0
Hopp til hovedinnhold

Flere vil til UiA – det nye barnevernstudiet en søkersuksess

358 søkere har det nye masterstudiet i barnevern som førstevalg i Samordna opptak. Det gir mer enn 10 søkere per studieplass. UiA som helhet har også vekst i førstevalg-søkere.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studiedirektør Greta Hilding

Studiedirektør Greta Hilding

For Samordna opptak på landsbasis er det en nedgang i antall førstevalgsøkere til høyere utdanning på 2,3 prosent. UiA øker med 3 prosent, til 6.825 førstevalgsøkere – en vekst på knappe 200. Den prosentvise veksten er størst blant universitetene.

- Et attraktivt universitet

- Vi er godt fornøyd med at søkertallene går opp, og tolker dette som et tegn på at UiA er et attraktivt universitet. Vi er glade for solid søkning til både helsefag, lærerutdanning og økonomisk-administrative utdanninger, som er UiAs største utdanningsområder i Samordna opptak, sier studiedirektør Greta Hilding.

UiA har også en rekke lokale opptak. Dette er som regel opptak til to-årige masterstudier, men kan også være for eksempel opptak til musikkstudier med opptaksprøver. I tillegg kommer blant annet etter- og videreutdanningsstudier samt internasjonale søkere.

- Søkningen til masterstudiene i lokalt opptak er stabile totalt sett, men vi ønsker oss flere søkere, sier studiedirektøren.

Det er stor variasjon mellom studiene, og nye kommer også til. I år er cybersikkerhet nytt masterstudium ved Fakultet for teknologi og realfag – noe 86 søkere har snappet opp. Ved Fakultet for humaniora og pedagogikk var masterstudiet i spesialpedagogikk nytt i fjor. Da konkurrerte 223 søkere om 20 studieplasser, i år er tallet på studieplasser det samme – men søkertallet er økt til 263.

Ved Avdeling for lærerutdanning har tallet på søkere til PPU – praktisk-pedagogisk utdanning – sunket kraftig, som ventet. Det henger sammen med nye og strengere opptakskrav fastsatt nasjonalt.

Totalt sett venter UiA i overkant av 13.000 registrerte studenter når tallene er endelig klare i oktober. Det er samme nivå som de siste årene.

Studiene med flest søkere per studieplass i Samordna opptak - UiA 2019:

         

 

Studienivå

Antall studieplasser

 Antall 1.prioritets-søkere

1.prioritets-søker pr plass

Barnevern

Master 5-årig

35

358

10,2

Sosialt arbeid (tidligere sosionom)

Bachelor

70

400

5,7

Ernæring, mat og kultur

Årsstudium

16

85

5,3

Vernepleie

Bachelor

47

232

4,9

IT og informasjonssystemer

Årsstudium

20

85

4,3

Pedagogikk

Årsstudium

30

126

4,2

Idrett

Årsstudium

20

79

4,0

Spesialpedagogikk

Bachelor

30

111

3,7

Idrett

Bachelor

25

92

3,7

Rettsvitenskap

Bachelor

55

198

3,6

IT og informasjonssystemer

Bachelor

73

264

3,6

*IKT

Årsstudium

5

50

10,0*

*Litteratur, film og teater

Årsstudium

3

17

5,7*

* Studiene merket med stjerne har rett nok høyt antall søkere, men har svært få studieplasser i Samordna opptak. De fleste plassene er forbeholdt interne søkere. *

Tabeller fra Samordna opptak:

Samordna opptakSøkere fordelt på lærested

Samordna opptakSøkere fordelt på studier og lærested (alfabetisk - UiA står langt nede)

Master-studiene med flest søkere per studieplass i lokalt opptak - UiA 2019:*

 

Antall studieplasser

Antall 1.prioritets-søkere

1.prioritets-søker pr plass

Spesialpedagogikk

20

263

13,2

Øk Adm - siviløkonom

70

392

5,6

Industriell økonomi og teknologiledelse

35

159

4,5

Idrettsvitenskap

20

87

4,4

Bygg

30

126

4,2

* Denne tabellen gjelder to-årige masterstudier i lokalt opptak - dvs påbygningsstudier etter bachelor 3+2 år. I tillegg er det flere femårige masterprogrammer med opptak i Samordna opptak. Et eksempel på det er Industriell økonomi og teknologiledelse, som også hadde 72 førstevalgsøkere til femårig master.

