Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stor støtte til UiAs strategiprosess

UiA pågående strategiprosess fikk bred støtte og samtidig noen utfordringer fra et samlet samfunns- og arbeidsliv i Agderregionen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra møtet på Zoom, foto av dataskjerm
21 regionale ledere, UiAs rektorat og universitetsdirektør og en rekke dekaner var samlet i vårens Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Det hele ble gjennomført digitalt.

Alle universiteter og høgskoler er pålagt å ha et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Vårens RSA-møte ved UiA var viet det pågående strategiarbeidet. Universitetet er midt inne i en prosess som leder fram til at UIA-styret i juni skal vedta ny strategi for årene 2021-2024. Tidligere i vinter har strategien vært sendt ut på høring intern og eksternt. Den har vært drøftet i workshops på UiA og med inviterte gjester. Nå stod et samlet samfunns- og næringsliv for tur gjennom deres medlemskap i RSA. 21 regionale ledere fikk hver sine tre minutter til å gi respons på strategiutkastet. Først ute var fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Nina Mevold, foto

– Jeg liker dristigheten og kreativiteten i strategiforslaget. Og som innfødt bergenser mener jeg at dristigheten kunne synliggjøres enda sterkere, sier Nina Mevold, direktør ved Sørlandet sykehus HF.

– Det er fint at hovedtankene i UiAs nye strategi samsvarer med tankene i Agders Regionplan 2030. Her vektlegges bærekraftsmålene og grep for nødvendige omstillingsbehov, sier Sundtoft.

– Jeg liker at strategien er relatert til de store samfunnsutfordringene, sier direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold.

– Du kan kjenne igjen UiA i strategien og den peker framover, sier Steinar Eilertsen, regiondirektør i KS Agder.

Harald Furre er nytilsatt direktør for Kilden teater og konserthus. Har fulgt UiA gjennom mange år og gleder seg over utviklingen.

– Strategidokumentet er veldig bra, og strategien er elegant fremstilt. Det er flott å få det inn så konsentrert, sier han.

Flere innlegg pekte på at strategien må ta opp i seg mulige samfunnsendringene som følge av den urolige tiden vi er inne i.

– Blir det nye kompetansebehov når samfunnet åpnes opp igjen og hjulene skal i gang for fullt, spør Kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland.

Flere ba også UiA om å vektlegge sterkere det nasjonale og internasjonale perspektiv.

UiA har en tydelig regional rolle, men hva med nasjonal og internasjonal satsing, sier Siren Marcussen Neset, regionansvarlig Agder i Norges forskningsråd.

Tverrfaglig satsinger

I strategiforslaget er det pekt på seks tverrfaglige satsinger ved UiA i tiden framover. Det er Teknologi i endring, Det grønne skiftet, Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og levekår, Læring og dannelse, og Kunst og samfunn.

– Det er veldig bra med tverrfaglige satsinger og UiA treffer godt, samtidig som de kan spisses enda sterkere, sier Sundtoft.

Samarbeid på tvers ble støttet av flere av RSA-deltakere og UiA ble utfordret på å være tydeligere på hvilke forventninger universitetet har til regionen og de ulike virksomhetene.

– Hva trenger UiA fra oss som vertskommune? spør Grimstad-ordfører, Beate Skretting.

– Vi er klare. Vær tydelige på hva vi kan bidra med, sier Morten Haakestad, daglig leder i Arendal næringsforening.

Synnøve Aabrekk er daglig leder reiselivs- og opplevelsesklyngen USUS. Hun fulgte opp ønsket om et bredt samarbeid. Som ny i landsdelen skryter hun av samarbeidet i regionen og at det er kort vei fra ord til handling.  

– Vi skal ikke bygge andre siloer på Sørlandet enn Kunstsiloen, sier Aabrekk.

EVU og desentralisert utdanning

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør. I sitt innlegg vektlegger han UiAs engasjement i livslang læring og at universitetet må se nøye på næringslivets behov for ny kompetanse i denne skiftende tiden. Fra egen virksomhet viser Bergskaug til Elisabeth Asser. Hun er leder for bankens digitale kanaler og har nettopp begynt på en doktorgrad ved UiA der hun skal se nærmere på banken bruk av kunstig intelligens og hva det kan bety for tillitsforholdet mellom banken og bankkundene.

– La oss gjøre Agder til EVU-fylket, sier Kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland og utfordrer UiA til å gi større plass til etter- og videreutdanning (EVU). Ikke minst fordi utdanningsnivået i Agder er lavere enn andre områder i Norge.

– Mange må forvente å stå lenger i jobb og mange arbeidere har behov for mer kunnskap, sier daglig leder i LO Agder, Agnes Nordgaard.

– Ta hele Agder i bruk, sier Per Sverre Kvinlaug, styreleder i Lister kompetanse og ordfører i Kvinesdal kommune.

– UiA må bruke enhver anledning til å treffe sørlendingene der de bor. Regionen er veldig klar for mer desentralisert utdanning, og vi støtter mer en gjerne opp, sier Peter Klemsdal, administrerende direktør i Sørlandets kompetansefond.

Samarbeid med næringslivet

Geir Bergskaug, foto

– Hvor skiller UiA seg ut? Hva skal til for å gjøre UiA unike? spør Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.

Flere av innlederne vektlegger samarbeidet mellom UiA og næringslivet.

– Vi er avhengig av et sterkt UiA som leverer gode studenter, sier Høye Høyesen, administrerende direktør i GCE Node, klyngeorganisasjonen for virksomheter inne havteknologi.

– Hva skal samarbeidet tilføre? Vi trenger målbare ambisjoner, sier Bergskaug i Sparebanken Sør.

Samskaping er sentralt i både nåværende og den nye strategien. Helene Fladmark er daglig leder i Eyde-klyngen og hun utfordret UiA til å ta større del i prosessene utenfor universitetet.

– Se til næringsklyngene, regionen og nasjonale prosesser. Hvor kan UiA bidra og hvilke prosesser kan dere gå inn i, sier Fladmark.

Målbar handlingsplan

Sunniva Whittaker, foto

– Vi takker for alle bidrag og kommer tilbake med tydelig prioriterte handlingsplaner, sier rektor Sunniva Whittaker.

Rektor Sunniva Whittaker ledet møtet og takket for alle bidrag. Hun lovet deltakerne mer konkrete planer snart.  

– Vi tar med oss innspillene inn i endelig utforming av strategien og ikke minst inn i den spennende og utfordrende utviklingen av en handlingsplaner for årene framover.

– Vi arbeider med å utvikle konkrete måleparametre, slik at vi kan måle nytten av tiltakene som skal settes i gang, sier Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger.