Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rekordmange får tilbud om studieplass ved UiA

6801 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiA ved hovedopptaket. Det er 406 flere enn i fjor, som også var rekordår. Svarfristen er lørdag 26. juli. Men UiA har ennå ledige studieplasser som venter på gode søkere.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad er fornøyd med UiAs hovedopptak - også i år peker tallene oppover.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad er fornøyd med UiAs hovedopptak - også i år peker tallene oppover.

Det er god grunn til å tro at UiA passerer 11.000 studenter når oppgjørets time kommer 1. oktober. Denne datoen skal UiA rapportere tallet på studenter til den nasjonale statistikken for høyere utdanning (DBH).

Før den tid er det et sentralt suppleringsopptak for studiene i Samordna opptak i slutten av måneden, etterfulgt av løpende opptak direkte til UiA i studiene som har vært behandlet gjennom Samordna opptak. I tillegg til dette er det hele tiden opptak til studiene som blir behandlet lokalt av UiA hele veien.

Alle tabellene bruker tall fra hovedopptaket i SO og lokale opptak på samme dato som SOs tall foreligger, for sammenligningens skyld. Både SO-opptaket og lokalt opptak vil endre seg noe. I 2013 var det som eksempel i alt 6672 som fikk tilbud om opptak ved UiA, altså 277 flere enn tallet på datoen for hovedopptak.

I år er det i tillegg noen forsinkelser i det lokale opptaket som gjør at tallet på tilbud om studieplass blir enda bedre.

- Det mest interessante er imidlertid den positive utviklingen i antall tilbud fra år til år. For ikke å snakke om at stadig flere sier ja takk til studieplass ved UiA, sier studiedirektør Bjørn J. Monstad.

Bekrefter gode resultater fra studentundersøkelser

Studiedirektøren peker på at den positive utviklingen bekrefter de årlige tilfredshetsundersøkelsene som gjøres blant studentene, inkludert tall fra det nye nasjonale Studiebarometer.

- UiA har også gode tall i vår kandidatundersøkelse som viser at det store flertallet av ferdige kandidater får relevante jobber kort tid etter ferdig utdanning, slår Monstad fast - og berømmer ansatte i alle kategorier for stor innsats i å sikre og videreutvikle kvalitet i studier og forskning.

 

Pressemelding om hovedopptaket fra Kunnskapsdepartementet:

Tabell: Søkere per studium og antall tilbud per studieplass i Samordna opptak - alle læresteder:

Flere statistikker fra Samordna opptak:

 

Hovedopptak 2014 - oversikt

 

Totalt antall tilbud

Samordna opptak

Lokalt opptak

Kvinner

         

2012

5932

4212

1718

3478

2013

6395

4444

1915

3743

2014

6801

4759

2042

3933

Tabellen viser at stadig flere kan få studieønsket sitt oppfylt. Økningen er sterkest i Samordna opptak, men også de lokale opptakene viser vekst. Kvinneandelen holder seg relativt konstant på grovt sett 60 prosent, men her varierer det enormt mellom studiene.

Hovedopptak – fordelingen mellom campusene:

 

2014

2013

2012

       

Campus Grimstad

1835

1665

1628

Campus Kristiansand

4966

5007

4304

Utviklingen ved UiAs to campuser er også ganske lik – i alle fall i den forstand at både i Grimstad og Kristiansand er det trangt om plassen, selv om nye eller ombygde lokaler tas i bruk fortløpende. Den marginale nedgangen i Kristiansand i år har trolig sammenheng med at de lokale opptakene i pedagogikk er forsinket.

For UiA er det viktig økonomisk å fylle alle studieplassene som universitetet har fått av Kunnskapsdepartementet. Samtidig må de som skal studere være kvalifisert kunnskapsmessig, slik at de ikke sinker resten av studentene – og fullfører studiet. For når studentene avlegger eksamen klinger det også i universitetets kasse.

