0
Hopp til hovedinnhold

Ny strategi for UiA

Universitetsstyret vedtok 20. juni Universitetet i Agders nye strategi. «Samskaping av kunnskap» er den nye visjonen for UiA.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Frank Reichert - fornøyd med styrets strategivedtak og fornøyd med utkastet til papirversjon av UiAs strategi 2016 - 2020.

Rektor Frank Reichert - fornøyd med styrets strategivedtak og fornøyd med utkastet til papirversjon av UiAs strategi 2016 - 2020.

Les hele strategien på UiA-styrets nettside - og sammenhold med vedtaket (under).

Den nye strategien gjelder fra vedtaksdato og frem til 2020.

Visjonsformuleringen «Samskaping av kunnskap» understreker at UiA vil være et åpent og inkluderende universitet. UiA skal kjennetegnes av samarbeidskultur, hvor kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.

- Jeg er veldig fornøyd med at styret i dag har vedtatt den nye strategien for UiA. Det har vært en omfattende strategiprosess som både har vært intensiv, spennende og lærerik. Jeg er også veldig takknemlig for all innsats og engasjement studenter, ansatte og eksterne har vist i prosessen det siste halvåret. Det har virkelig vært gledelig og inspirerende, sier rektor Frank Reichert.

Strategien og samfunnsoppdraget

Til grunn for den nye strategien ligger samfunnsoppdraget universitetene er gitt gjennom Universitets- og høyskoleloven. Universitetene skal tilby utdanning, utføre forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap. UiA ønsker i strategien å tydeliggjøre at kunnskapsutvikling skjer best i nært samarbeid med andre.

- Strategien understreker at vi på UiA vil fortsette å skape kunnskap i et gjensidig samarbeid med våre omgivelser og samarbeidspartnere. Vi ønsker å være et utadvendt universitet, og vi ønsker å utvide formidlingsoppdraget gjennom nye former for samarbeid med samfunnet rundt oss, sier Reichert.

Satsingsområder

I strategien er det tre satsingsområder som sammen med visjonen skal tydeliggjøre UiAs profil og gi retning for utøvelsen av samfunnsoppdraget.

 • Satsingsområdet «Læring og utdanning for framtiden» skal vise at vi har høye ambisjoner for studentenes læring for framtidig arbeidsliv, evne til kritisk refleksjon og personlig danning. UiA har tilsvarende høye ambisjoner for de ansattes engasjement i undervisning og forskningsbasert utdanning som grunnlag for fornyelse av utdanningene.
 • Satsingsområdet «Globalt mindset» skal styrke vår posisjon som attraktiv samarbeidspartner og vår internasjonale profil. UiA skal integrere globale problemstillinger i utdanning og forskning, og bidra til å løse globale utfordringer. Vi skal fremme samarbeid, dialog og gjensidig kulturutvikling.
 • Satsingsområdet «Samfunnsengasjement og nyskaping» skal gi retning for hvordan utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiA skal bidra til å løse fremtidens komplekse utfordringer. Vi skal bidra til samfunnsutviklingen ved å videreutvikle kultur for nyskaping, engasjere oss i samfunnsdebatten og utvikle nye modeller for samskaping av kunnskap.

I forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid samskaper vi med våre studenter, med samfunnet rundt oss og med våre internasjonale partnere. En kultur for fremragende forskning betyr en kultur for læring, åpenhet og kritisk tenkning. Forskning av høy internasjonal kvalitet er både grunnlaget for alle satsingsområdene og vil samtidig forbedres av en vellykket strategiutøvelse. Dette innebærer satsing mot langsiktige forskningsmål, god forskningsledelse og sterke forskningsgrupper.

Bred involvering og veien videre

For rektor Frank Reichert har det vært viktig å legge til rette for bredest mulig involvering i strategiprosessen.

- Flere personer har sagt at prosessen har økt samhandlingen over fag- og fakultetsgrenser, og også åpnet opp for spennende møter med representanter for eksterne virksomheter. Det har vært gjennomført et stort antall workshops, dialogmøter, møter i strategiråd, arbeidsgrupper og innspill på websiden. Jeg mener det er helt avgjørende med bred involvering i slike prosesser, for vi er helt avhengige av god forankring når satsingsområdene skal virkeliggjøres i organisasjonen, sier Reichert.

Nå fortsetter arbeidet med konkretisering av strategien.  

- Det skal nå jobbes med tiltaksplan som skal legges frem for universitetsstyret i oktober. Den skal gjenspeile og konkretisere satsingsområdene og delmålene som nå er vedtatt. Styret har i dag også bevilget inntil 5 mill. kroner til igangsetting av tiltak knyttet til de strategiske satsingene. Dette blir et viktig og spennende arbeid, avslutter rektor Frank Reichert.

Styrets vedtak:

 1. Styret vedtar formuleringen av UiAs visjon og utdypingen av visjonen for strategiperioden 2016 – 2020.
 2. Styret vedtar at det på disse områdene skal være særlige satsinger i strategiperioden:
  • a) Læring og utdanning for fremtiden
  • b) Globalt mindset
  • c) Samfunnsengasjement og nyskaping
 3. Styret vedtar beskrivelsen av satsingsområdene. Styret avsetter inntil 5 mill. kr. i revidert budsjett til igangsetting av tiltak knyttet til de strategiske satsingene høsten 2016.
 4. Styret ber om at det utarbeides en utviklingsplan for forskning og faglig kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiA for strategiperioden, og med perspektiver frem til 2025.
 5. Styret gir rektor fullmakt til å foreta språklige og redaksjonelle justeringer i strategiplanen.

Tekst: Paal Pedersen Foto: Tor Martin Lien