0
Hopp til hovedinnhold

Rektors lederteam tilsettes

Universitetsstyret vedtok mandag 17. juni innstillingene til tre nye viserektorer og ny dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Viserektorene og dekanen tilsettes i åremålsstillinger fra 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Påtroppende rektor Sunniva Whittaker får med seg Gøril Hannås, Morten Brekke og Hans Kjetil Lysgård i rektoratet.

Påtroppende rektor Sunniva Whittaker får med seg Gøril Hannås, Morten Brekke og Hans Kjetil Lysgård i rektoratet.

Morten Brekke har fått tilbud om stillingen som viserektor for utdanning.

Morten Brekke har fått tilbud om stillingen som viserektor for utdanning.

Morten Brekke tilbys stillingen som viserektor for utdanning. Brekke er i dag dosent ved Institutt for teknologi og realfag og har vært ansatt ved UiA siden 1993. Han har tidligere vært ansatt som høgskole/universitetslektor og førstelektor, og er opprinnelig utdannet Cand. Scient. i teoretisk astrofysikk fra UiO. I 2018 fikk Brekke utnevnelsen merittert underviser, som den første ved Universitetet i Agder.

Hans Kjetil Lysgård tilbys stillingen som viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger. Lysgård er i dag ansatt som professor i samfunnsgeografi ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Fakultet for samfunnsvitenskap. Han har tidligere vært tilsatt ved NTNU og ved Agderforskning både som forsker og fagsjef. Lysgård er utdannet Dr. polit/PhD. fra NTNU i 2001.

Gøril Hannås tilbys stillingen som viserektor for samfunnskontakt og nyskaping. Hannås er i dag ansatt som førsteamanuensis (ph.d.) og instituttleder ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Handelshøyskolen UiA. I perioden 2012-2016 var Hannås tilsatt i konsernledelsen ved National Oilwell Varco Norge, med ansvar for utvikling og implementering av risikostyring i selskapet. Før dette var Hannås tilsatt som stipendiat og førsteamanuensis ved det samme fakultetet.

Rektors lederteam

Hans Kjetil Lysgård har fått tilbud om stillingen som viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger.

Hans Kjetil Lysgård har fått tilbud om stillingen som viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger.

Viserektorene er en del av universitetets rektorat og inngår i rektors lederteam. Viserektorene rapporterer til og har oppgaver på vegne av rektor.

Viserektor for utdanning skal særlig bidra til å realisere og videreutvikle:

 • strategiområdet Læring og utdanning for fremtiden, med særlig vekt på å videreutvikle en fremtidsrettet utdanningsledelse
 • kultur og systematikk i kvalitetsarbeidet på utdanningsfeltet
 • et godt og inkluderende læringsmiljø
 • universitetets ambisjoner for velferdsreformen "Lære hele livet", herunder universitetets alumnivirksomhet
 • ambisjonene i handlingsplan for etter- og videreutdanning.
 • Viserektor for utdanning leder utdanningsutvalget.

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger skal særlig bidra til å realisere og videreutvikle:

 • strategisk utvikling av forskning og ambisjonene i universitetets handlingsplan for forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • en systematisk og målrettet utvikling av tverrfaglige satsinger for å bidra til å løse fremtidens komplekse utfordringer
 • universitetets oppfølging av arbeidet med FNs bærekraftmål
 • ambisjonene i handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold.
Gøril Hannås har fått tilbud om stillingen som viserektor for samfunnskontakt og nyskaping.

Gøril Hannås har fått tilbud om stillingen som viserektor for samfunnskontakt og nyskaping.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping skal særlig bidra til å realisere og videreutvikle:

 • strategiområdet Samfunnsengasjement og nyskaping, med vekt på innovasjon, deltagelse i samfunnsdebatten og ambisjonene om å
 • videreutvikle og skape nye arenaer og former for samhandling og samskaping
 • universitetets mål om å styrke studienes samfunns- og arbeidslivsrelevans, herunder videreutvikle universitetets Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • ambisjonene om tilstedeværelse og tydelighet i samhandlingen med samfunn og arbeidsliv
 • universitetets samfunnsansvar og universitets- og samfunnsetiske verdier.

Viserektorene skal innenfor sine arbeidsfelt bidra til å realisere:

 • ambisjonene i universitetets strategiområde Globalt Mindset, innbefattet internasjonalisering
 • universitetets ambisjoner og handlingsplan for digitalisering
 • involvering av studenter, og et godt samarbeid med studentenes formelle og frivillige organisasjoner
 •  oppgaver som en av viserektorene har hovedansvar for, men som også må støttes opp om av de andre på sine felt, eksempelvis
 • realisering av handlingsplan for likestilling og inkludering, og oppfølging av FNs bærekraftsmål.

Det vil bli utarbeidet et mandat for hver av viserektorstillingene med utgangspunkt i oppgavene som er nevnt over.

Ny dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk

Hans Hodne har fått tilbud om stillingen som dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Hans Hodne tilbys stillingen som ny dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hodne er i dag dosent og instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogikk, ved Universitetet i Agder. Han var i perioden 2004-2015 studiekoordinator for religionsfagene i grunnskolelærerutdanningene og i perioder også for barnehagelærerutdanningen. Hodne er fast representant i styret for Handelshøyskolen ved UiA, og han har vært ansatt ved UiA siden 2000.

Hans Hodne tilbys en åremålsstilling for fire år gjeldende fra 1. august 2019.

Fra to til tre viserektorer ved UiA

Universitetsstyret vedtok onsdag 13. mars at det skal tilsettes tre viserektorer ved UiA i den neste rektorperioden. Påtroppende rektor Sunniva Whittaker har ønsket seg tre viserektorer og universitetsdirektørens fremlegg fikk full tilslutning i styret.

Tre hovedoppgaver

Whittaker ønsker seg tre viserektorer for å gjenspeile UiAs hovedoppgaver og strategiske satsinger. Whittaker understreker videre at det er store forventninger til universitetet fra omgivelsene, og at det er strategisk fornuftig å gjenspeile dette med en viserektor med ansvar for samfunnskontakt. Hun viser også til at flere andre universiteter har mer enn to viserektorer.

Universitetsdirektøren understreker i saksframlegget at det er viserektorenes rolle å utføre oppgaver på vegne av rektor og at det derfor er naturlig at påtroppende rektor har innflytelse på mandat og kompetansebehovet i stillingene. Universitetsdirektøren anbefalte på denne bakgrunn å innføre tre viserektorer, og forslaget fikk full tilslutning i styret.

Universitetsstyret vedtok 13. mars at ordningen med tre viserektorer skal evalueres før den neste styreperioden (før 1.8.2023).