0
Hopp til hovedinnhold

Nyskaping for læring ved UiA får millioner i byggestøtte

Senter for læring og undervisning (SLU) blir en felles fysisk og virtuell læringsarena for undervisere og studenter ved universitetet. Idéen er en helhetlig læringsarena for hode og kropp – både for faglig påfyll og kurs innen livsmestring. John Olav Bjørnestad er tilsatt som SLU-leder.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle er svært fornøyd med at Kunnskapsdepartementet har tildelt UiA 5,5 millioner kroner til Senter for læring og undervisning (SLU). Politikerne fra tre av regjeringspartiene kom innom universitetsbiblioteket, der senteret skal inn etter ombygging (i bakgrunnen) da nyheten ble kjent. Fra venstre viserektor for undervisning Astrid Birgitte Eggen, Melina Danica Vuline fra Agder Fremskrittsparti, leder av Studentorganisasjonen i Agder Benedicte Nordlie, Jacob Handegard fra Venstre, Renate Hægeland fra Høyre og påtroppende SLU-leder John Olav Bjørnestad.

Alle er svært fornøyd med at Kunnskapsdepartementet har tildelt UiA 5,5 millioner kroner til Senter for læring og undervisning (SLU). Politikerne fra tre av regjeringspartiene kom innom universitetsbiblioteket, der senteret skal inn etter ombygging (i bakgrunnen) da nyheten ble kjent. Fra venstre viserektor for undervisning Astrid Birgitte Eggen, Melina Danica Vuline fra Agder Fremskrittsparti, leder av Studentorganisasjonen i Agder Benedicte Nordlie, Jacob Handegard fra Venstre, Renate Hægeland fra Høyre og påtroppende SLU-leder John Olav Bjørnestad.

Kunnskapsdepartementet har bevilget 5,5 millioner kroner til senteret. UiA bidrar med samme beløp. Målet er at SLU skal være fysisk på plass i løpet av høsten.

- Dette er et resultat vi har arbeidet i fire år for å få til gjennom strategiarbeidet, sier en hoppende glad viserektor for undervisning, Astrid Birgitte Eggen.

I utdanningsfronten

Midlene fra Kunnskapsdepartementet gir mulighet til å skape et miljø som vil kombinere tjenester til studenter og ansatte.

- Her vil vi posisjonere UiA i utdanningsfronten. Ansatte og studenter har samme behov i mange sammenhenger – og studentene sitter med kunnskap som ansatte også har nytte av. Vi er veldig fornøyd med tildelingen, men vet også at det vil være mange skjær i sjøen, sier Eggen.

Gjensidig læring er ifølge viserektor, som også er professor i pedagogikk, nøkkelen til fremtidens utdanningsmetodikk.

- SLU kommer på et godt tidspunkt. Vi står ved et vendepunkt i universitetsverdenen – nå teller undervisningskvalitet mer, og like mye som forskning. Forståelsen av dette får vi drahjelp til av nasjonale institusjoner, sier utdanningsrektor Eggen.

- UiA er alt i front i utdanning, det er jo en årsak til at mange vil hit, sier Benedicte Nordlie, leder av STA – Studentorganisasjonen i Agder. – SLU skal få både studenter og lærere ut av komfortsonen, så de tenker nytt og ikke blir sittende fast i tradisjonelle undervisningsformer. Her vil studentene se betydningen av å være aktive. Et av UiAs fortrinn er allerede at studentene blir tatt med på råd – og blir hørt.

Inspirert av Toronto

Det nye senteret for læring og undervisning er blant annet inspirert av Toronto-universitetet i Canada, og hvordan man organiserer og arbeider med læring og undervisning der.  Universitetet, som har drøyt 90 000 studenter, er et såkalt kollegieuniversitet som omfatter 12 høgskoler som hver enkelt har sin egen karakter og historie, og som samlet er spredt på tre ulike campus i Toronto.

Universitetet er kanskje særlig kjent for sitt fokus på å bygge kraftfulle bachelor-utdanninger med et godt læringsmiljø.

- Toronto-universitetet har som UiA et ønske og en ambisjon om å ligge helt i læringsfronten. Derfor er det nye senteret for læring og utvikling som vi nå oppretter, viktig – både for studentene, men også for lærerne våre, sier Astrid Birgitte Eggen.

Sammen med en delegasjon representert ved UiAs ledelse, studenter og andre var viserektoren for utdanning nylig i Toronto for å få et innblikk i hvordan man arbeider med nettopp læring og utdanning gjennom egne læringssentre der.

