Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Studiebarometeret: Over landsgjennomsnittet i overordna tilfredsheit

Studentane på Universitetet i Agder er i all hovudsak godt tilfreds med studia sine. Dei trivst på universitetet. Men mange ønskjer tettare kontakt med arbeidslivet i studiane, viser Studiebarometeret 2022.

Studenter på Campus Kristiansand (foto)

LIKAR SEG PÅ UIA: Studentane ved UiA gir universitetet godord i Studiebarometeret 2022. Både studiekvalitet og studiemiljø får god karakter. Her frå Campus Kristiansand. (Arkivfoto)

Studiebarometeret er ei nasjonal spørjeundersøking som blir send ut til over 60 000 studentar i andre og femte år ved universiteta og høgskulane i landet kvar haust. Undersøkinga spør om oppfatningane til studentane av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøa deira.

Formålet med undersøkinga er å styrkja arbeidd med kvalitetsutvikling i høgare utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Bak barometeret står Nokut - organet til staten for kvalitet i utdanningane.

– Me kjem godt ut. Studentane seier i hovudsak at dei har det bra hos oss, både fagleg og ellast. Det er godt å høyre. Samstundes er det noko variasjon når ein ser på enkelte fagområde og på studieprogram. Dette gir oss eit godt utgangspunkt for å arbeida jamt  med å betra oss på område der me ser potensialet for det, seier UiA sin utdanningsdirektør Greta Hilding.

Greta Hilding (foto)

STABILT GODT: Utdanningsdirektør Greta Hilding seier tilbakemeldinga frå studentane er verdifulle i arbeidet til universitetet med å betra studia.

God undervisningskvalitet og godt læringsmiljø

I det heile skårar UiA høgare enn landsgjennomsnittet når det gjeld det sosiale og faglege miljøet på studieprogramma, tilbakemelding og rettleiing, og dessutan på miljøet mellom studentane og dei vitskapleg tilsette.

I sum ligg dermed studia på UiA på overordna tilfredsheit på 3,9 på ein skala frå 1 til 5. Dette er same resultat som i undersøkinga i fjor, og 0,1 poeng over snittet for alle universiteta og høgskolane i Noreg.

Vil ha meir kontakt med arbeidslivet

Det fysiske og faglege læringsmiljøet dreg opp poengsummen til UiA noko i snitt. Samstundes uttrykker studentane ønske om auka tilknyting til arbeidslivet. Studentane ynsker særleg betra moglegheiter til å jobba med oppgåve og prosjekt i samarbeid med arbeidslivet, og å lêra meir om korleis dei skal formidla kompetansen sin til moglege arbeidsgivarar.

– Dette er noko me er arbeidar med og er klare over. Det er og eit prioritert område hos oss. I så måte vil eg gjerne peike på at me skårar litt betra denne gongen enn året før. Også her ligg vi no litt over landsgjennomsnittet. Så det går framover, men kanskje ikkje så fort som ein kunne ønskje. Samstundes er dette noko me følgjer tett, seier Hilding. 

– Hyggeleg er det likevel at studentar som har vore i praksis eller samarbeidd med nærings- og arbeidslivet i Agder, i snitt er særs godt fornøgd med erfaringane dei får i desse møta. Det er òg ein spore til vidare arbeid på dette området, seier ho.

Jobbar som folk flest

Som ein del av undersøkinga har Studiebarometeret 2022 òg spurt studentane kor mykje dei arbeidd med studiane sine. Svarte viser at gjennomsnittsstudenten ved UiA brukar 33 timar på forelesingar og eigne studiar i veka. 

I tillegg har studentane ved UiA i snitt 9,8 lønt arbeid ved sida av studiane, slik at summen av arbeidstimar i veka vert 42,8 – like mykje eller kanskje eit hakk meir enn folk flest.