Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hva er våre planer for UiA?

"Det er en stor glede å kunne fortsette å utvikle UiA som rektor og prorektor i perioden 2023-2027", skriver Sunniva Whittaker og Hans Kjetil Nygård.

bilde av forfatterne

KANDIDAT-LAG: Sunniva Whittaker (t.v.) og Hans Kjetil Lysgård.

Vi ønsker at alle skal oppleve det som meningsfylt å bidra til styrke UiA i årene som kommer.

Kursen for første delen av perioden er lagt, ettersom nåværende strategi løper ut 2024. Her er vi kommet langt, men det er mye arbeid som gjenstår. I tillegg har UiA nylig inngått ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Denne legger også føringer for prioriteringene fremover. Både strategi og utviklingsavtale er godt forankret i organisasjonen, og arbeidet mot disse målene bidrar til både forutsigbarhet og langsiktighet.

Når det er sagt, må vi bare innse at det er en rekke ytre faktorer som vil påvirke oss i tiden fremover. Vår statsråd har varslet en ekstrem oppussing av sektoren med 15 punkter. I den forbindelse kommer det flere stortingsmeldinger i løpet av 2023 og 2024 som kan få store følger for oss. Det kommer endringer i finansieringssystemet, endringer i opptaksgrunnlaget til høyere utdanning, skolepenger for studenter utenfor EØS og Sveits, endringer i både Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, bare for å nevne noe av det som er på beddingen.

Se også: Møt det nye rektorparet i Grimstad og Kristiansand

Vi vet ikke hva det samlede utfallet av disse endringene blir, men vi går inn i en periode med mer politisk styring enn vi er vant til. Vi må altså sammen navigere UiA-skuten i til dels ukjent farvann.

Noe som er ganske sikkert, er at vi går inn i økonomisk strammere tider. Det blir et viktig mål for oss at vi forbereder oss godt til å møte denne utfordringen. Vi er allerede i gang med å systematisere arbeidet med ekstern finansiering og strategiske partnerskap med både offentlige og private aktører.

Vi må også belage oss på at livslang læring blir en betydelig større del av vår virksomhet i fremtiden i form av fleksible etter- og videreutdanningstilbud. Denne aktiviteten må innpasses i vår vanlige virksomhet i mye større grad enn den er i dag.

Når det gjelder våre gradsstudenter på campus, blir det viktig å arbeide videre med å redusere frafall. Her er det blitt gjort en fantastisk jobb på fakultetene med blant annet mentorprogram for førsteårsstudentene. Å redusere frafall er viktig både for den enkelte student og UiAs økonomiske bærekraft. Vi ønsker også å bidra til at våre studenter blir involvert i både forsknings- og innovasjonsprosjekter i løpet av sin studietid.

Videre ønsker vi å støtte studentorganisasjonen i sitt arbeid med å øke deltakelsen i studentinitierte aktiviteter. Tiden på UiA skal våre studenter kunne se tilbake på som en tid for læring, dannelse og trivsel.

På forsknings- og utviklingssiden har vi jobbet aktivt de siste årene med å skape gode rammebetingelse for våre vitenskapelig ansatte. Vi har utviklet gode støttefunksjoner, spesielt for forskningssøknader, og fått vedtatt nye prinsipper og retningslinjer for fordeling av FoU-tid. Arbeidet med å videreutvikle rammebetingelsene for FoU-arbeid vil fortsatt være viktig, og mye av dette vil følges opp gjennom Handlingsplan for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon (2023-2025) som ble vedtatt sist høst i universitetsstyret.

Målene og tiltakene i handlingsplanen skal støtte opp under og realisere hovedmålene fra gjeldende strategi med et spesielt fokus på kvalitet, synlighet og relevans. Vi kommer derfor til å fortsette med å legge vekt på hvordan vi skal støtte opp under og bidra til kvalitet i forskningen og skape en sterk kultur for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i hele organisasjonen. Støttetjenester og kompetanseutvikling er sentrale elementer i dette, og konkret betyr dette at vi vil jobbe med å ytterligere forbedre prosessene knyttet til prosjektutvikling, men også organisering, gjennomføring og ledelse av FoU-prosjekter.

Et annet viktig element i relasjon til dette er våre ansattes muligheter for karriereutvikling. Vi har etablert programmer for merittering for både førstelektor/dosent og professor, vi jobber med å etablere en arena for å utvikle professor- og dosentrollen (forskningsledelse og mentorrollen) og vi holder på å utarbeide en helhetlig plan for karriereutvikling i tråd med prinsippene som vi har tilsluttet oss gjennom DORA-erklæringen og COARA (Coalition for Advancing Research Assessment).

