0
Hopp til hovedinnhold

Rektor Torunn Lauvdal sier nei til fusjon

Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) har siden 2010 arbeidet sammen i et felles prosjekt som har utredet spørsmålet om et nærmere samarbeid og eventuelt en sammenslåing av de to institusjonene. Styrene ved HiT og UiA og skal behandle saken 18. juni 2014.  

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsdirektøren ved UiA foreslår i saksfremlegget at styret bør avslutte arbeidet med sikte på en sammenslåing av UiA og HiT. Er du enig i denne innstillingen?   

- Ja, jeg støtter direktørens innstilling.

Du har i offentligheten fremstått som en rektor som har ønsket en fusjon mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Hva gjør at du nå har snudd?

- Det er tre hovedargumenter som gjør at jeg har konkludert med at det er riktig å si nei til en fusjon. Jeg har for det første hatt møter med alle UiAs 22 institutter og med administrasjonen, og med unntak av noen enkeltpersoner er tilbakemeldingen fra disse møtene en samstemt skepsis og motstand mot en sammenslåing av HiT og UiA. For det andre viser den omfattende eksterne høringsrunden også veldig tydelige argumenter mot fusjon, noe som også er viktig å vektlegge. Når vi ber om innspill og gjennomfører en bred høringsrunde, så er det viktig å ta dette på alvor. For det tredje har Kunnskapsministeren igangsatt en prosess for å gjennomgå strukturen i UH-sektoren, og det vil være feil for UiA å konkludere allerede nå. Et vedtak om sammenslåing ville medført at noe av handlingsrommet vil bli borte og UiA vil få to krevende parallelle prosesser å forholde seg til.

Det har vært en lang utredningsprosess som har medført betydelige interne diskusjoner. Hva har UiA lært av denne prosessen?

Jeg tror vi har fått en økt bevissthet om vår egen institusjon, både styrker og svakheter, og vår egen utvikling. Det er også gjennomført flere vellykkede samarbeidsprosjekter med HiT, og nye studieopplegg blir utviklet på flere fagområder. Jeg tror at vi også generelt har fått en økt oppmerksomhet om samarbeid med andre institusjoner, noe som er positivt.

Universitetsdirektøren innstiller på et nei til fusjon med HiT, samtidig som de politiske signalene er tydelige på at det kommer til å skje strukturendringer i sektoren. Hva blir nå veien videre for UiA?

- Kunnskapsministeren har ved flere anledninger sagt at hovedmålet med strukturmeldingen som skal legges frem i 2015 er å styrke kvaliteten i UH-sektoren, noe oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet også understreker. Vi må derfor ha en omfattende gjennomgang av vår egen forskningskvalitet, og vår framtidige fag- og studieprofil. Vi må også arbeide hardt for å styrke vår egen eksterne finansiering og arbeidet med Horizon 2020, for her har vi en betydelig jobb å gjøre.

Høgskolen i Telemark innstiller på at de ønsker en fusjon med Universitetet i Agder. Hva er din kommentar til det?

- Det er positivt at Høgskolen i Telemark vil fusjonere med oss, men i denne saken må vi vektlegge hva som er det beste for Universitetet i Agder.  

Hva er begrunnelsen for at dere heller ikke vil inngå et institusjonelt samarbeid med Høgskolen i Telemark?

- Dette har egentlig ikke vært noen sentral problemstilling, for Høgskolen i Telemark har tidlig signalisert at de ønsker ikke dette. De ønsker å stå mest mulig fritt dersom vedtaket blir nei til fusjon.

Du har nå et drøyt år igjen av din rektorperiode. Hva vil være de viktigste sakene for deg det kommende året?

- Jeg ønsker at vi både skal fortsette og forsterke den positive utviklingen vi har hatt de siste årene. Jeg har også allerede vært inne på viktige saker som vil ta mye oppmerksomhet det kommende året; det gjelder både oppdragsbrevet fra KD, bedre kvaliteten i forskning og undervisning, bedre den eksterne finansieringen, og å videreutvikle det gode samarbeidet med regionen – både private og offentlige institusjoner og virksomheter. Når UiA nå velger å gå videre alene er det ekstra viktig med både godt samarbeid og god støtte fra egen region.