Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Registrering ikke et spørsmål om cellekontorer

- Når vi registrerer bruken av arealene på campusene – både grupperom, kontorer, auditorier og andre arealer, er det for å gi et øyeblikksbilde av bruken. Campusutviklingsplanen (CUP) er et overordnet prosjekt som ikke vurderer for eksempel cellekontorer mot åpne kontorlandskap, sier UiAs prosjektleder for campusutviklingsplanen, Paal Kulien.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bygging på Campus Kristiansand (Foto: Saara Ojanen)

Bygging på Campus Kristiansand (Foto: Saara Ojanen)

Svaret kommer fordi cellekontorer versus åpne kontorlandskap er reist som en problemstilling av ansatte i henvendelse til prosjektlederen.

Det blir informasjonsmøter om campusutviklingsplanen på begge campuser førstkommende fredag:

Campus Kristiansand fredag 20. september kl 12:00 i Auditorium B3 001

Campus Grimstad fredag 20. september kl 14:00 i Auditorium A2 085

- Registreringen har ingen ting å gjøre med byggingen av de nye etasjene på Campus Kristiansand. I de to byggene som gjenstår – H og I – er det på gang et eget parallelt prosjekt for fremtidens arbeidsplasser, hvor muligheten for å prøve ut et spekter av arbeidsformer blir vurdert. Målet er å utforme byggene i samarbeid med brukerne, men om piloten blir iverksatt er avhengig av at de ansatte deltar aktivt. Dette prosjektet er uavhengig av campusutviklingsprosjektet, men Statsbygg og Signal – som arbeider med CUP, er med her også. Det handler også om å øke kunnskapsgrunnlaget, sier Kulien.

Spørreundersøkelsen er starten på den brede informasjonsinnhentingen. Det blir flere workshops utover høsten, og alle blir bedt om å spille inn spørsmål, idéer og forslag på CUP-siden.

Brukermedvirkning

- I H- og I-prosjektet er brukermedvirkningen helt sentral, nettopp fordi vi ønsker å finne fram til løsninger som er best mulig for de som skal jobbe der, nå og i fremtiden. Nettopp brukermedvirkningen gir oss mulighet til å finne løsninger som fungerer, sier Kulien.

Samtidig er det ikke til å komme bort fra at en av de nasjonale føringene fra departement og storting som campusutviklingsprosjektet må ta hensyn til, er et krav om mer effektiv utnyttelse av arealene. Nettopp derfor er det så viktig at brukerne deltar for å finne løsninger som fungerer for formålet.

Samler mest mulig informasjon

Campusutviklingsprosjektet er et overordnet prosjekt som skal diskutere overordnede rammer for langsiktige løsninger i dialog med brukerne. Derfor blir studenter, vitenskapelig- og teknisk-administrativt ansatte bedt om å svare på spørreundersøkelsen – der hver av gruppene i tillegg til generelle spørsmål har fått spørsmål som skal gi informasjon om gruppenes spesielle behov.

Campusutviklingsprosjektet har tatt i bruk et bredt spekter av metoder, både kvantitative og kvalitative, alt etter hvilke overordnede spørsmålsstillinger vi søker svar på - for å samle et så bredt grunnlagsmateriale som mulig. Vår tilnærming er åpen og utforskende. Det er ikke tatt stilling til hvilke prinsipper som skal legges til grunn for fremtidig utforming av bygninger eller annet areal.

Involvering i campusutviklingsprosjektet:

  • Kartleggingene består av innhenting av data fra spørreundersøkelse, observasjoner av hvordan bygningen er i bruk, og dialogbaserte formater, så som workshops, intervjuer og fokusgrupper.
  • Spørreundersøkelsen, som denne uken er ute til både ansatte og studenter ved begge studiesteder, har som formål å kartlegge hvordan man som brukere opplever dagens campusutforming.  
  • Observasjoner av hvordan de ulike typene rom brukes en «typisk» uke (undervisningsrom, auditorier, gruppe- og møterom, samt kontorer, både i normal modus midt i studiesemestere, og i eksamenstiden). Her gjør vi altså deskriptive tellinger av tilstedeværelse i de ulike romtypene.
  • Workshops, knyttet til bearbeiding og diskusjon rundt både strategiske tema som mål og behov, men også tema-rettede workshops knyttet til definerte innsatsområder vi vil kikke nærmere på.
  • Fokusgrupper og intervjuer med ulike interessenter og nøkkelpersoner som gir oss nødvendig informasjon som må med.
  • Prosjektet legger videre stor vekt på dialog med alle involverte – bl.a. er studentrepresentanter, tillitsvalgte og ledelse aktivt med i styring og utførelse.

***

(PS: I avsnittet under ingressen sto det tidligere i dag at et pilot-prosjekt for fremtidens arbeidsplasser er i gang for toppetasjene ved H- og I-byggene på Campus Kristiansand. Det var litt prematurt - prosjektet er ikke i gang ennå, så om det skal bli vellykket er avhengig av at brukerne deltar - når de får tilbud om det.)