0
Hopp til hovedinnhold

Studieportefølje og innovasjonsstyrking

Universitetsstyret vedtok hvilke studier som skal tilbys fra 2022, fordelte 30 millioner i revidert budsjett og vedtok endret mandat for det som nå blir UiAs forsknings- og innovasjonsutvalg.

Inngang, campus Grimstad

Universitetsstyret holdt 16. juni sitt siste møte for sommeren.

Lønnsdialog

Møtet startet med et dialogmøte med de hovedtillitsvalgte i de fire største fagforeningene ved UiA (Forskerforbundet, Akademikerne, Parat og NTL). De hovedtillitsvalgte hadde koronasituasjonen, vurdering av særlig uavhengige stillinger, samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen og lønn som temaer.

Lønn ble hovedtema denne gang og de tillitsvalgte uttrykte overfor styret bekymring over utviklingen ved UiA sammenlignet med andre universiteter og høgskoler i Norge. Basert på Forskerforbundets tall mener de lønnsutviklingen kan gi konsekvenser for UiAs attraktivitet som arbeidsgiver. De fremmet et konkret ønske om at universitetsstyret skal sette av seks millioner kroner i lokal pott for årets lønnsforhandlinger.

Vedtok studieportefølje for 2022-2023

Universitetsstyret vedtok UiAs samlede studieportefølje for studieåret 2022-2023 slik den var foreslått. Dette inkluderer etablering av:

  • Avansert klinisk allmennsykepleie, 2-årig masterprogram
  • Psykologi, profesjonsstudium
  • Rettsvitenskap, 2-årig masterprogram
  • Akademisk e-sport, bachelorprogram

Alle disse studiene skal faglig akkrediteres. Både psykologi og rettsvitenskap skal akkrediteres eksternt hos NOKUT, og UiA jobber her mot en frist 15. september. Særlig for psykologi, men også for master i rettsvitenskap og master i avansert klinisk allmennsykepleie, er oppstart også avhengig av finansiering.

Dersom psykologiutdanningen kan realiseres, legges det opp til eget institutt for psykologi ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap med lokalisering i Kristiansand.

Ingen studier, med unntak av to opptak for distriktsvennlig sykepleierutdanning i Setesdal og i østre del av Agder, trekkes fra opptaket på grunn av lave søkertall.

Full oversikt over studieportefølje for studieåret 2022/2023 finnes i sakspapirene.

Revidert budsjett for 2011

Universitetsstyret vedtok revidert budsjett for 2021. Totalt hadde universitetsstyret 30,7 millioner kroner til disposisjon, og disse ble fordelt i henhold til universitetsdirektørens forslag.

Den fulle oversikten finnes i sakspapirene. Blant nye tildelinger finner vi:

  • 2,5 millioner kroner til karantenehotell for internasjonale studenter
  • 3,5 millioner kroner til å leie inn eksterne undervisningslokaler for å sikre mest mulig fysisk undervisning i høstsemesteret
  • 1 million kroner til styrking av studentansettelser knyttet til faglige tiltak. Her er UiA tidligere tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet
  • 2 millioner til campusaktivitet knyttet til å ta campus tilbake etter mye arbeid og studier hjemmefra
  • 10 millioner kroner settes av til investeringsfondet
  • 8,3 millioner kroner til styrets disposisjonsfond 

Noen særkostnadsmidler tildelt fellestjenestene for 2021 blir dratt inn, blant annet på grunn av redusert aktivitet knyttet til koronasituasjonen. Totalt ble 9,6 millioner kroner dratt inn.

Innovasjonsområdet inn i forskningsutvalget

Universitetsstyret vedtok et revidert mandat for universitetets forskningsutvalg. Utvalget blir med det til Forsknings- og innovasjonsutvalget.

Formålet med endringene er å tydeliggjøre og fremheve utvalgets ansvar for strategisk utvikling av innovasjonsfeltet ved UiA, både som et initierende og koordinere organ for dette, og som et rådgivende organ for universitetsstyret på dette feltet. Som en del av dette blir viserektor for samfunnskontakt og nyskaping fast medlem og stedfortredende leder for utvalget.

Andre utvalgte saker fra universitetsstyremøtet 16. juni 2021

Alle saksdokumenter fra møtet