- Det var veldig lærerikt både å se og høre. Særlig aktuelt for oss nå var de bygningsmessige romtilpasningene de har gjort der for å skape fremtidens læringsmiljø. Mye av det vi så vil vi nok vurder om vi kan bruke her i det nye senteret vårt, sier hun.

Med i delegasjonen til Toronto var blant andre Jacob Handegard – til daglig statsvitenskapstudent – men også student- og Venstre-politiker.

- Vi så at det fysiske innholdet har mye å si for effekten, for eksempel enkle ting som runde bord og mer komplekse ting som digitale hjelpemidler. At UiA får til dette samtidig som universitetet holder fokus på praksis, er meget bra, mener Handegard.

I TORONTO: Delegasjonen fra UiA fotografert i Toronto. F.v.: Ingrid Galtung, Jørn Varhaug (bak), Stephen Seiler, Astrid Birgitte Eggen, Andreas Gravdahl, senterleder Carol Rolheiser, Jesper Christian Mørch, Lillian Egelandsaa, Janne Strøm-Fladstad, Jacob Handegard (bak), Thomas Gjesteland, Solveig Roland Svendsberget, Frank Reichert og senternestleder Megan Burnett. (Foto: Privat)

I TORONTO: Delegasjonen fra UiA fotografert i Toronto. F.v.: Ingrid Galtung, Jørn Varhaug (bak), Stephen Seiler, Astrid Birgitte Eggen, Andreas Gravdahl, senterleder Carol Rolheiser, Jesper Christian Mørch, Lillian Egelandsaa, Janne Strøm-Fladstad, Jacob Handegard (bak), Thomas Gjesteland, Solveig Roland Svendsberget, Frank Reichert og senternestleder Megan Burnett. (Foto: Privat)

Spille på gode formidlere

Nytilsatt leder for senteret John Olav Bjørnestad konstaterer at det er mange idéer for samarbeid som skal drive SLU framover, men han er opptatt av å arbeide inn mot fakultetene.

- Vi må få de gode formidlerne inn så vi kan utnytte dem i senteret. Vi må få de gode underviserne til å videreformidle kunnskapen sin om formidling, sier Bjørnestad.

Viktigst er det å skape motivasjon slik at både studenter og ansatte står i kø for å bli med.

- Det hjelper ikke at å ha en flott arena – det må være et innhold som tiltrekker også, slår SLU-sjefen fast.

Målet er at SLU vil bidra til økt interaksjon mellom studenter og ansatte på universitetet, økt læringsutbytte, bedre forutsetninger for et godt psykososialt læringsmiljø – og vil være et viktig steg i retning av å finne gode løsninger for fremtidens undervisningslokaler, heter det i søknaden.

Senter for læring og undervisning (SLU) ble opprettet av universitetsstyret i oktober 2018 – se S-sak 115/18 – (vedlegg 5 LUF Rapport 3). I vedlegget er innholdet i SLU beskrevet utførlig. Intensjonen er å starte den fysiske ombyggingen av lokalene i høstsemesteret 2019.

SLU-sjefen og SLU-gjengen som kunne være til stede: Fra venstre fersk SLU-sjef John Olav Bjørnestad, bibliotekdirektør og vikarierende PULS-leder Jesper Mørch, Ann Kristin Skjølingstad, Edward Milsom, Petter Mathisen og Martin Gaustad – alle fra nåværende PULS. Bjørnestad tiltrer allerede 1. juni. Den første tiden blir preget av kunnskapsoverføring for Bjørnestads del - innlæring av PULS-kunnskap fra Jesper Mørch og utlæring av Forskerforbundet der han i dag er hovedtillitsvalgt. Her må han avvikle engasjementer og prosjekter han deltar i, slik at kalenderen er rimelig full framover, konstaterte han under presentasjonen.

SLU-sjefen og SLU-gjengen som kunne være til stede: Fra venstre fersk SLU-sjef John Olav Bjørnestad, bibliotekdirektør og vikarierende PULS-leder Jesper Mørch, Ann Kristin Skjølingstad, Edward Milsom, Petter Mathisen og Martin Gaustad – alle fra nåværende PULS. Bjørnestad tiltrer allerede 1. juni. Den første tiden blir preget av kunnskapsoverføring for Bjørnestads del - innlæring av PULS-kunnskap fra Jesper Mørch og utlæring av Forskerforbundet der han i dag er hovedtillitsvalgt. Her må han avvikle engasjementer og prosjekter han deltar i, slik at kalenderen er rimelig full framover, konstaterte han under presentasjonen.

