Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA innfører enhetlig ledelse på fakultetsnivået

Fra og med 2024 skal UiAs dekaner være helhetlige ledere for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Det vedtok universitetsstyret 23. november, hvor også budsjettet for 2023 ble behandlet.

Campus Kristiansand

Universitetsstyret avholdt årets siste møte 23. november på Campus Kristiansand.

Ny ledelsesmodell på fakultetene og Avdeling for lærerutdanning

Som oppfølging av saken om ledelsesmodell på institusjonsnivå i september (fortsatt valgt rektor og todelt ledelse), fikk universitetsstyret fremlagt en sak om hvordan ledelsesmodellen på fakultetsnivået skal være fremover.

I universitetsdirektørens saksframlegg ble fordeler og ulemper ved dagens ledelsesmodell (todelt ledelse med dekan og fakultetsdirektør) og ved enhetlig ledelse (dekan som øverste leder på fakultetet) lagt frem. Universitetsdirektøren konkluderte med å foreslå å beholde dagens ordning med todelt ledelse, blant annet for å sørge for at dekanene har tid og mulighet til å drive viktig faglig-strategisk ledelse i tiden fremover.

Rektor Whittaker fremmet et alternativt forslag om å innføre enhetlig ledelse på fakultetene, blant annet for at dekanene i større grad får et helhetlig ansvar for fakultetenes strategiske utvikling, inkludert økonomiansvar. Helhetsansvaret ble fremhevet som særlig viktig ved strammere økonomi og tøffere prioriteringer i tiden fremover.

Eksternt styremedlem Tom Fidjeland fremmet et utsettelsesforslag, da saken kun har vært på delvis høring hos fakulteter og avdelinger i forbindelse med saken om ledelsesmodell på institusjonsnivå. Saken har likevel vært drøftet med de tillitsvalgte, og Forskerforbundet/Unio og Tekna/Akademikerne la skriftlig frem for styret sin argumentasjon for fortsatt todelt ledelse på fakultetene. Utsettelsesforslaget falt 4 mot 7 stemmer.

Flere momenter ble diskutert grundig når det kom til enhetlig eller todelt ledelse, blant annet hvor viktig det er med fokus på kjerneoppgaver i nedgangstider, rolleavklaringer og rom for å drive faglig-strategisk ledelse. Enhetlig ledelse ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. Det ble også vedtatt 10 mot 1 stemme at dekanen skal tilsettes, ikke velges. Det at dekanene i fremtiden skal ha et helhetlig ansvar for også de administrative sidene av fakultetets drift, vil medføre endringer i kvalifikasjonskravene til dekanstillingene.

I dag er dekanene ledere av de respektive fakultetsstyrene. Som følge av enhetlig ledelsesmodell vedtok universitetsstyret 7 mot 4 at styreleder i fremtiden skal være en ekstern representant oppnevnt av universitetsstyret.

Universitetet går nå inn i en omstillingsperiode i henhold til hovedtariffavtalen, ettersom fakultetsdirektørene kommer til å få endrede roller. I ny modell rapporterer fakultetsdirektørene til dekanene, og dekanene til både rektor og universitetsdirektør avhengig av sak. Det skal jobbes videre med de praktiske konsekvensene av endringene.

Utgangspunktet er at enhetlig ledelse innføres fra kommende dekanperiode 1. januar 2024. Der hvor man har forskjøvne dekanperioder vil man se nærmere på hvordan dette skal løses.

Vedtok plan og budsjett for 2023

Universitetsstyret

Universitetsstyret fikk fremlagt intern budsjettfordeling og universitetets overordnede plan for 2023 i samme sak. Både plan og budsjett ble vedtatt som foreslått. Planen inneholder tiltak innen UiAs ulike strategiområder.

Totalt er det for 2023 litt over 1,7 milliarder kroner som fordeles av styret på de ulike budsjettområdene. Det er en realnedgang for UiA på 2,95 % når man inkluderer økningen i energikostnader, og dette går ut over handlingsrommet i det kommende året.

I tidligere kutt har fakultetene vært skjermet, men fra 2023 er det nødvendig at også fakultetetsbudsjettene påvirkes. Alle enheter får et kutt i sine totale rammer tilsvarende 20 % av reisekostnadene i 2019 (nivået før pandemien). Det er også kuttet fra enhetenes budsjetter for å finansiere innføring av mobiltelefon til alle ansatte i 2023.

Det er likevel funnet rom til noen satsinger og investeringer i 2023. Noen av disse nevnes her, men for å få det fulle bildet kan interesserte lese saksfremlegget:

  • 1,2 millioner kroner til arbeid med tverrfaglige satsinger
  • Ett årsverk for å øke saksbehandlingskapasiteten i Utdanningsavdelingen i forbindelse med fuskesaker
  • Ett årsverk til å støtte fakultetene med finansieringssøknader knyttet til utdanningsprosjekter
  • 1,79 millioner kroner økning til å dekke økte kostnader på journaler og databaser
  • Ett halvt årsverk til norskopplæring for ansatte ved UiA
  • Nye fellesløsninger når det kommer til sentrale IT-systemer skal innføres på UiA, og det er satt av midler til en toårig prosjektlederstilling for dette
  • UiA skal ha nye nettsider på ny teknisk plattform i 2024. Arbeidet begynner i 2023 og det er satt av 1,5 millioner kroner til prosjektet. Dagens løsning er utdatert og møter ikke moderne krav til sikkerhet, brukervennlighet og universell utforming
  • Det settes av 450.000 kroner til arbeid med å utvikle universitetsbyene Grimstad og Kristiansand, blant annet til det nye treårige samarbeidsprosjektet «Studenttrivsel» 

Universitetsdirektørens forslag til budsjett har vært på høring hos fakulteter og avdelinger, og høringsuttalelsene ble lagt fram for styret før vedtak.

Kristiansandsdialog

Jan Oddvar Skisland

I styremøtet var ledelsen i Kristiansand kommune invitert til dialog. Kristiansand er viktig som både vertskapsby og samarbeidspartner for universitetet. Ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla Dunsæd og direktør for samhandling og innovasjon Bernt Jørgen Stray presenterte hvordan de opplever samarbeidet med UiA.

De trakk frem betydningen av UiAs rolle i kommunen, både når det gjelder faglig samarbeid, rekruttering av arbeidskraft til landsdelen og regionale satsinger. Helt nytt er et studenttrivselsprosjekt hvor kommunen, SiA, fylket, STA, Grimstad kommune og UiA går sammen for å gjøre universitetsbyene på Sørlandet enda bedre for studentene.

Andre utvalgte saker fra møtet:

Alle saksfremlegg til møtet