Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hvordan bør universitetsområdet utvikles for fremtiden?

For å belyse hvordan UiAs bygg- og infrastruktur kan bidra til å realisere UiAs visjon om samskaping for fremtidens kunnskap, har UiA fått utarbeidet en mulighetsstudie for campus Kristiansand. Se rapporten her.

Skisse av UiAs campus i framtiden
Campus skal videreutvikles som et kraftsenter for undervisning og forskning, og det skal være et attraktivt og levende område preget av ulike aktiviteter og tilbud. Foto: Skjermdump fra mulighetsstudiem.

En viktig forutsetning for å realisere UiAs visjon om samskaping for fremtidens kunnskap er at vi har gode arbeidsmiljøer og jobber sammen på hensiktsmessige, fremtidsrettede og bærekraftige måter.

Det er viktig at bygg- og infrastruktur støtter opp om denne ambisjonen, og det er noe av bakgrunnen for at det er utviklet en mulighetsstudie for kunnskaps- og samskapingsparken for UiA, Campus Kristiansand.

Mulighetsstudien er utarbeidet av Rodeo og Sweco i tett samarbeid med UiA og Statsbygg. Sammen med representanter fra Studentorganisasjonen i Agder (STA), Vitensenteret, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Studentsamskipnaden i Agder er det drøftet behov, ønsker og muligheter for området.

Bildet viser kart og beskrivelser av UiAs campus Kristiansand i framtiden.

Illustrasjon/skisse som vist i rapporten.

Synliggjør mulighetene for fremtidens campus

Hensikten med mulighetsstudiet er å belyse hvordan en helhetlig og langsiktig utvikling av kunnskap- og samskapningsparken kan foregå. Beslutning om gjennomføring av større tiltak vil kreve egen prosess med brukermedvirkning og mulig detaljregulering. Denne planen synliggjør derfor bare ulike muligheter.

Konseptuelle hovedgrep som er belyst i rapporten omfatter:

  • Bygningsstruktur
  • Parkering
  • Mobilitet
  • Byrom og identitet
  • Grønnstruktur.

Mulighetsstudien viser en mulig trinnvis utvikling på kort, mellom og lang sikt. Den trinnvise utviklingen vises både i et strategisk arealkart og igjennom perspektiv-illustrasjoner.

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i og støtter opp om campusutviklingsplanen.

Identifiserer fem hovedområder

Det er identifisert og utledet fem hovedområder som angir hvilke særlige innsatsområder campusutviklingsplanen må ivareta. 

Mulighetsstudien legger særlig vekt på fire av disse målene:

  • A: UiA som læringsarena med mer læring i utearealer.
  • B: UiA som arena for samskaping, samarbeid og innovasjon. Bedre tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid, gjester og eksterne aktører, samt styrket ankomst ved UiA.
  • D: UiA som sosial arena med mer sosialt gjennom sambruk
  • E: UiA som grønn og sosial campus med redusert bilbruk. En mer areal- og ressurseffektiv campus.

Skal legge til rette for gode møteplasser

Campus skal videreutvikles som et kraftsenter for undervisning og forskning, og det skal være et attraktivt og levende område preget av ulike aktiviteter og tilbud. Campusutviklingen skal legge til rette for gode møteplasser som stimulerer til nyskaping og innovasjon, og som skaper aktiviteter på tvers av fagmiljøer. Det er helt avgjørende at campusutviklingen skjer med god medvirkning fra ansatte, studenter og andre interessenter, noe som vil bli en sentral del av den videre utviklingen av kunnskaps- og samskapingsparken.  

Les mulighetsstudien her (pdf).

Mulighetsstudien presenteres for universitetsstyret høsten 2023.