Først i Norge med etterlengtet barnevern-studium

Det femårige masterstudiet i barnevern er utviklet i tett samarbeid med eksterne partnere, særlig Kristiansand kommune og Abup – Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF. UiA fikk tildelt nye studieplasser til dette studiet i 2019.

- Vi er selvsagt glade for at så mange søker barnevernstudiet, men vi har ventet god søkning, sier dekan Anne Halvorsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap. - Vi er også glade for at den gode søkningen til dette studiet ikke ser ut til å ha gått ut over søkningen til andre studier.

Ved samme fakultet har studiet i Sosialt arbeid – tidligere sosionom – også i år svært mange førstevalgsøkere (417 mot 400 i fjor), mens vernepleiestudiet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har klar vekst fra 212 førstevalgsøkere i fjor til 232 i år.

Kamp om sykepleie-plassene

Det er svært mange som har sykepleie som sitt førstevalg av høyere utdannelse. UiA har bachelorstudier i sykepleie både i Grimstad og Kristiansand, og har godt rykte:

514 søkere har sykepleie-studiet i Kristiansand som førstevalg, mot 644 i fjor. De kjemper om 170 studieplasser, en økning fra 140 i 2018. I Grimstad er det 291 søkere til 140 studieplasser – her var tallene 363 førstevalgsøkere til 120 studieplasser i fjor.

Økningen i studieplasser kommer av at i fjor ble 40 plasser brukt til distriktsvennlig sykepleie med lokalt opptak. Selv om mange søker og behovet for sykepleiere er stort, er det vanskelig å øke tallet på studieplasser. Årsaken er at studentene må ha praksisplasser i studieløpet, og det er vanskelig å finne flere.

Nytt karakterkrav gir færre søkere

UiA faller inn i en landstrend når færre søker sykepleie. Nå er det satt et minimumskrav på karakteren 3 i matematikk og norsk fra videregående – og det har trolig ført til at noen lar være å søke. Nedgangen har vært ventet, fordi det samsvarer med konsekvensutredningen som ble gjort i forkant.

Totalt sett er nedgangen på 20 prosent i antall førstevalgsøkere til sykepleie ved UiA. Det er litt mer enn nedgangen på snaue 17 prosent på landsbasis.

- Det er ikke mer enn det som kan tilskrives variasjoner fra år til år. Vi har hatt god søkning og over landsgjennomsnittet de to siste årene, og det er ikke urimelig at dette varierer noe, sier dekan Anders Johan W. Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Om de svakeste søkerne har latt være å søke, er kampen om studieplass like hard som tidligere.

- Godt kvalifiserte studenter skal få et best mulig utdanningstilbud innen sykepleie også høsten 2019, slår dekan Andersen fast.

Flere menn søker sykepleiestudiet. Ved UiA er det nå 20 prosent mannlige søkere til sykepleiestudiet. De får to ekstrapoeng ved opptak, for å bedre kjønnsbalansen i yrket. Men foreløpig er det umulig å svare på om det blir flere mannlige studenter når studiene starter til høsten. Årsaken er at nå skal søkerne saksbehandles og rangeres – og først når opptaket er gjort og søkerne har takket ja vet vi svaret på det. I fjor slo ekstrapoengene positivt ut, og nærmere fjerdedel av sykepleiestudentene som fikk tilbud ved førsteopptaket var menn. Det ga UiA en topp-plassering nasjonalt.

