Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Fortsatt valgt rektor ved UiA

Universitetsstyret har bestemt at UiA også fremover skal ha valgt rektor. Nytt er at rektorkandidater skal stille med en valgplattform, sammen med en prorektor-kandidat.

Styremøte ved UiA

Det er to alternativer for styringsform på institusjonsnivå ved statlige universiteter. Man kan enten ha enhetlig ledelse med rektor tilsatt av styret og en ekstern styreleder, eller en todelt ledelse med rektor valgt av ansatte og studenter, hvor rektor også er styreleder. I den siste modellen, som UiA har hatt til nå, har man også en universitetsdirektør.

Under styremøtet 14. september ble saken lagt frem for universitetsstyret. Direktør for samfunnskontakt Paal Pedersen la frem saken, da universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen var inhabil på grunn av avgjørelsens direkte påvirkning på hennes stilling. 

Saken har vært grundig forberedt med for- og motargumenter og spørsmålet om hvordan styringen av UiA skal være fremover har vært på høring. Høringsuttalelsene har vært nesten enstemmige for å fortsette med valgt rektor.

Se saksdokumentene

Vedtatt 10 mot 1

I styrets diskusjon ble prinsipper som demokrati og medvirkning løftet av flere medlemmer som argumenter for valgt rektor, mens blant annet muligheten til å øke tilfanget av rektorkandidater ved tilsatt rektor ble løftet som motargumenter.

Dagens rektor, Sunniva Whittaker, uttalte at for henne som valgt rektor er det viktigste å lytte til institusjonen som har gitt tydelig signal om at valgt rektor er foretrukket modell.

Styringsmodellen med valgt rektor ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. Det ble videre enstemmig vedtatt at dette spørsmålet ikke skal komme tilbake til styret automatisk før etterfølgende valgperioder, med mindre styret ber om det.

Nytt rektorvalg i 2023

Slik ser tidsplanen for det kommende rektorvalget ut nå:

  • Frist for å fremme kandidater: desember 2022
  • Valget gjennomføres elektronisk: januar – februar 2023
  • Eventuell andre valgomgang: februar 2023

Neste rektorperiode starter 1. august 2023.

Rektor skal velges i team med prorektor

Universitetsstyret tok også stilling til hvorvidt rektorkandidater skal stille til valg alene eller sammen med en prorektor. Til nå har rektorkandidater ved UiA stilt alene.

Argumentene for at man heller skal stille med en såkalt valgplattform med rektor- og prorektorkandidat, er blant annet at det blir mer forutsigbart hvordan rektoratet vil se ut. Det kan også være lettere å få med eksterne kandidater i team med en intern kandidat, og det kan bli tydelig ut fra valgplattformene hva rektoratet ønsker å oppnå.

Ny ordning med valg av rektor-team ble vedtatt enstemmig.

Skal ta stilling til ledelsesmodell på fakultetsnivå

Universitetsstyret har signalisert at de er opptatt av ledelsesmodellen på fakultetsnivå.

I dag har UiA lik modell for alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning: Todelt ledelse med en tilsatt dekan som leder fakultetsstyrene og en fakultetsdirektør som har ansvar for administrativ linje.

Styret vedtok å be universitetsdirektøren om å komme tilbake med en egen sak om organisering av ledelse på fakultetsnivået i et kommende møte.

Andre utvalgte saker

Alle saksdokumenter fra universitetsstyremøtet 14. september 2022