For både studenter og vitenskapelig ansatte

SLU skal videreutvikle tjenester og aktiviteter som fremmer læring og kompetanseheving både blantstudentene og de vitenskapelig ansatte ved universitetet.

UiA ønsker å legge til rette for at studenter og ansatte kan dele erfaringer og kunnskap med hverandre, og på denne måten utnytte synergieffekter som kan oppstå ved å skape en felles fysisk og virtuell læringsarena.

- Så langt UiA er kjent med er dette unikt innen høyere utdanning globalt. UiA har ambisjoner om å være i utdanningsfronten og ser et slikt senter som et virkemiddel for dette, heter det i søknaden.

Får 5,5 millioner

Totalkostnadene for prosjektet er beregnet til 12 millioner kroner, og UiA søkte Kunnskapsdepartementet om halvparten – seks millioner. Tildelingen er nesten full klaff med 5,5 millioner kroner, som UiA nå matcher – og kanskje vel så det.

I alt bevilget regjeringen 161 millioner kroner gjennom ordningen – 25 millioner kroner til de nye universitetene og høyskolene, mens de fire gamle universitetene og NMBU på Ås deler 136 millioner kroner. Se pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet:

SLU passer som hånd i hanske til potten tildelingen hentes fra: «Midler til oppgradering og tilpasning av eksisterende forsknings- og utdanningsarealer». Senteret blir plassert inn i dagens universitetsbibliotek, nært koblet til biblioteket og UiAs førstelinje med publikumstjenester fra sentralbord til IT-hjelp.

SLU og førstelinjetjenesten skal samordnes, noe som vil gi merverdi for begge parter. Fysisk blir førstelinjen ferdig ombygd til studiestart 12. august, mens ombyggingen for Senter for læring og undervisning starter til høsten.

Parallelt med dette arbeider UiA og Statsbygg med å se inn i fremtidens læringsmiljø ved å utarbeide en campusutviklingsplan. Dette er et større arbeid som forsøker å tilpasse bygningsmasse og utearealer til nye læringsformer og kommende behov. SLU blir innpasset i dette arbeidet.

Læring og kompetanseheving

For at Senter for læring og undervisning skal kunne gi studenter best mulig læringsstøtte, og tilby vitenskapelig ansatte mulighet til å heve kompetansen – blir senteret bygd i tre deler, beskrevet slik i søknaden om midler:

En akademisk og sosial læringsarena

Dette arealet skal kunne benyttes til workshops, kurs og foredrag – for ansatte og studenter. UiA ønsker at kurs og foredrag som holdes skal ha et holistisk fokus – både faglig påfyll og kurs innen livsmestring. Innenfor sistnevnte kategori tenkes blant annet foredrag om overgangen fra videregående skole til universitet, og fra universitet til arbeidslivet. I tillegg til ulik teknologi, ønsker UiA å innrede et slikt rom med fleksibelt møblement, da dette blir et rom som vil ha flere bruksområder. Tenkt utforming vil være i tråd med det såkalte konseptet active learning spaces, som baserer seg på fremtidsrettet undervisning og interaksjon for maksimalt læringsutbytte. Utover læringsaspektet vil en arena åpne for sosialisering og være i tråd med mål om bedring av det psykososiale læringsmiljøet ved UiA. Kostnadsestimat for dette arealet er 4 MNOK.

Et studieverksted med veiledningsrom

SLU vil inneholde et studieverksted som kan tilby matematikk-, lese- og skrivekompetanse med fokus på både generell og fagspesifikk akademisk veiledning, en drop-in tjeneste for hjelp til bruk av digitale verktøy, kurs for studentassistenter, og en mentorordning for studenter som ikke har norsk som førstespråk. Som en del av studieverkstedet vil veiledningsrom av ulik størrelse kunne benyttes ved veiledning én-til-én og én-til-flere. Avhengig av antall rom estimeres kostnad for et slikt areal å bli 3 – 4 MNOK.

Læringslaboratorium

Intensjonen med dette arealet er forskningsbasert utprøving av undervisnings- og læringsmetoder. Et moderne læringslaboratorium vil gjennom samhandling mellom studenter og ansatte legge til rette for fremragende undervisning og optimale læringsmiljø. Dette resulterer igjen i økt læringsutbytte for studentene, og videreutvikling av forskningsbasert undervisning for de vitenskapelig ansatte. Kostnadsestimat for dette arealet er 4 MNOK.