Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Starter Senter for utdanningsforskning på UiA

– Med senteret Udforsk ønsker vi å samle fakultetets forskning på utdanningsfeltet, sier dekan Hans Hodne på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Foto av styringsgruppen på plenen
Styringsgruppa for Udforsk per juni 2023: Torild Marie Olsen (Praksisnær utdanningsforskning), Nils H. Korsvoll (Demokrati og medborgerskap), Eli-Marie Danbolt Drange (Språk, tekst og teknologi), Aslaug Kristiansen (Demokrati og medborgerskap, Ane Nordal (koordinator) og Jorunn Midtsundstad (Praksisnær utdanningsforsknig) som ikke var til stede da bildet ble tatt.

Onsdag 14. juni vedtok fakultetsstyret for Fakultet for humaniora og pedagogikk å opprette Senter for utdanningsforskning (Udforsk) for tre år, med mulighet for forlengelse.

Fakultetet har som strategi å styrke forskning på barnehage, skole og utdanning ved. Senteret, som har fått navnet Udforsk, skal kople sammen fagmiljøer på tvers av instituttene, synliggjøre og videreutvikle utdanningsforskning og legge til rette for større satsinger og forskningssøknader.

– Fakultetet har lange tradisjoner for forskning med relevans for barnehage og skole. Sammen kan vi skape mer og bedre forskning på et felt der både humaniora og pedagogikk har mye å bidra med, sier Hodne.

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger Hans Kjetil Lysgård peker også på at utdanningsorientert forskning er viktig, og tror Udforsk vil være viktig for å levere god og samfunnsrelevant forskning.- Et senter med utspring i fagmiljøene omkring humaniora og pedagogikk vil være en god ramme for forskerne våre, og vi i rektoratet hilser alle slike initiativ og arenaer for å skape ny forskning velkommen, svarer Lysgård.

Fra satsning til senter

De tre sentrale temaene i Udforsk bygger på eksisterende satsninger ved fakultet:

Initativet kom fra dekantet ved fakultetet allerede i 2020.

–  Etter pandemien så vi et behov for en fastere struktur rundt disse satsingene, sier påtroppende faglig leder Nils H. Korsvoll.

Han utgjør kjernen av det nye senteret sammen med koordinator Ane Nordal.

– Heldigvis har vi fremdeles med oss styringsgruppa og de tematiske områdene, og vi vil også oppnevne en bredt sammensatt referansegruppe for senteret, fortsetter Korsvoll.

Mandat og rolle

I vedtaket om å opprette Udforsk slår fakultetsstyret fast at senteret skal:

  • Knytte sammen fagmiljø på fakultetet
  • Styrke forsknings- og utviklingsarbeidet
  • Løfte fram forskningsbasert undervisning
  • Involvere studenter i forskning på barnehage, skole og utdanning
  • Legge til rette for å hente inn eksterne midler.

Mens mange forskningsgrupper og andre forskningsarenaer ligger enten på instituttnivå eller på universitetsnivå, skal Udforsk ligge på fakultetsnivå og skape muligheter på tvers av de fire instituttene.

– Men det er viktig at vi ikke gjør dobbeltarbeid. Noe av det første vi vil gjøre når vi kommer i gang til høsten er å ha samtaler med forskningsgruppeledere og andre relevante aktører om hva de gjør, hvordan vi kan supplere og hva vi kan samarbeide om, forsetter han.