0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på kirkeorganisasjonen i middelalderen

Hilde Inntjore disputerer fredag 12. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme ca. 1250-1500».

Avhandlingen viser hvordan forholdet mellom bispesetet og de lokale kirkestedene var.

Hilde Inntjore

Ph.d.-kandidat / seniorrådgiver

Hilde Inntjore disputerer fredag 12. januar 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme ca. 1250-1500».

Inntjore var knyttet til for «Center for Medieval Studies» - som var et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Universitetet i Bergen. Hun har hatt lederen for CMS, professor emeritus Sverre Bagge, som veileder i arbeidet med avhandlingen. Arbeidet er utført ved UiA, stipendiatperioden var knyttet til Institutt for religion, filosofi og historie.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme i middelalderen

Avhandlingen viser at Stavanger bispedømme synes organisert med et utvidet sentrumsnivå og to regionale sentre.

Bispedømmet hadde et naturlig sentrum i bispesetet i Stavanger. Biskopen hadde der sine nærmeste medhjelpere i kannikene ved domkirken, men han hadde også et nærområde der prester kombinerte sitt lokale embete med å være kannik. Slik ble det et utvidet sentrumsnivå i bispedømmet.

Regionsentre på dagens Sørlandet

De to regionale sentrene var Vanse helt i sør og Øyestad lengst i øst.

Sentrene blir synlige i kildematerialet i siste halvdel av 1200-tallet. Da var lokale prester der også kanniker, og proster var knyttet til stedet. Biskopen synes å videreutvikle Vanse og Øyestad og opprettholdt stedene som viktige knutepunkt i bispedømmets organisasjon ut middelalderen.

Stavanger bispedømme var dermed noe annerledes enn øvrige bispedømmer i kirkeprovinsen, der organisasjonen var bygd ut med enda flere kirkesteder som hadde regionale funksjoner.

Skilt ut fra Bergen

Stavanger bispedømme ble opprettet som det fjerde av landets bispedømmer i middelalderen, ved en deling av det store og eldre Bergen bispedømme, ca. 1125. Området dekket dagens fylker Aust- og Vest-Agder og Rogaland, foruten innlandsområdene Valdres og Hallingdal.

Bispedømmet var dermed todelt. Den geografiske sammensetningen ga biskopen en ekstra utfordring med å ivareta forvaltning og fellesskap, og ha overoppsyn med de om lag 150 sogn bispedømmet rommet.

Bispesetets kontakt med lokale

Avhandlingen viser hvordan forholdet mellom bispesetet og de lokale kirkestedene var. Ulike virkemidler var tilgjengelig i denne kontakten. Biskopen kunne la lokale presteembeter kombineres med å være kannik, ha en prost med ansvar for flere sogn ute i distriktet, og jevnlig visitere lokale steder.

Sjelegaver

Avhandlingen legger også vekt på sjelegaver. Kirken ba for alle kristnes sjeler, men folk ga likevel gaver for å bli en del av høyere åndelige fellesskap, og få egne bønner og messer for sin sjel. Møtet mellom det denne- og det hinsidige, mellom folk og kirke, var også en viktig del av kirkeorganisasjonen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Hilde Inntjore (1967) har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Hovedfagsoppgaven var en studie av Nonneseter kloster i Oslo i middelalderen, med en analyse av dets religiøse, sosiale og økonomiske funksjoner. Ph.d-prosjektet har vært et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Agder (UiA). Arbeidet ved UiB er gjennomført ved Det humanistiske fakultets Senter for middelalderstudier (CMS), veiledet av professor Sverre Bagge, og ved UiA ved Institutt for religion, filosofi og historie. Inntjore arbeider som seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9, Bergen.

Disputasen blir ledet av settedekan Leidulf Melve.

Prøveforelesning kl 16:30 - 18:00 torsdag 11. januar 2018

Disputas kl 09:30 – 13:00 fredag 12. januar 2018

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Fra sættargjerden til reformasjonen – den norske kirkeprovinsens selvstendighet»

Tittel på avhandling: «Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme ca. 1250 - 1500»

Opponenter:

Førsteopponent: Professor  emeritus Thomas Lindkvist, Göteborgs Universitet

Annenopponent: Førsteamanuensis Sigrun Høgetveit Berg, Universitetet i Tromsø

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Geir Atle Ersland, Universitetet i Bergen

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Sverre Bagge, Senter for middelalderstudier (CMS) ved Universitetet i Bergen.

Send studiet på mail