Viktige datoer for nye studenter:

Lørdag 19: juli: Ledige studieplasser blir tilgjengelige på SOs sider. Ledige studieplasser ved UiA finner du her:

Søndag 20. juli kl 09:00: Det åpnes for å søke på ledige studieplasser.

Hver dag framover kl 09:00: Lista over ledige studieplasser blir oppdatert. OBS: Nye studier kan bli lagt til hele tiden -og studier forsvinner fort ut av lista.

Lørdag 26. juli: Svarfrist i Samordna opptak.

Tirsdag 29. juli: Nasjonalt suppleringsopptak for søkere som får nytt tilbud, er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket.

Tirsdag 5. august: Etterfylling av ledige studieplasser. Dette pågår til etter studiestart.

Mandag 11. august: Studiestart ved UiA.

Lektorene kommer!

I år er lærerutdanningen lagt om, og det er innført femårig lektorutdanning med spesialisering i en rekke fag – fysikk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og flere. Lektorene blir utdannet for å undervise fra 8. til 13. skoletrinn – det vil si ungdomsskole og videregående skole.

Ved UiA har lærerutdanningen hele tiden vært organisert ved at studentene setter sammen fag som blir undervist ved UiAs fakulteter, for eksempel ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Studentene som er knyttet til Avdeling for lærerutdanning har både egne undervisningsgrupper og følger den undervisningen som gis til fakultetets egne studenter. Dermed drar lærerstudentene nytte av bredden i spesialkompetanse som fagmiljøene utgjør, i tillegg til at de får sin dose av fagdidaktikk og annen pedagogisk kompetanse. Resultatet er forhåpentligvis høyere kvalitet på lærerne.

Lærerstudentene gir også fakultetene mulighet til å opprettholde studier som ellers ville vært for små til å overleve, og dermed mulighet til å bygge bredere fagmiljøer. En vinn-vinn-situasjon, med andre ord. Også for skoleelevene som får UiA-utdannede lærere. Og da blir det vel vinn-vinn-vinn?

En av de største endringene i opptakstabellene i år, er lektorutdanningene. Konsekvensene er todelt: Tallet på søkere i Samordna opptak har økt kraftig for Lærerutdanningene, mens det har vært en reduksjon særlig ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Grunnskolelærerutdanningen – både for 1.-7. og 5.-10 trinn – er stabilt i antall tilbud både i Grimstad og Kristiansand. Det samme gjelder barnehagelærerutdanningen, som ligger på nøyaktig samme nivå som i fjor.

PPU-utdanningene – Praktisk Pedagogisk Utdanning – i lokalt opptak har langt lavere tall i tabellen i år. Årsaken er at opptaket ikke er ferdig, så her vil det bli langt høyere tall, sannsynligvis tresifret.

Kvinnedominansen i læreryrket vil fortsette å utvikle seg, om opptakstallene tilsvarer de som etter hvert blir uteksaminert. Faktisk gjelder det også i de nye lektorutdanningene, der det enten er et godt flertall kvinner som får tilbud om studieplass, eller tilnærmet 50-50 i fordypninger som matematikk (!) og samfunnskunnskap. Bare i fordypning i historie er det klar mannsovertall – syv menn og en kvinne.

Masterutdanningene øker i teknologi og realfag

I fjor ble alle ingeniørstudiene lukket ved UiA, i den betydning at ikke alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om plass. Dette er en konsekvens av økende popularitet og for lite plass i nye Campus Grimstad – særlig til laboratorieøvelser. Også i år stilles det karakterkrav ved alle ingeniørstudiene.

Samtidig er tallet på tilbud økt i forhold til i fjor. Årsaken til det kan være den smule usikkerhet som det er på jobbmarkedet for ingeniører i oljebransjen nå – en indikator på det kan være NHOs skifte av fokus fra ønskene om satsing på ingeniørstudier til vårens etterlysning av fagarbeidere.

