0
Hopp til hovedinnhold

Sørlandets Kompetansefonds forskningspris 2019 til Michael Schulte

Professor Michael Schulte har mottatt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris 2019. Han tolker runesteiner og forsker på gammelnorsk og urnordisk, en del av vår identitet.

May-Brith Ohman Nielsen og Michael Schulte, foto
Sørlandets Kompetansefonds forskningspris ble tildelt professor Michael Schulte, her sammen med May-Brith Ohman Nielsen som leser opp juryens begrunnelse. Foto: Agder Vitenskapsakademi

– Sørlandets Kompetansefonds forskningspris 2019 betyr mye for meg som dedikert forsker, for min motivasjon og min forskerglede videre. Den viser at forskningen min har en samfunnsmessig relevans, ikke minst her i Agder, sier han.

I 2014 mottok han også den nasjonale Nansen-prisen for fremragende forskning.

Prisen deles ut av Agder Vitenskapsakademi og er finansiert av Sørlandets Kompetansefond. Den ble delt ut på akademiets årsfest 25. oktober.

Forsker på vår identitet

– Jeg forsker på noe av vår identitet, gammelnorsk og urnordisk. I en tid hvor vi står i fare for å skjære ned den historiske dimensjonen i samfunnet, og dermed risikerer å miste eller manipulere kulturelt historisk minne, er denne type historisk språk- og kulturforskning viktig, sier han.

Forskningsprisen gir Michael Schulte økt skriveglede for sitt nye bokprosjekt Runer i Agder gjennom tid. I boken ønsker han å dekke hele historien fra 300-tallet e.Kr. til 1400-tallet.

– Siden jeg fikk Sørlandets Kompetansefonds forskningspris blant annet for min virksomhet som runolog og historisk språkforsker, så er det å skrive lokal runehistorie desto mer spennende, sier han. 

I dagens kultur er informasjonen flyktig. Vi sender en sms, er ikke alltid så nøye med hvordan vi formulerer oss, og etterpå er det borte. Runeinnskrifter derimot har faste holdepunkter, kvalitet og en stabil dimensjon. Det er ikke fort gjort å risse i stein.

Språklig og kulturell kunnskap

– Gjennom runer får vi både en språklig og kulturell kunnskap og et glimt inn i hverdagslivet for over tusen år siden, forteller Schulte.

På runepinnene fra Bryggen i Bergen fant man blant annet kristne bønneformler, hedensk proteksjonsmagi, kjærlighetsinnskrifter og omtale av hverdagslige gjøremål.

Runer er også brukt som rettslige dokumenter, om eiendom, jordskiftesaker og historiske minner. Noen eksempler er steinen ved Oddernes kirke her i Agder med innskriften «Eyvind gjorde denne kirken, gudsønn av Olav den hellige». Fossviksteinen, som er funnet på Evje i Aust-Agder, er sannsynligvis en båtstein og er et eiermerke. Det står «Ånund på gården Horn eier meg». Steinen ble lagt på land når båten skulle fortøyes. Galtelandsteinen fra Evje er et historisk minnesmerke fra 1020 om toktene til England, og reist til minne om en sønn som døde i kampen. I Rakkestad i Østfold er det nettopp funnet en runestein fra folkevandringstiden, og Schulte er blant de første som har kommet med en tolkning av den.

Begrunnelser fra komitéen

Nominasjonskomitéen til Forskningsprisen 2019 har blant annet lagt vekt på at professoren har vært med på å nyfortolke utviklingen av runeskriften, futharken, og stilt spørsmåltegn ved den planlagte reformen mange har holdt seg til. De mener Schultes forklaring er en bedre og mer overbevisende forklaring på overgangen fra den eldre til den yngre futharken.

De mener evolusjonsperspektivet kommer tydelig fram i Schultes bidrag til den nylig utgitte Norsk språkhistorie bind I-IV, der han har skrevet to av kapitlene, Den eldste tiden (-700) og Vikingtiden (700-1050). Bokverket er i sin helhet bygd på ny forskning om norsk språk. Et av hovedspørsmålene forskerne har prøvd å svare på, er hvordan språkendring skjer og hvorfor språket i det hele tatt endrer seg. Schulte var medlem av styringsgruppen fra starten i 2008.

Komitéen har også lagt vekt på at Schulte har undersøkt noe så artig som brettspill hnefatafl og sjakk. Han argumenterer for at det har vært et omfattende veisystem som innbefattet både Austrleið og Vestrleið. I forskningen fremhever han at den østlige ruten støttes gjennom selve sjakkterminologien: gno. mát og skák. Det kan tolkes som arabismer i gammelnorsk uten direkte latinsk formidling. Schultes bidrag representerer derfor et nytt forskningsfokus på persisk-tyrkisk-nordiske språk- og kulturkontakter i vikingtid og tidlig mellomalder.  

Professoren har et stort internasjonalt kontaktnettverk, og gjennomslagskraft i sitt arbeide. Han publiserer både på engelsk, tysk, norsk og islandsk, og har nettopp utgitt undervisningsboken Urnordisch om gammelnorsk og eldre norrønt.

For tiden er Michael Schulte en internasjonal samarbeidspartner til forskningsenheten Eichstätt-München for det langsiktige prosjektet RuneS ('Runic Writing in the Germanic Languages') med basis i Göttingen Academy of Sciences and Humanities. Han er dessuten involvert i Germanische Altertumskunde Online, et tysk online-leksikon for studiet av germansk språk og kultur, samt kulturene som var i nær kontakt med dem. Professor Schulte står også sterkt i den populærvitenskapelige forskningsinnsatsen og popularisering av forskningsresultater.

Juryens begrunnelse

Juryen har fått tilsendt en anbefaling for Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2019. Professor Michael Schulte er en internasjonalt anerkjent forsker med base på UiA i Kristiansand. Hovedområdet for hans forskning er germansk og eldre nordisk språkhistorie i vid forstand. Gjennom sin forskning har han vist hvordan nyere språkvitenskapelige retninger kan kaste lys over den eldre nordiske språkhistorien. Slik har han bidratt til nye perspektiver på, og fornyelse av dette forskningsfeltet.

I tillegg til sin magister- og doktoravhandling har Schulte publisert ca. 80 artikler, de fleste av disse på høyt internasjonalt nivå, i tillegg til flere bøker. Han har også bidratt med ca. 100 internasjonale konferanse- og seminarbidrag. Det vises til nominasjonskomitéens anbefaling for flere detaljer om Schultes forsknings- og formidlingsvirksomhet.

Juryen anbefaler med dette at Michael Schulte mottar Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2019.