0
Hopp til hovedinnhold

Tettere samarbeid med Arendal

– Universitetet i Agder er også Arendals universitet, sier ordfører Robert Nordli. Tirsdag inngikk UiA og Arendal kommune en intensjonsavtale om å samarbeide tettere på en rekke områder – inkludert forskning og utvikling av blå næringer.

Frank Reichert og Robert Nordli signerer avtalen, foto
SAMARBEIDER: Rektor Frank Reichert og ordfører Robert Nordli skrev under på en ny intensjonsavtale mellom universitetet og Arendal kommune tirsdag denne uka. Bak står universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen og rådmann Harald Danielsen i Arendal kommune.

– At UiA også er vårt universitet viser vi på mange måter. Ikke minst gjennom denne avtalen der vi kanskje først og fremst fremmer en delingskultur, som byr på en vinn-vinn-situasjon for alle. Vi stiller Arendal, vår administrasjon og det vi har å by på til rådighet for UiA og studentene. Til gjengjeld får vi mye tilbake, både i form av studenter i praksis samt og mye og ny kunnskap. Slik både støtter og bistår vi hverandre, sa ordfører Robert Nordli i Arendal kommune da intensjonsavtalen ble inngått i Arendal gamle rådhus tirsdag.

Også rektor Frank Reichert er fornøyd med at intensjonsavtalen om tettere samarbeid med Arendal nå er inngått.

– Vi er et åpent og samskapende universitet, og vi har samarbeidet i mange år med en rekke aktører også her i Arendal. En intensjonsavtale som denne synliggjør i stor grad mye av dette, og de områder og aktiviteter vi samarbeider om, og der vi også løfter hverandre, både innen praksisplasser for studenter, utvikling av næringsliv og forskning, sier han. 

Innovativ kommune

Brit Maria Marcussen og Eli Skaranger, foto

HOLDER I TRÅDENE: Brit Maria Marcussen fra Arendal kommune og underdirektør Eli Skaranger ved UiA ivaretar den praktiske oppfølgingen av intensjonsavtalen.

Både rektor og ordfører pekte også på at Universitetet i Agder utdanner en rekke av de faggrupper Arendal kommune er avhengig av å rekruttere for å kunne tilby sine innbyggere tjenester av god kvalitet i årene som kommer. I tillegg til at UiA tilfører Arendal kunnskap og kompetanse gjennom utdanningene og forskning/FoU, kan også studenter og ph.d.-kandidater tilføre kommunen verdifull kunnskap direkte.For UiA er Arendal kommune derfor en viktig arena der studenter og ansatte får erfaring og inspirasjon fra en rekke felt.

– Arendal kommune er også opptatt av å være en kommune i utvikling hvor innovasjon og utprøving av nye løsninger skjer kontinuerlig. Vi ønsker derfor å være et «laboratorium» for forskning på en rekke fagområder, og kan stille en rekke ulike arenaer og problemstillinger til rådighet for forskning. Dette bidrar ikke bare til gjensidig kunnskapsutveksling, men kan også skape nye og innovative løsninger, sier ordfører Robert Nordi.

15 samarbeidsområder

Intensjonsavtalen innebærer i første omgang at Arendal kommune og UiA skal møtes en gang i året for å diskutere samarbeid innen 15 områder. Seniorrådgiver Eli Skaranger og kollega Brit Maria Marcussen i Arendal kommune, som har stått for utarbeidelsen av avtalen, understreker imidlertid at listen ikke er fast, men snarere må sees på som en konkret begynnelse på et utvidet samarbeid mellom UiA og kommunen.

–  Vi tar det nærmest for gitt at listen kan bli utvidet etter hvert, sier Eli Skaranger.