Fint er det i alle fall at flere ønsker å ta mastergrad i teknologifag. Masterstudiet i industriell økonomi- og teknologiledelse har klart positiv utvikling, og ikke nok med det – av 41 tilbud som blir sendt ut går hele 18 til kvinner. Andelen kvinner holder seg bra også i bachelorstudiet i byggdesign, og kvinneandelen er også positiv i ingeniørstudiet i fornybar energi.

I realfagene som går gjennom Samordna opptak får også flere enn i fjor tilbud om studieplass.

Masterstudiet i Multimedia og læringsteknologi er en svært spennende nyskapning, som vil utvikle og kombinere digital teknologi med læringsteknologi – det vil si finne fram til moderne læringsredskaper som lærere kan bruke til å gjøre undervisningen mer aktuell og spennende. 19 får tilbud om studieplass, hele 9 av dem er kvinner.

Markedsføring og ledelse slår an

I fjor vår kastet Institutt for økonomi seg rundt og bygde opp et bachelorstudium i Markedsføring og ledelse på rekordtid. Det var populært lokalt i fjor, og i år eksploderte interessen i Samordna opptak. 419 hadde studiet som førstevalg – nå får 165 tilbud om studieplass. Hele 114 av dem er kvinner.

Ellers er tilbudene om studieplass ved Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for statsvitenskap på nivå med fjoråret. Studiene i økonomi og administrasjon holder seg på et høyt nivå – og både i Grimstad og i Kristiansand er kvinnene i flertall i bachelorstudiet. På masternivå, derimot – er menn i flertall.

Bachelorstudiet i rettsvitenskap, som nå også har fått direktelinje til masterstudier ved Universitetet i Bergen, er det mest ettertraktede studiet ved UiA. 192 hadde studiet som førstevalg i april, 125 får tilbud om studieplass – og 83 av dem er kvinner.

Så hvor er mennene? De er i hvert fall i flertall på studiene i IT og informasjonssystemer på alle nivåer. Også det studiet er det økt interesse for.

Sykepleie fremdeles attraktivt

Helsefag er ett av studiene som blir anbefalt nær sagt av alle rådgivere med hensyn til sikker jobb i framtida. Tallet på søkere til sykepleie-studiene ved UiA er stabilt høye, og det samme gjelder tilbud om opptak, som ligger på samme nivå som i fjor.

Også idrettsstudiene holder nivået, i alt fra årsstudiet til mastergrad. Det samme gjør studiene i Ernæring, mat og kultur – som også er blant studiene som krever flest poeng for å komme inn ved UiA.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har en rekke studier med opptak annethvert år. De utfyller hverandre, slik at når studier som Sexologi eller Helse- og fitnesstrening ikke har opptak, kommer for eksempel spesialsykepleiestudiene på banen.

En annen sak som er ganske konstant ved fakultetet er kvinnedominansen.- den er gjennomgående – unntaket er idrettsstudiene på alle nivåer der menn dominerer, og årsstudiet i friluftsliv, der kvinneandelen er en del under halvparten.

Kunst og kultur

Fakultet for kunstfag har noe pluss i boka i Samordna opptak og litt i lokale opptak. Veksten kommer i dramastudiene, og litt i kunst- og håndverk – begge arenaer er kvinnedominert.

Musikken opererer i to verdener, ser det ut til. Studiene i klassisk musikk har klart kvinneoverskudd, mens studiene i rytmisk musikk er mannsdominert. Studiet i Utøvende rytmisk musikk med laptop som instrument har sendt tilbud om opptak til 17 personer – én av dem er kvinne. Vi får håpe hun kommer.

Fakultet for humaniora og pedagogikk må registrere en nedgang i antall utsendte tilbud om studieplass. En klar årsak til lavere søknadsbunker – og dermed færre tilbud - er landstrenden der humanistiske fag blir mindre populære. I tillegg til dette slår de nye lektorutdanningene negativt ut for fakultetets søkerstatistikk selv om faginnholdet leveres av fakultetet. Det hjelper heller ikke at bachelorstudiet i spesialpedagogikk ikke har opptak i år.

