0
Hopp til hovedinnhold

Faglig utvikling og læringsfellesskap - feiring av studenters engasjement!

Universitetet i Agder har i flere år valgt å trekke frem noen studenter som har utmerket seg spesielt i studietiden gjennom faglig og sosialt engasjement. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Engasjerte studenter: Fra venstre Mari Furuheim, STA-leder Kai Steffen Østensen, Lena M. Hansen, Christine Alveberg, Hirosha Lakmali, Merethe Sjøberg, Erika Ramona Erdos - med Maria foran, Sigrun Hasselgård Bøe, Erlend Klouman Høiner, Borghild Brekke og viserektor Astrid Birgitte Eggen. Mikael Holte var ikke til stede.

Engasjerte studenter: Fra venstre Mari Furuheim, STA-leder Kai Steffen Østensen, Lena M. Hansen, Christine Alveberg, Hirosha Lakmali, Merethe Sjøberg, Erika Ramona Erdos - med Maria foran, Sigrun Hasselgård Bøe, Erlend Klouman Høiner, Borghild Brekke og viserektor Astrid Birgitte Eggen. Mikael Holte var ikke til stede.

Viserektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, holdt denne talen som inspirasjon til nye studenter som følger i de hedredes fotspor. Begrunnelsene fra fakultetene for å trekke fram disse ekstraordinære studentene følger under talen:

Dere er ryggraden i faglig og sosial utvikling på et universitet. Dere studenter som bidrar til å bygge læringsmiljø gjennom å være spesielt engasjert i det å skape gode relasjoner mellom studenter OG mellom studenter og ansatte. Dere som gjør en ekstra innsats som tillitsvalgt. Du som viser et spesielt faglig engasjement, og du som jobber for å utvikle fag sammen med ansatte og medstudenter.  Flere av dere som vi nå trekker frem har gjort en kombinasjon av dette.

Dere er valgt ut blant mange aktive studenter ved deres fakultet. Vi har egentlig 12000 studenter som vi vil feire. Vi vil feire faglig engasjement og initiativ og vi vil feire at det å lære i felleskap handler om å være mennesker sammen på samme studie- og arbeidsplass. Vi vil markere hvor viktig dette er for UiA ved å gi en æresbevisning til noen som fremstår som rollemodeller for mange flere. Og vi gjør det i visshet om at måten dere har bidratt på tar dere etter hvert med dere ut i arbeidslivet, i samfunnsengasjement og i videre faglig arbeid.

UiA er både en dannelsesinstitusjon og en utdanningsinstitusjon og faglig og sosialt engasjerte samfunnsborgere er vårt viktigste mål. Derfor er det en glede å fremheve følgende personer på vegne av oss alle:

Engasjerte studenter: Fra venstre STA-leder Kai Steffen Østensen, Andre Martiny, Anne Siri Råbu Moe og viserektor Astrid Birgitte Eggen. Erol Gorancic var ikke tilstede.

Engasjerte studenter: Fra venstre STA-leder Kai Steffen Østensen, Andre Martiny, Anne Siri Råbu Moe og viserektor Astrid Birgitte Eggen. Erol Gorancic var ikke tilstede.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Lena M. Hansen sluttførte sin master i folkehelsevitenskap denne våren. Lena skrev en vitenskapelig artikkel med utgangspunkt i sin masteroppgave, og den blir sendt inn til vurdering i et vitenskapelig tidsskrift for sommeren. Hun har også vært med på å jobbe frem en søknad om finansiering av eksterne prosjekter, og er også medforfatter på en ny artikkel som vil sendes inn til et aktuelt tidsskrift over sommeren. Hun har også regelmessig deltatt i en av fakultetets forskningsgrupper (PASTA). Videre har Lena funger som «mentor» for mange av de andre masterstudentene i folkehelsevitenskap, og hun har for eksempel tatt initiativ til samarbeid og ivret for bedre studiekvalitet. Fakultetet vil argumentere for at Lena M. Hansen har vist særskilt faglig initiativ også utover det som med rimelighet kan forventes av en masterstudent. 

