fagområdet historie.

Styret godkjente den omsøkte utvidelsen. Det nye navnet blir ph.d.-spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn. De reviderte studieplanen for ph.d.-spesialiseringen legges fram for Studieutvalget til godkjenning.