Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Profesjonsstudenter lærer om samarbeid

For fremtidens sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, barnehagelærere og lærere på UiA står samarbeid i sentrum. Slik lærer de ferdigheter som er gull verdt i arbeidslivet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Førsteårs profesjonsstudenter fra UiA er samlet til den første felles dagen med aktiviteter på Q42 i 2018.

– Mange mennesker får ikke den hjelpen de trenger fordi ulike instanser ofte ikke samarbeider godt nok. Vi vil gjøre studentene bedre i stand til å samarbeide med andre profesjoner i sitt fremtidige yrke.

Det sier Arne Breistein, seniorrådgiver ved Avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder (UiA), og en av initiativtakerne til PROFUND. Satsingen har undertittelen Samarbeid om undervisning i profesjonsutdanningene, og samler fem av de store profesjonsutdanningene på UiA: lærere, sykepleiere, sosionomer, vernepleiere og barnehagelærere.

– Profesjonsstudentene trenger kunnskap om mennesker, om samarbeid, og om hverandre. Det siste tror vi er veldig viktig for respekten for andres yrkesforståelse og mandat. Man må ha kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer, sier Arne Breistein og Anne Karin Vikstøl Olsen i PROFUND.

Gjennom forelesninger, fellessamlinger og praktiske øvelser får studentene fra de ulike utdanningene møte fagfelt de vil komme til å samarbeide med i yrkeslivet.

– Alle studentene i disse fem utdanningene kommer til å jobbe med mennesker i hver sin sektor. Men menneskene de skal møte er ikke delt inn i sektorer. Studentene må lære å se helheten utenfor sin egen spesialisering, sier Anne Karin Vikstøl Olsen, universitetslektor på Institutt for pedagogikk og medansvarlig for PROFUND.

FAKTA/PROFUND

Prosjektet ledes av Anne Karin Vikstøl Olsen og Arne Breistein. Arbeidsgruppa som leder prosjektet er sammensatt av representanter for profesjonsutdanningene knyttet til utdanning, helse og sosialfag:

Målsettingen med PROFUND er

  • å bidra til at barn, foreldre, pasienter, brukere og pårørende møter kompetente profesjonsutøvere som samarbeider godt fordi de har kjennskap til hverandres profesjoner
  • å følge opp studieplaner for de ulike utdanninger, hvor kjennskap til andre profesjoner er et tydelig læringsutbytte
  • å styrke det regionale samarbeidet om våre profesjonsutdanninger i tett dialog med SSHF og andre sentrale samarbeidsparter
  • å skape økt oppmerksomhet omkring profesjonsutdanningenes betydning for universitetet og for regionen

Fornøyde studenter

– Når vi har den samme informasjonen på tvers av de ulike yrkene, blir det mye lettere å jobbe på tvers for å hjelpe mennesker, sier sosionomstudent Linda Enemark.

Linda Enemark går andre året på sosionomstudiet på UiA. Hun ble tiltrukket av yrket fordi hun ville være en ressurs for dem som er mest sårbare i samfunnet.

– Det er fantastisk å se mennesker som klarer seg mot alle odds. Det er spennende å hjelpe folk til å bruke sine egne ressurser slik at de får makten tilbake i sitt eget liv, sier hun.

Enemark legger vekt på at det ikke er meningen at én profesjon skal gjøre alt alene.

– Når man skal jobbe med familier og barn er det veldig viktig at yrkesgruppene har en felles forståelse for rammebetingelser. Det er viktig at de andre profesjonene vet hva de kan melde til oss sosionomer, og at vi vet hva vi skal melde til dem, sier hun.

– Samarbeidet gjør at det blir lettere for meg å se hva ulike profesjoner kan bidra med – og også begrensningene de har, sier vernepleierstudent Lars Håkon Hegertun.

Lars Håkon Hegertun går andre året på bachelorprogrammet i vernepleie. Han er enig i at samarbeidet mellom profesjonsutdanningene gir et godt utgangspunkt for arbeidslivet.

– Jeg synes det har vært veldig nyttig. Jeg har sett at andre profesjoner har en annen innfallsvinkel som også er viktig, og jeg ser at vi trenger hverandre. Det er oppmuntrende at det er flere som ønsker å hjelpe mennesker, og som har andre verktøy enn vernepleierne, sier han.

Avhengig av samarbeid

Monica Brunner er leder for Barnevernet i Kristiansand. Hun er veldig fornøyd med at UiA tenker på helheten i profesjonsutdanningene.

–  Dette passer godt inn i hvordan vi tenker på utvikling av barnevernsarbeidet. Vi er helt avhengige av at alle profesjoner samarbeider og kjenner til hverandres ansvarsområder og kompetanse, sier hun.

Hun understreker at dette ikke betyr at alle skal gjøre alt, men at de ulike profesjonene må jobbe sammen på tvers av fag og etater.

– Vi evaluerer jevnlig om tiltakene familien har oppleves som nyttig og at de bidrar til å endre omsorgssituasjonen for barna. Da er det viktig at vi får tilbakemeldinger fra skole, barnehage, helsesøster om de også ser endringene. Vi trenger også ofte innsats fra spesialisthelsetjenesten når tema i familien handler om rus, vold eller psykisk uhelse, sier Brunner.

Forsker på studentenes erfaringer

Forsker på PROFUND: Førstelektor Ellen Dahl Gundersen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap og førstelektor Torunn Alise Ask på Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

I forbindelse med seminardagene har PROFUND samlet inn et solid datamateriale med studenterfaringer. Ellen Dahl Gundersen og Torunn Alise Ask holder for tiden på med å analysere tilbakemeldingene fra studentene.

– Mange som tar en profesjonsutdanning er motivert av å kunne gjøre en forskjell. Flere sier de vil bli den beste læreren, den beste sykepleieren eller den beste sosionomen, sier Gundersen.

Det første studieåret får studentene blant annet høre personlige erfaringer fra ungdommer som har vært i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. I andre- og tredjeåret inneholder seminardagene innlegg fra akademia og praksisfelt, og studentene jobber med en case i grupper hvor alle profesjonsutdanningene er representert.

– Studentene møtes minst en dag hvert studieår. Vi må vite at det er verdt det, og at studentene opplever at det er relevant, sier Gundersen.

Tilbakemeldingen fra studentene viser at utbyttet er stort. Mange sier gruppearbeidene har bidratt til å bryte ned fordommer mot og øke forståelse for de andre profesjonene.

– De synes det er flott å få trening i å se ulike synspunkter, og noen merker seg at samarbeid også kan innebære konflikt. Flere studenter sier de blir styrket i den faglige forankringen, og reflekterer rundt ansvarlighet og mot i sitt fremtidige yrke, sier Ask.

Funnene fra studenterfaringene skal PROFUND bruke til videre utvikling av seminardagene og til erfaringsdeling gjennom vitenskapelige publikasjoner.