Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Slik opplevde UiA-studentene koronavårens undervisning

Studentene mener de har vært godt informert under koronaperioden, men ønsker seg tilbake til fysisk undervisning på campus. Samtidig sier studentene at de har fått økt kompetanse og interesse for digital undervisning. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av UiA campus Grimstad

UiA ønsker å bruke korona-situasjonen til å lære om hvordan studentene opplever ulike undervisningsformer. I mai svarte over 2.200 studenter på en undersøkelse om den undervisningen de har deltatt i siden UiAs campuser stengte 12. mars. 

Førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte ved UiAs institutt for pedagogikk

Førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte ved UiAs institutt for pedagogikk

Førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte ved UiAs institutt for pedagogikk er ansvarlig for undersøkelsen.

Studentene har svart på spørsmål om informasjon og støtte, læringsmuligheter og rammebetingelser denne våren og sammenlignet den med forholdene før covid-19, og her er noen av hovedfunnene:

  • Studentene ønsker seg aller mest tilbake til undervisning med fysisk tilstedeværelse. De vil heller ha forelesning i opptak (asynkron digital undervisning) som kan kombineres med gruppearbeid enn direkte strømming av forelesninger (synkron digital undervisning).
  • Mange har også uttrykt behov for mer digital støtte og har vært bekymret for nettilgang der de bor og om eget teknisk utstyr ville virke på eksamen. 
  • Studentene gir gjennomgående uttrykk for at betingelsene for læring har vært noe dårligere. Dette gjelder blant annet mulighetene for å gjøre seg relevante erfaringer, de synes det er vanskeligere å se struktur og sammenheng i studiene og opplever dårligere muligheter til å få oppmerksomhet av foreleserne, til å bli lagt merke til og sett. Særlig mulighetene for medvirkning, faglig samhandling og sosial kontakt kommer til kort. 
  • Studentene melder også tilbake at deres motivasjon, egeninnsats og læringsutbytte oppleves noe dårligere enn før. 
  • Studentenes digitale kompetanse og interesse for digitale undervisningsformer har økt i denne perioden. 

Savner samhandling

– Undersøkelsen understreker at vår digitale undervisning har fungert, men at den ikke kompenserer fullt ut for fysisk undervisning. Studentene savner faglig samhandling og sosial kontakt med medstudenter og undervisere, sier Dalehefte. 

Hun sier universitetet har lykte med informasjon om omleggingen og med å gi et digitalt undervisningstilbud.

– Mange ved universitetet har gjort en fantastisk innsats på kort tid, men jeg tror ikke jeg overrasker noen med å si at vi ikke nådd tilstrekkelig ut til studentene i samme grad som før koronastengingen, sier Dalehefte.

Hun sier undersøkelsen gir en god pekepinn på hvordan de digitale undervisningsformene kan suppleres og forbedres for å møte studentenes behov når det gjelder det faglige og sosiale utover høsten.

– Vi må blir flinkere til å involvere studentene også når vi underviser digitalt. Det vil også bli lettere å nå studentene når vi etter hvert åpner campusene og kan veksle mer mellom fysisk undervisning og digitale undervisningsformer, sier Dalehefte. 

Nyttige funn

– Mye i denne undersøkelsen er som forventet, men det er veldig nyttig å få det slått fast. Vi må bruke dette til å finne gode kombinasjoner mellom fysisk undervisning og god bruk av digitale verktøy, sier Morten Brekke, viserektor for utdanning ved UiA.

Han peker på at det er et stort sprik mellom svarene fra studentene. 

Morten Brekke er viserektor for utdanning ved UiA.

Morten Brekke er viserektor for utdanning ved UiA.

– Sprikene kommer kanskje av at studenter som i utgangspunktet har gode digitale ferdigheter, svarer mer positivt enn studenter uten disse ferdighetene, sier Brekke. 

Men han er glad for at studentene jevnt over har hatt en positiv erfaring med undervisningen i denne perioden. 

Økt digital kompetanse

Brekke er enig med Dalehefte i at det blir viktig å veksle mellom å utvikle digitale undervisningsformer og fysiske undervisning i klasserom i tiden framover. 

– Vi må øke samspillet mellom undervisning og samhandling på campus og i digitale kanaler. Noe av det viktigste som kommer fram i undersøkelsen, er at studentene har fått økt kompetanse og interesse for digitale undervisningsformer. Det må vi ta til oss og bygge videre på, sier Brekke. 

Han tror vårens sjokkomlegging til digital undervisning har vært positiv for UiA og andre universiteter, men er nå mest av alt opptatt av å få studentene tilbake til campus. 

– Digital undervisning alene er ikke nok. Det har vi lært av denne undersøkelsen. Derfor jobber vi nå intenst med å få studentene tilbake til universitetet og organisere undervisning på campusene fra høsten, sier Brekke.