0
Hopp til hovedinnhold

Hovedopptaket: Helse- og sosialfagene står sterkt på UiA

8485 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiA per 23. juli 2019. I Samordna opptak har 5195 søkere fått tilbud, i UiAs lokale opptak har 3290 fått tilbud om studieplass. Det betyr trolig at studenttallet ved UiA øker litt fra de over 13.000 som var registrert som studenter ved UiA i fjor.

Studiedirektør Greta Hilding. I bakgrunnen noe av byggevirksomheten på Campus Kristiansand. Nye toppetasjer skal ta unna noe av trangboddheten for ansatte og studenter. Også på Campus Grimstad er byggevirksomheten stor, blant annet står helsebygget I4H snart klart til innflytting.

Studiedirektør Greta Hilding. I bakgrunnen noe av byggevirksomheten på Campus Kristiansand. Nye toppetasjer skal ta unna noe av trangboddheten for ansatte og studenter. Også på Campus Grimstad er byggevirksomheten stor, blant annet står helsebygget I4H snart klart til innflytting.

Tallene vil endre seg fram mot studiestart 12. august – og helt fram til 1. september når alle skal være registrert. Nye tilbud blir sendt ut hver dag, og ledige studieplasser får nye søkere kontinuerlig. Her gjelder det å være kjapp, for på mange ledige studieplasser er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

Sjekk ledige studieplasser ved UiA:

Et viktig bidrag til Agder

Hele fire av de ti studiene med høyest krav til studiepoeng i hovedopptaket ved UiA er helse- og sosialfag. Dette er bachelor i sosialt arbeid (tidligere sosionom-studiet), bachelor i bioingeniørfag, femårig master i barnevern og bachelor i sykepleie i Kristiansand.

I tillegg kommer vernepleiestudiet i Grimstad på en foreløpig 13. plass med 50,0 som poengkrav, og sykepleiestudiet i Grimstad har 48,0 som poenggrense.

- Disse utdanningene er viktige for regionen, og vi er veldig fornøyd med at UiA tiltrekker seg så mange godt kvalifiserte studenter, sier studiedirektør Greta Hilding.

Studiene med høyest poenggrense ved hovedopptaket 23. juli*

 

Poenggrenser 2019

Rettsvitenskap, bachelorprogram

54,2

Pedagogikk, årsstudium

53,6

IT og informasjonssystemer, årsstudium

53,4

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

52,1

Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram

52,0

Sosialt arbeid, bachelorprogram

51,6

Bioingeniørfag, bachelorprogram

51,5

Barnevern, 5-årig masterprogram

50,9

Sykepleie, bachelorprogram, Kristiansand

50,9

Spesialpedagogikk, bachelorprogram

50,8

* Flere spesialiseringer innen lektorutdanninger kommer inn i tabellen over høyest poengkrav, men samlet kommer lektorutdanningen rett utenfor 10 på topp. Se lektor-oversikt lenger ned i saken.

Statistikker fra Samordna opptak:

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2019 ut 99 319 tilbud om studieplass. Dette er 1 042 flere tilbud enn i 2018, en økning på 1,1%. Se oversikt:

Opptakstall fordelt på alle studier i hovedopptaket 2019 - tilbud per plass (alfabetisk liste - UiA står langt nede)

Opptakstall fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket (landsoversikt - ikke brutt ned på institusjoner)

Opptakstall fordelt på lærested i hovedopptaket 2018-2019 

Opptakstall fordelt på søkerens hjemstedsfylke og kjønn i hovedopptaket 2018-2019

Flere får tilbud om studieplass

Det nye femårige studiet i barnevern fyller et åpenbart behov – over 350 søkere kjempet om de 35 studieplassene. Poenggrensen for de 45 som har fått tilbud om studieplass er 50,9.

Et annet nytt studium er masterprogrammet i cybersikkerhet, med 40 studieplasser. Her har 69 søkere fått tilbud om plass. Det tredje nye studiet ved UiA er bachelorprogram i samtidsteater. 25 har fått tilbud, studiet har 20 plasser.

Tallet på tilbud er som tommelfingerregel halvannen gang antall studieplasser, med erfaringsbaserte tilpasninger til hvert studium. Årsaken til at det blir gitt flere tilbud enn studieplasser er at antallet som begynner på studiet er færre enn de som får tilbud. Uten en viss overbooking vil ikke studieplassene bli fylt. Når flere studenter enn antall studieplasser møter fram, sørger UiA for at de får den utdannelsen de har takket ja til.

Kjønnsfordelingen i hovedopptaket er 42 prosent menn og 58 prosent kvinner for tilbudene som er sendt via Samordna opptak. Jevnest kjønnsfordeling er det i økonomisk-administrative fag, idrettsfag og historie, skjevest i helsefag, pedagogiske fag og teknologi.