På den annen side er årsstudiet i pedagogikk et av UiAs mest ettertraktede.

Fordelingen mellom kjønnene viser klar overvekt av kvinner – med unntak av historie, som åpenbart appellerer mest til menn, uansett om det er master-, bachelor- eller årsstudiet vi snakker om. Samme lekse var det i lektorutdanningene.

 

Fakultetene:

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ble delt fra 1. januar 2014 – i Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap. Omleggingen blir først synlig i tabellene neste år.

Tilbud totalt:

2014

2013

2012

       

Lærerutdanningene:

706

740

671

Helse- og idrettsvitenskap:

1078

1103

1062

Humaniora og pedagogikk:

1189

1343

1056

Kunstfag:

319

290

318

Teknologi og realfag: 

1489

1311

1195

Økonomi og samfunnsvitenskap:

2020

1885

1630

       

Tilbud via Samordna opptak:

2014

2013

2012

       

Lærerutdanningene:  

633

552

543

Helse- og idrettsvitenskap:

766

756

732

Humaniora og pedagogikk:

850

960

865

Kunstfag: 

169

147

159

Teknologi og realfag:  

707

564

580

Økonomi og samfunnsvitenskap:

1634

1465

1335

       

 .

Tilbud lokalt UiA:

2014

2013

2012

       

Lærerutdanningene:

73

188

128

Helse- og idrettsvitenskap:

312

347

330

Humaniora og pedagogikk:

339

383

191

Kunstfag:

150

143

159

Teknologi og realfag:

782

747

615

Økonomi og samfunnsvitenskap:

386

420

295

       

 .

Tilbud kvinner totalt UiA:

2014

2013

2012

       

Lærerutdanningene:

499

535

496

Helse- og idrettsvitenskap:

821

855

777

Humaniora og pedagogikk:

786

826

646

Kunstfag:

189

151

210

Teknologi og realfag:

233

174

362

Økonomi og samfunnsvitenskap:

1158

1050

877

       

 .

Studier med høyest poengkrav ved UiA:

Poengkrav i ordinært opptak – poengkrav for førstegangssøkere i parentes:

  1. Bachelor i rettsvitenskap: 52,7 (48,0) poeng
  2. Årstudium i pedagogikk: 52,6 (34,6) poeng
  3. Master i industriell økonomi og teknologiledelse - sivilingeniør: 52,3 (50,9) poeng
  4. Årsstudium i ernæring, mat og kultur: 51,0 (43,5) poeng
  5. Bachelor i ernæring, mat og kultur: 49,4 (40,8) poeng
  6. Bachelor – sosialt arbeid (sosionom): 48,3 (42,3) poeng
  7. Bachelor - ingeniørfag - maskin: Mekatronikk: 48,1 (43,1) (med forkurs 50,0)
  8. Lektorutdanning 8.-13. trinn, fordypning i samfunnsfag: 48,0 (48,3) poeng)
  9. Lektorutdanning 8.-13. trinn, fordypning i historie: 48,0 (47,4) poeng

UiA tilbyr ikke studiene som tradisjonelt topper de nasjonale listene over utdanninger det er vanskeligst å komme inn på, så som medisin, odontologi eller psykologi. Det er viktig å huske at høye poengkrav på noen studier ikke betyr at bare søkere med lave poengsummer velger åpne studier. Ved UiA har vi eksempler fra tidligere år på at åpne studier bare har hatt søkere som har så høye poengsnitt de kunne velge på øverste hylle over lukkede studier – men altså valgte et åpent studium i stedet.

Oversikten gjelder studier i Samordna opptak. Også i de lokale opptakene kan nåløyet være av den minste sorten.