Avdeling for lærerutdanning

Barnehagelærer Anne Siri Råbu Moe (Grimstad) er en forbilledlig og pliktoppfyllende student som alltid yter det lille ekstra – enten det er snakk om prosjekter i barnehagen eller arbeidskrav på campus. Som bacheloroppgave har Anne Siri Råbu Moe valgt å lage bildebok for barn i barnehagealder. Her tar hun i bruk all sin kreativitet og all sin fagkunnskap om både barn som lesere og bildebøker som medium. Hun har også utmerket seg ved å lage en faglig blogg om språk og litteratur i barnehagen. Her står det også mer om bacheloroppgaven hun har arbeidet med https://annesirimoe.wordpress.com/

GLU- student Mari Furuheim går på grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. Hun skal på sitt 4. studieår høsten 2016.Mari er positiv og samarbeidsvillig. Hun engasjerer seg for å bedre kvaliteten i grunnskolelærerstudiene og øke den faglige og sosiale trivselen blant studentene. Mari har vært tilitsvalgt, medlem i studieråd og hatt innslag for lærerutdannere på «Modell og mentor» (fagsamling for lærerutdannere). Mari skal høsten 2016 gi 1. årsstudenter gode tips og ideer om hvordan de kan lære best mulig i praksis.

Fakultet for kunstfag

Masterstudent Sigrun Hasselgård Bøe er energisk og positiv student. Hun er konstruktiv når hun kritiserer. Sigrun er dessuten kjent for sin enorme arbeidskapasitet. Under en teaterproduksjon hadde hun rollen som inspisient. Sigrun er selvstendig, spørrende og undersøkende. Hun er kunstnerisk aktiv i en dansegruppe på universitetet som lager jevnlige forestillinger, og hun er en av initiativtagerne til Teaterrådet som studentene har startet på vårt institutt. Hun er sammen med andre også primus motor for oppbyggingen av et studentteater på Universitetet i Agder. Som skuespiller er Sigrun orientert mot fysisk teater, men har samtidig et allsidig blikk for kvaliteten i ulike sjangere.

Fakultet for teknologi og realfag

Masterstudent i matematikk Andre Martiny (Grimstad) startet som student på GLU 5-10 og valgte fordypning i matematikk. Han viste et stort talent og engasjement i matematikktimene som ble lagt merke til av faglærer. Han søkte seg inn på en GLU master i matematikk, men i samtaler med faglærer fant han ut at han var klar for mer faglige utfordringer i matematikk. I samarbeid med instituttet har han gått over til en master i matematikkdidaktikk og byttet over til de mest krevende matematikkemnene. Han er også svært kreativ, og det er ingen tvil om at han tenker dypt og er ekte opptatt av faget. Ved siden av dette får andre studenter god nytte av hans dyktighet og engasjement ved at han er engasjert som hjelpelærer/timelærer. De setter stor pris på hans forklaringer og hjelp.

Ingeniørvitenskap bachelor kandidat Erol Gorančić  har en genuin interesse for elektronikk, og han har vært en ivrig og interessert student, med mange egne ideer. Samtidig har han en omtanke for andre. Erol har i praksis fungert som orakel for sine medstudenter alle årene han har vært her. Ikke bare for klassekameratene sine, men også for yngre medstudenter. Hans iver etter stadig å lære mer har satt de ansatte på prøve, de har virkelig måtte være skjerpet for å klare å besvare hans intrikate spørsmål. Samtidig har det vært inspirerende for medstudenter å se hvor mye det faktisk går an å få til, og Erol har hatt en god evne til å videreformidle sin kunnskap til medstudenter på en måte de kan forstå. Han har vært stud.ass for data-, multimedie- og elektronikkstudenter i faget «Programmering grunnkurs» hvor han blant annet har holdt ekstraforelesninger for de faglig svake studentene, noe han utelukkende har fått gode tilbakemeldinger på. De to siste årene har han også vært en del av styret i linjeforeningen Tesla, og også på den måten bidratt til det gode studentmiljøet vi har på bachelorstudiet.

Handelshøyskolen ved UiA

Masterstudent Mikael Holte har både meget gode akademiske resultater samt en egne evne til både å lære fra seg og hjelpe andre studenter. Studenten har lagt inn en enorm innsats, vist stor selvstendighet og kan vise til meget gode akademiske resultater. Videre har studenten engasjert seg i form av jobben som hjelpelærer, og på den måten delt sin kunnskap og erfaringer med yngre studenter. Medstudenter beskriver vedkommende som den første de går til for hjelp, og enkelte går så langt som å si at egne resultater er et direkte resultat av studentens villighet til å dele sin kunnskap med andre. Studenten er et forbilde for andre studenter og representerer UiA på en svært god måte - og han har også blitt hedret ved fakultetet for sitt bidrag, både faglig og sosialt.

Viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen og STA-leder Kai Steffen Østensen delte ut diplomer og heder til studenter som utmerker seg med faglig og sosialt engasjement.

Viserektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen og STA-leder Kai Steffen Østensen delte ut diplomer og heder til studenter som utmerker seg med faglig og sosialt engasjement.

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Masterkandidat i pedagogikk Borghild Brekke avsluttet sitt masterstudium i pedagogikk våren 2016. Blant studentene har hun utmerket seg som en faglig flink student og hun har vært sentral som tillitsvalgt på 2. året på masterstudiet.  Som tillitsvalgt har hun bidratt til studentmiljøet samt utviklingen av programmene på instituttet ved å delta i studierådet. Hun var denne våren også medvirkende i evalueringskommisjonen av masterstudiet i pedagogikk. Borghild har i tillegg bidratt til instituttets forskning som vitenskapelig forskningsassistent i prosjektet «Didaktikk i profesjonsutdanning og praksis (DIPP)» og også hennes masteroppgave var tilknyttet dette prosjektet. I tillegg har hun i en periode bidratt aktivt i pedagogikkundervisningen på lærerutdanningen gjennom «lærerassistentprosjektet» i regi av PULS. Borghild er i utgangspunktet utdannet faglærer i drama. Hun har hatt oppdrag ved UiAs Fakultet for kunstfag som praksisveileder i skolen for faglærere i drama der hun som øvingslærer har vist at hun behersker og kombinerer sin faglige bakgrunn i drama og pedagogikk. Borghild Brekke har bidratt med å bygge læringsmiljø både blant studenter og ansatte, hun har vist særskilte faglige initiativ og hun har bidratt til instituttet både innen undervisning og forskning.

Bachelorkandidat i nordisk Erlend Klouman Høiner har gjennomført bachelor i nordisk med svært godt resultat. Helt spesielt utpeker bacheloroppgaven seg. Den omhandler såkalte fraselån i norsk, der han på svært selvstendig måte utforsker et område som har vært lite påakta i faget. Videre har Høiner vist faglig engasjement og interesse generelt, blant annet ved å ha deltatt i evalueringspanelet for bachelorprogrammet i nordisk. Universitetet trenger slike studenter!

Student engelsk master Erika Ramona Erdos: Hun er student på engelsk master. Store kunnskaper, faglig nysgjerrighet og enorm innsatsvilje, på tross av at hun er i full jobb. 
Hun har også vært tillitsvalgt, redaktør for UNIKUM og bidro til å styrke læringsmiljøet.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Student Merethe Sjøberg, bachelor IT og informasjonssystemer. Kort fortalt får hun strålende karakterer og forserer bachelorprogrammet vårt langt raskere enn normen. Hun gjør en flott jobb som tillitsvalgt, er hjelpelærer, engasjerer seg i inkludering av kvinner i IT-næringen (har vært med å etablere kontakt mellom IT-studentene og Girl Geek) og er i det hele tatt en flott representant for studentene våre.

Hirosha Lakmali, masterstudent i Development management fra Sri Lanka (kvotestudent fra Ruhuna University)
. I tillegg til at hun klarer seg faglig sett, utmerker hun seg med et stort sosialt engasjement. (IGUS) Siden hun kom til Kristiansand i august 2015 har hun vært opptatt av å delta i lokalsamfunnet, og er spesielt engasjert i flyktningkrisen.
 Hun har aktivt engasjert seg i frivillig arbeid gjennom Lunar, hvor hun er frivillig i fritidsgrupper for minoritetskvinner. 
I motsetning til de fleste andre som reiser ut for sitt feltarbeid, ønsker Hirosha å gjøre sitt feltarbeid blant flyktninger i Kristiansand. 
I tillegg til sitt lokale engasjement utenfor universitetet, har hun en viktig sosial funksjon blant sine medstudenter. Hun er initiativrik og bygger bro mellom masterstudenter og phd-studenter. 
Til studiestart engasjerer hun seg som Buddy for andre internasjonale studenter, samt bidrar under oppstartseminaret for 1. års masterstudenter i Development management.
 Hirosha er et glitrende eksempel på hvorfor kvoteordningen er et viktig bidrag til det internasjonale studiemiljøet ved universitetet.

Bachelorstudent Christine Alveberg som går bachelorprogram hos oss. Hun satt i Fakultetsstyret og sitter nå i UiA-styret, og er en meget god talsperson for studentene. Hun er oppdatert, faglig meget dyktig og overhodet ikke redd for å stille kritiske spørsmål. Fakultetets inntrykk er at hun blir lyttet til i styret og ledelsen ved UiA.