I tillegg vil det være viktig å jobbe med kompetanseutvikling i hele organisasjonen, ettersom det er i samspillet mellom god administrasjon og vitenskapelig kreativitet at vi oppnår kvalitet og merverdi. Til sammen vil dette bidra til å utvikle universitetets samlede kompetanse og FoU-kapasitet som jo er en forutsetning for i neste omgang å kunne levere god FoU i form av gode prosjekter, publikasjoner, undervisning og andre former for formidling av kunnskap.

Synlighet og posisjonering er også viktige stikkord i arbeidet fremover. Vi har jobbet godt på den regionale arenaen de siste årene og har nå en sterk regional posisjon som en viktig samarbeidsaktør i store regionale satsninger som f.eks. helse- og levekår, fornybar energi og næringsutvikling.

Nasjonalt og internasjonalt har vi nok fremdeles noe å gå på. Derfor blir det viktig fremover å bidra til at våre forskningsmiljøer markerer seg på en nasjonal og internasjonal arena, blir lyttet til og får innpass i samarbeidskoalisjoner med sterke og betydningsfulle FoU-aktører. På den måten kan vi fortsette å bygge UiA som et sterkt FoU-basert universitet, bygge et sterkt omdømme og gjennom det trekke til oss både nye ansatte, men ikke minst fremtidige studenter.

Skal vi vinne i konkurransen om fremtidens studenter, så må vi både ha sterke fagmiljøer, men også evne å synliggjøre dem gjennom god kunnskapsformidling og strategisk posisjonering både nasjonalt og internasjonalt.

Universitetenes samfunnsbidrag er et viktig tema og i UH-loven står det at vårt formål som universitet er å bidra til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling (§1-1,d.). Dette gjelder selvsagt hele samfunnsoppdraget vårt, men i den sammenheng vil vi trekke fram noen viktige ting som vi skal jobbe med fremover for å oppfylle dette formålet.

For det første må vi jobbe med å sammenhengen mellom vår forskningsaktivitet og vår undervisning. Skal vi sikre at våre studieprogrammer både har høy kvalitet, høy relevans og er oppdaterte, så må vi også jobbe med relasjonen mellom forskning og utdanning. Grunnlaget for universitetet er at vi bedriver forskningsbasert utdanning og utstyrer våre studenter med den beste, mest oppdaterte og mest relevante kunnskapen som finnes til enhver tid. Vi tar ofte denne sammenhengen for gitt fordi det ligger i universitetenes DNA, men vi tror at det vil være viktig å jobbe aktivt med dette for å sikre at den kunnskapen vi skaper gjennom vårt FoU-arbeid også blir formidlet til og blir en egen verdi for våre studenter – og dermed et viktig bidrag til samfunnsutviklingen gjennom deres kompetanse.

For det andre, så vet vi at de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som for eksempel demokrati, dannelse, klima, helse og digitalisering, krever ulike former for og kombinasjoner av kompetanse. Derfor har vi i gjeldende strategi definert seks tverrfaglige samfunnsutfordringer, der vi ser at vi kan bidra til samfunnsutvikling gjennom vår forskning, vårt kunstneriske utviklingsarbeid, vår undervisning og vår formidling. Dette ønsker vi å videreføre i kommende periode.

For det tredje ligger det en forventning til universitetene (ref.  UH-loven §1-3, f.) at vi skal bidra til innovasjon og nyskaping. Dette gjør vi allerede, ikke minst gjennom at vi utstyrer våre studenter med kunnskap og kompetanse som er forutsetninger for nytenkning og nyskaping. I tillegg er det også en forventing til at vi gjennom vår forskning og kunstneriske utviklingsarbeid skal bidra til innovasjon, enten i form av ny kunnskap som nærings- og samfunnsaktører kan bruke som underlag for sin innovasjonsaktivitet, eller i form av at våre forskningsresultater kan videreutvikles som konkrete tjenester og produkter. Dette temaet har vi satt ettertrykkelig på agendaen i inneværende periode og er noe som vi vil fortsette å jobbe med i de neste fire årene.

Som nevnt innledningsvis er det en rekke faktorer vi ikke er herre over. Vi går inn i en tid hvor vi nok må foreta tøffe prioriteringer. Det blir viktig for oss at disse prioriteringene blir så godt forankret som mulig i organisasjonen, og at vi kan ha åpne diskusjoner om veien videre. Vi kommer derfor til å videreføre praksisen med møter med instituttene og avdelingene i neste periode.

Vi gleder oss til å videreutvikle universitetet i tett dialog med alle våre dyktige UiA-medarbeidere.