De 15 samarbeidsområdene er:

 • Studentpraksis: 
  Arendal kommune og UiA vil videreføre og videreutvikle samarbeidet om studentpraksis i studiene. Arendal kommune ønsker å følge opp UiAs strategiske ambisjoner om at det skal tilbys praksis i alle studieprogram, og vil tilrettelegge for slik praksis også i studieprogram der det tidligere ikke inngikk praksis. 
 • Studentoppgaver: 
  Arendal kommune vil melde inn forslag til tematikk for studentoppgaver (både bachelor- og masteroppgaver). Dette kan fortrinnsvis skje gjennom bruk av Kompetansetorget.
 • Forskning og utvikling (FoU): 
  Arendal kommune og UiA vil samarbeide om utviklingsprosjekter og FoU generelt og spesielt når det er formålstjenlig for begge parter.
 • Offentlig ph.d.:Arendal kommune vil legge til rette for flere kandidater gjennom «Offentlig PhD-program» i Norges forskningsråd i samarbeid med UiA.
 • Arendalsuka:UiA vil bidra til utvikling av denne møteplassen både gjennom programarbeid og som aktiv bidragsyter under selve arrangementet.
 • Fremtidens kommuner – Arendalskonferansen: UiA vil bidra til å videreutvikle arenaen gjennom programarbeid og forskningsformidling. Se inngått avtale.
 • Blått kompetansesenter sør: 
  UiA vil samarbeide med Arendal kommune om utvikling av innholdet i Blått kompetansesenter Sør, sammen med Havforskningsinstituttet Flødevigen, NIVA, Fylkesmannen, fylkeskommunen og private næringsaktører.
 • Raet nasjonalparksenter: 
  UiA vil samarbeide med Arendal kommune i utviklingen av idé og innhold. 
 • Vitensenteret Sørlandet: 
  UiA og Vitensenteret Sørlandet vil videreføre og videreutvikle samarbeidet rundt studier ved UiA, utviklingsarbeid ved Vitensenteret og aktuelle FoU-prosjekter. Se egen avtale mellom UiA og Vitensenteret Sørlandet, gyldig til desember 2021.
 • Etter- og videreutdanning: 
  Kurssenteret Eureka kompetanse kan i større grad benyttes til etter- og videreutdanning. Samarbeidet om tilbud kan utvides og utvikles videre.
 • TEDx – Arendal: 
  UiA er partner til TEDxArendal, gjennom egen partneravtale. Det skal spesielt arbeides for at studenter og vitenskapelige ansatte ved UiA kan benytte denne formidlings- og læringsarenaen. UiA vil utpeke egen kontaktperson for dette samarbeidet.
 • Bynett Sør: 
  Arendal kommune vil være en aktiv partner i bysamarbeidet Bynett Sør sammen med bykommunene i Agder og UiA og slik bidra til dialog, læring og kunnskapsdeling rundt fremtidens byutvikling. Spesielt ønsker Arendal kommune at byen skal brukes som innovasjons- og forskningslaboratorium for nyskapende samskapings- og utviklingsprosjekter med utgangspunkt i kommunens utfordringer og i samarbeid med UiA og andre bykommuner.
 • Partnerprogram UiA v/Institutt for informasjonssystemer og IKT-Agder: 
  Arendal kommune er gjennom IKT-Agder deltaker i partnerprogrammet til Institutt for informasjonssystemer. Avtalen legger til rette for samarbeid og nettverksbygging mellom partnerne, og IKT-Agder vil legge til rette for å ha studenter i praksis, delta i arrangementer i regi av programmet, være tilgjengelig som diskusjonspartner og legge til rette for at ansatte kan delta i undervisning. UiA ved instituttet vil være bindeledd i samarbeidsprosjekter med studenter, synliggjøre partnerne, arrangere møteplasser i partnerskapet, være tilgjengelig som strategisk diskusjonspartner og ved behov veilede partnerne i relevant forskning.
 • Lørdagsuniversitet i Arendal: 
  Universitetet i Agder inviterer til populærvitenskapelige foredrag i Arendal én lørdag i måneden. Ambisjonen er å gjøre UiA og forskningen mer tilgjengelig for byens befolkning og skape dialog og debatt om ulike temaer.
 • Innovasjonsarenaer: 
  Det skal legges til rette for at Arendal kommune og UiA kan samarbeide om innovasjonsprosesser og bruke gode samarbeidsarenaer som f. eks. MIL, I4Helse og UiAs planlagte samskapingsverksted. UiA er kjent med at Arendal kommune og MIL har en egen avtale om å prioritere og styrke samarbeidet om innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering.

I enkeltavtaler og prosjekter vil kommunikasjonen gå direkte mellom de ulike miljøene ved UiA og det aktuelle fagmiljøet i Arendal kommune. Arendal kommune tilbyr også UiA plass i et felles partnerkontor i Eurekabygget i Sørlandet kunnskapshavn.