I lærerutdanningen vil flere menn arbeide med de minste

Lærerutdanningene ved UiA hadde en kraftig økning i antall førstevalgsøkere i fjor, og holder stabil søkning i år.

- Det er gledelig å se at vi får flere mannlige søkere som vil arbeide med de minste. Vi har lagt ned en del arbeid for å få flere mannlige søkere til Grunnskolelærer 1-7 og til barnehageutdanningen, sier underdirektør ved Avdeling for lærerutdanning, Anne Grete Lindeland.

Resultatet er positivt. 21 prosent av førstevalgsøkerne til barnehageutdanningen i Kristiansand er menn, i Grimstad er det 15 prosent. 25  prosent av søkerne til Grunnskolelærerutdanning 1-7 i Kristiansand er menn. Tidligere har kvinner nærmest vært enerådende blant studentene.

I barnehagelærerutdanningen blir det lagt vekt på at mannlige studenter møter mannlige praksisveiledere så langt det lar seg gjøre, og helst at studentene får prøve yrket i barnehager med flere mannlige kolleger.

I tillegg er det kjørt blant annet kinoreklame med mannlige rollemodeller, det er kjørt markedsføring spesielt rettet mot menn og mannlige studentambassadører er sendt på rekrutteringsturnéer.

- Vi fikk noe midler til dette fra Kunnskapsdepartementet, og har fylt på etter beste evne, sier Lindeland.

Lektorutdanningen – femårig master trinn har god søkning – 267 førstevalgsøkere mot 262 i fjor. De konkurrerer om 96 studieplasser – seks flere enn i fjor. Grunnskolelærerutdanningen (GLU) 5 -10 har nøyaktig samme førstevalgsøkere som i fjor – 200, som konkurrerer om på 110 studieplasser. Mannsandelen på GLU 5-10 er hele 47 prosent, mens Lektorstudiet 8 – 13 har 52 prosent menn.

Godt nytt for humaniora

- God søkning til lærerutdanningene er positivt for oss også, sier fakultetsdirektør Terje Tellefsen ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Årsaken er at undervisningen i mange av fagene i lærerutdanningene blir gitt ved fakultetet.

Søkningen til de tradisjonelle humaniorastudiene ved UiA følger de nasjonale trendene. Søkningen er relativt stabil, men lav, slik at konkurransen om studieplassene er overkommelig for de fleste.

I pedagogikk er imidlertid konkurransen om studieplassene hardere – årsstudiet har 126 førstevalgsøkere til 30 studieplasser, bachelorstudiet har 42 førstevalgsøkere til 30 studieplasser – mens spesialpedagogikk bachelor har 111 søkere til 30 studieplasser.

Fakultet for kunstfag

De fleste studentene ved Fakultet for kunstfag kommer inn via lokale opptak, etter å ha vært gjennom opptaksprøver. Her er søkningen til dels stor, slik at konkurransen om studieplass er hard.

I Samordna opptak har årsstudiet i kunst og håndverk en god vekst. I år har 38 studiet som førstevalg, i fjor var tallet 25 som ønsket seg en av de 17 studieplassene.

Årsstudiet i teater og drama har også plusstall – ellers er søkningen stabil til studiene i Samordna opptak.

Indøk topper ingeniørstudiene

Ved Fakultet for teknologi og realfag er det fem-årige masterstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse som har størst konkurranse om studieplassene i Samordna opptak. 72 søkere har studiet som førstevalg, opp fra 60 i fjor – og de konkurrerer om 30 studieplasser.

Ellers er nok søkningen til ingeniørstudiene fremdeles merket av krisen i oljenæringene. Søkningen er stabil, men kunne gjerne vært større.

Et utviklingstrekk er at teknologi i stadig større grad samarbeider med andre studieretninger – for eksempel med helsefagene. Et godt eksempel på det er eHelse-satsingen – som blir ytterligere utviklet når i4Helse-prosjektet setter i gang. En annen tverrfaglig satsing er CIEM – Senter for integrert krisehåndtering – der teknologene samarbeider med samfunnsviterne.