Flere menn får tilbud om sykepleie

99 mannlige søkere får tilbud om studieplass i sykepleie ved UiA, og andelen menn øker litt fra i fjor – 23 prosent i år mot 22 prosent av tilbudene i fjor. Det er litt flere mannlige søkere som får tilbud i Kristiansand enn ved sykepleieutdanningen i Grimstad, som i fjor. UiA er med i et prosjekt sammen med Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo - der mannlige søkere til sykepleiestudiet får tilleggspoeng.

Tallet på søkere som får tilbud om studieplass i sykepleie i Samordna opptak øker noe. Årsaken til dette er at i år er alle studieplassene i sykepleie med i Samordna opptak, mens i fjor var 40 studieplasser avsatt til UiAs distriktsvennlige sykepleieutdanning, og disse studieplassene ble behandlet i lokalt opptak. Nytt i år er også at det er innført krav om karakteren 3 i matematikk og norsk.

Til tross for flere tilbud og nytt karakterkrav er poenggrensene for å studere sykepleie er på samme nivå som i fjor ved hovedopptaket – 50,9 i Kristiansand (opp fra 50,6 i fjor) og 48,0 i Grimstad (ned fra 48,8 i fjor).

Fyller lærerstudiene – men færre menn i småskolen

Lærerutdanningene ved UiA hadde kraftig vekst i fjor, og det ser ut til å holde seg slik at alle studieplassene blir fylt.

For de laveste trinnene i grunnskolelærerutdanningen – 1-7 - synker andelen menn som får tilbud, slik at kjønnsbalansen blir skjevere.

Videre, for hele grunnskolelærerutdanningen ble i fjor ble 35 prosent av tilbudene om studieplass sendt til mannlige søkere, mens det tilsvarendet tallet for i år er 29 prosent.

På den positive siden øker antallet tilbud til menn på barnehagelærer-studiet til 20 prosent. Rett nok er veksten marginal, men det går stabilt den rette veien.

UiA har også en treårig faglærerutdanning for tospråklige lærere, der det er sendt ut tilbud om studieplass til 41 søkere.

Lektorutdanningene er også populære – det er ni spesialiseringer, og seks av dem hadde en poenggrense på over 50 ved hovedopptaket.

- Det er gledelig å se at UiA befester sin posisjon som en attraktiv lærerutdanningsinstitusjon, sier studiedirektøren.

Fem-årige lektorstudier – poenggrenser hovedopptaket 2019

 

Antall studie-plasser

Poenggrense ordinær kvote

Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår

8

54,0

Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår

10

53,8

Lektor, 8-13, m/ samfunnskunnskap i første studieår

10

53,2

Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår

12

53,0

Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår

8

51,8

Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår

12

51,2

Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår

16

48,7

Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår

10

48,5

Lektor, 8-13 trinn, m/ fremmedspråk. i første studieår

10

41,4

Stabilt for økonomistudiene

Det er sendt ut noe færre tilbud om opptak til økonomistudiene i Samordna opptak i år, sammenliknet med 2018. Poenggrensene i hovedopptaket ligger likevel på omtrent samme nivå som i fjor.

Rettsvitenskap er studiet der poengkravet ligger høyest av UiAs studier i Samordna opptak – 54,2 poeng er kravet for å få tilbud om studieplass ved hovedopptaket. I fjor var poengkravet 52,8 på samme tid.

Nye studieplasser i IKT- IT og informasjonssystemer

I revidert statsbudsjett med endelig fordeling av Kunnskapsdepartementet nå i juli fikk UiA 10 studieplasser innen IKT-utdanninger. Som følge av de nye studieplassene øker UiA opptaket på årsstudiet i IKT i Grimstad og ved bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer i Kristiansand.

Begge disse studiene har et poengkrav på rundt 50 i hovedopptaket, og begge har lange ventelister, så de nye plassene vil bli fylt opp.

Bachelorstudiene i ingeniørvitenskap er åpenbart ikke kommet ut av bølgedalen ennå, til tross for at behovet for ingeniører er klart på vei opp, ifølge for eksempel  Teknisk Ukeblad og NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Ingeniørstudiene og flere andre studier har ledige studieplasser som det fortsatt er mulig å søke på.

Masterstudier

Opptak til masterstudier skjer gjennom lokalt opptak. Totalt antall tilbud har økt noe fra i fjor, blant annet som følge av det nye masterstudiet i cybersikkerhet. Her er det fortsatt ledige studieplasser og det er stort behov for kompetansen studiet vil gi.

UiA har i år sendt ut tilbud om opptak til masterstudiene i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt innovasjon og kunnskapsutvikling, tidligere enn i fjor. Det ser ut til å ha hatt en positiv effekt ved at en større andel av søkerne har takket ja til studieplass enn på tilsvarende tidspunkt i 2018. - Det er positivt med tanke på at UiA ønsker å øke andelen masterstudenter, sier studiedirektøren.

For de øvrige masterstudiene er det ingen vesentlige endringer i forhold til fjorårets opptak.

Her er oversikten over ledige studieplasser ved UiA

Pressemeldinger og andres reaksjoner:

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak: Hovedopptaket til høyere utdanning 2019

Kunnskapsdepartementet: Rekordmange har fått tilbud om studieplass