Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Søkertall, nytt studium og dekanutlysninger

Dette og mer i universitetsstyrets maimøte.

Universitetsstyret

Universitetsstyret holdt sitt møte ved Campus Grimstad onsdag 10. mai 2023.

Det prioriterte forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition) besøkte universitetsstyret. De presenterte senterets utvikling og mål.

Presentasjon for universitetsstyret

Godkjente master i persontilpasset medisin

Som en del av styrets årshjul godkjennes etableringer og nedlegginger av studier. Fakultet for humaniora og pedagogikk har bedt om at årsstudiet i filmvitenskap og filmproduksjon nedlegges. Her har det ikke vært tatt opp studenter på en stund, og nedleggingen ble vedtatt.

I samme sak godkjente universitetsstyret etableringen av et nytt studium ved Fakultet for teknologi og realfag. Ny kunnskap og nye teknologier gjør det mulig å tilby pasienter mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. I mastergraden Persontilpasset medisin ønsker fakultetet å utdanne studenter innen forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Ifølge fakultetet vil programmet utvikles i samarbeid med Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) og næringslivet i regionen.

Studiet ble vedtatt etablert, forutsatt at fakultetet finner finansiering til det.

Vedtok tilsetting av viserektorer

Det har vært utlyst to viserektorstillinger ved UiA, og universitetsstyret vedtok tilsettinger i begge disse stillingene. Hvem de nye viserektorene er offentliggjøres på uia.no så snart det er enighet om arbeidsavtaler.

Vedtok dekanutlysninger

Fra nyttår 2024 skal alle UiAs seks fakulteter og Avdeling for lærerutdanning ha nye dekaner. Årsskiftet er også tidspunktet hvor UiA innfører enhetlig ledelsesmodell på fakultetsnivået.

I styremøtet ble alle utlysningstekstene vedtatt, med noen mindre endringer. Dekanstillingene for 2024-2027 vil bli utlyst på UiA.no innen kort tid. Det er rektor og universitetsdirektør som skal innstille kandidater til universitetsstyret, da dekanene fra 2024 skal rapportere til begge.

Redegjorde for professorutnevnelse

VG har de siste ukene skrevet flere saker om vår professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad:

  • Først om hens kvalifikasjoner for å bli professor i 2012
  • Så kom hens pasienter på banen for å ta Pirelli Benestad i forsvar
  • Og på søndag ble universitetets arbeid med professorvurderingen trukket i tvil

Saken har også vært dekket i andre medier, deriblant Khrono.

Dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Anders Johan Wickstrøm Andersen, ble invitert for å redegjøre for saken.

Et samlet styre uttrykte tillit til saksbehandlingen og støtte til Pirelli Benestad.

Ga grønt lys for ny psykologisøknad

I 2021 søkte UiA om akkreditering av profesjonsutdanning i psykologi ved UiA. Etter lang saksbehandling hos NOKUT mottok UiA det endelige avslaget på søknaden 11. januar 2023.

De siste årene har det av mange ulike aktører blitt påpekt at et profesjonsstudium i psykologi vil være et viktig løft for hele Agder-regionen, spesielt med hensyn til levekårsutfordringene i landsdelen. I region Helse Sør-Øst utdannes det også klart færrest psykologer målt mot antall innbyggere.

Samtidig gjør tydelige signaler fra regjeringen om trangere økonomiske rammer det viktig å vurdere en videre og ressurskrevende søknadsprosess.

Universitetsstyret er positive til videre arbeid mot psykologiutdanning på Agder og UiA vil jobbe mot å levere ny søknad til NOKUT innen 15. september høsten 2023. 

Forhandlingsfullmakt til årets lokale lønnsforhandlinger

Universitetsstyret gir hvert år forhandlingsfullmakt til universitetsdirektøren for å kunne gå i gang med de lokale lønnsforhandlingene. Det diskuteres også hvorvidt UiA skal legge ekstra midler i forhandlingspotten, noe som senest ble gjort i 2022.

Det blir ikke et slikt tillegg i 2023.

Andre utvalgte saker

Se alle saksdokumentene