De tradisjonelle realfagene bærer også preg av situasjonen på landsbasis, der søkningen er lavere enn ønsket.

For ingeniør- og teknologistudienes del er det imidlertid viktig å være klar over at Samordna opptak bare gir en del av virkeligheten. Over halvparten av studentene blir tatt opp gjennom lokale opptak – også for eksempel gjennom Y-veien, som er tilrettelagt for søkere med fagbrev – eller TRES-ordningen, der studenter som ikke har tilstrekkelig matematikk fra videregående skole får anledning til å oppgradere seg i et ekstra semester.

Viserektor for utdanning Astrid Birgitte eggen (til venstre) og dekan på Handelshøyskolen ved UiA Kristin Wallevik var storfornøyde da akkrediteringen va på plass. (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

Viserektor for utdanning Astrid Birgitte eggen (til venstre) og dekan på Handelshøyskolen ved UiA Kristin Wallevik var storfornøyde da akkrediteringen va på plass. (Foto: Magnus Nødland Skogedal)

Vekst for økonomistudiene

Søkningen til studiene i markedsføring og ledelse er svært god og øker betydelig i 2019, mens de økonomisk-administrative fagene på bachelor- og masternivå har stabil søkning. Rettsvitenskap har også stabilt god søkning.

I år ble Handelshøyskolen ved UiA akkreditert av den amerikanske organisasjonen Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB – og er med det en av to økonomiutdanninger i Norge som har denne akkrediteringen.

Studiene med flest søkere per studieplass i Samordna opptak - UiA 2019:

         

 

Studienivå

Antall studieplasser

 Antall 1.prioritets-søkere

1.prioritets-søker pr plass

Barnevern

Master 5-årig

35

358

10,2

Sosialt arbeid (tidligere sosionom)

Bachelor

70

400

5,7

Ernæring, mat og kultur

Årsstudium

16

85

5,3

Vernepleie

Bachelor

47

232

4,9

IT og informasjonssystemer

Årsstudium

20

85

4,3

Pedagogikk

Årsstudium

30

126

4,2

Idrett

Årsstudium

20

79

4,0

Spesialpedagogikk

Bachelor

30

111

3,7

Idrett

Bachelor

25

92

3,7

Rettsvitenskap

Bachelor

55

198

3,6

IT og informasjonssystemer

Bachelor

73

264

3,6

*IKT

Årsstudium

5

50

10,0*

*Litteratur, film og teater

Årsstudium

3

17

5,7*

* Studiene merket med stjerne har rett nok høyt antall søkere, men har svært få studieplasser i Samordna opptak. De fleste plassene er forbeholdt interne søkere. *

Master-studiene med flest søkere per studieplass i lokalt opptak - UiA 2019:*

 

Antall studieplasser

Antall 1.prioritets-søkere

1.prioritets-søker pr plass

Spesialpedagogikk

20

263

13,2

Øk Adm - siviløkonom

70

392

5,6

Industriell økonomi og teknologiledelse

35

159

4,5

Idrettsvitenskap

20

87

4,4

Bygg

30

126

4,2

* Denne tabellen gjelder to-årige masterstudier i lokalt opptak - dvs påbygningsstudier etter bachelor 3+2 år. I tillegg er det flere femårige masterprogrammer med opptak i Samordna opptak. Et eksempel på det er Industriell økonomi og teknologiledelse, som også hadde 72 førstevalgsøkere til femårig master.

Tabeller fra Samordna opptak:

Samordna opptakSøkere fordelt på lærested

Samordna opptakSøkere fordelt på studier og lærested (alfabetisk - UiA står langt nede)

Pressemeldinger:

Faktanotat om søkertallene for 2019 - fra Samordna opptak

Presentasjon av søkertallene for 2019 - fra Samordna opptak 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

+ år