Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på inkludering i en flerkulturell skole

Maryann Jortveit  disputerer for ph.d.-graden i religion, etikk og samfunn fredag 4. april 2014. Prøveforelesningen holdes 3. april.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Maryann Jordtveit

Maryann Jortveit forsvarer avhandlingen «Inkludering i en flerkulturell skole. En kvalitativ studie av forståelsen av inkludering uttrykt i styringsdokumenter blant lærere». 

Kandidaten har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiAs Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i religion, etikk og samfunn.

Disputasen foregår på Campus Kristiansand, som også er Jortveits arbeidssted ved UiA. 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Inkludering i en flerkulturell skole

Det er en skolepolitisk målsetting at skolen skal være en inkluderende læringsarena for alle elever. Intensjonene med denne avhandlingen er å gi perspektiver på inkludering, der skolepolitiske mål og lærernes egne fortolkninger danner grunnlag for pedagogiske og etiske refleksjoner rundt språklige minoriteters vilkår i skolen.

Studien er basert dels på gjennomgang av nyere styringsdokumenter og offentlige utredninger om språklige minoriteter i grunnskolen, og dels på intervjuer med lærere.

Målene og idealene er en skole der alle deltar og har et godt læringsutbytte.

I den praktiske hverdagen i skolen ligger ikke forholdene, i følge lærerne, til rette for å nå målene. Skolelederes prioritering av opplæring av språklige minoriteter og faglig kompetanseheving av ansatte, er mangelfull. Lærerne har tydelig fokus på den sosiale delen av inkludering og ønsker at elevene trives, men strever med å legge til rette for en god opplæring for alle.

Uten unntak mener lærene at det å ha språklige minoriteter i klassen har formet dem positivt. For flere av lærene forsterkes denne positive innstillingen når elevene tilpasser seg og handler i overenstemmelse med lærerens verdier.

Forventningen til minoritetselevene er til dels lavere enn de forventningene lærerne har til majoritetselevene. Dette kan få følger for motivasjonen og føre til at elevene ikke får de utfordringene de skulle hatt ut fra forutsetningene de har for å utvikle seg og lære.

Offentlige dokumenters vage og vide presentasjon av inkluderingsbegrepet bidrar til at det blir vanskelig å trekke konklusjoner når det gjelder hva inkludering innebærer og hvordan den skal gjennomføres.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Maryann Jortveit er født og oppvokst i Kristiansand. Etter lærerutdanning ved Kristiansand lærerhøgskole i 1983, tok hun hovedfag i spesialpedagogikk ved Statens spesiallærerhøgskole i 1989. Hun er ansatt som universitetslektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder, med flerkulturell pedagogikk og spesialpedagogikk som fagområder.

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-006, Campus Kristiansand, Universitetet i Agder.

Dekan Ernst Håkon Jahr leder disputasen.

 

Tid for prøveforelesning: Torsdag 3. april 2014 kl 14:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Hva er vitenskapelig produsert viten) En utdypende drøfting av epistemologisk utgangspunkt, hermeneutikk og metode i avhandling Inkludering i en flerkulturell skole».

 

Tid for disputas: Fredag 4. april 2014 kl 10:15

Tittel på avhandling:

«Inkludering i en flerkulturell skole. En kvalitativ studie av forståelsen av inkludering uttrykt i styringsdokumenter blant lærere». 

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Halvor I. Bjørnsrud, Institutt for spesialpedagogikk, UiO / Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Annenopponent: Lektor Janne Hedegaard Hansen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av professor Elisabet Haakedal, UiA

 

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Pål Repstad, UiA