Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet: Startskudd for bygging av kompetansesenter for havvind

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til en tilskuddsordning for å styrke kompetansemiljø for havvind. Men samlet innebærer budsjettforslaget et samlet kutt for UiA på rundt 22 millioner kroner.

-

(Illustrasjonsfoto: GCE Node)

UiA skal forvalte tilskuddet og behandle søknader om tilskudd til havvind-kompetansesenteret innenfor ordningen og innstille på fordelingen av midlene. Olje- og energidepartementet skal fordele midlene.

- Det er positivt at regjeringen er så tydelige på at Agder har særlige forutsetninger og kompetanse på havvind. Vi har også merket oss at olje- og energiminister Terje Aasland kaller dette et starttilskudd. Det oppfatter vi som et positivt signal for regionen på vei mot et nasjonalt kompetansesenter, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Godt rustet for nasjonal rolle

- UiA skal være tydelig med på havvindsatsingen i regionen, sammen med våre samarbeidspartnere. Vi har et møte alt i morgen med sentrale aktører i regionen for å snakke videre om fremtidens havvindsatsing, og særlig om signalene som ligger i statsbudsjettet, sier universitetsdirektøren.

«Ordningen skal bidra til kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og -formidling for industriutvikling og tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind. Tilskuddet skal bidra til å oppnå regjeringens overordnede mål i veikartet for grønt industriløft når det gjelder havvind», skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett.

- Agder - med all kompetansen både i næringslivet og på universitetet innen blant annet mekatronikk - er godt rustet for å ta en nasjonal rolle. Men vi vil også koble på andre fagmiljøer, blant annet våre miljøer innen økonomi og politikkutforming, sier Smith-Tønnessen.

Men i første omgang skal UiA sette seg inn i hva rollen som tilskuddsforvalter innebærer.

Bare kutt for UiA

Ingen nye studieplasser, nytt kutt i reisebudsjettet på 9 millioner, kutt på 9 millioner til «inndekning på satsninger» - som erstatter ABE-kuttene fra de siste årene, og 2,5 millioner i kutt som så skal kompenseres gjennom studieavgift fra studenter som kommer utenfra EU/EØS.

I alt ligger UiA an til å få et samlet kutt på 22 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle generelle kutt.

- Innføring av studieavgift for studenter utenfra EU/EØS-området innebærer at gratisprinsippet for utdanning blir utvannet. UiA hegner om gratisprinsippet for utdanning, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Forslaget til statsbudsjett gir UiA i overkant av 1,7 milliarder i samlet tildeling, opp fra 1,6 milliarder i årets budsjett. Økningen er blant annet kompensasjon for prisstigning og innfasing av tidligere tildelte studieplasser.