Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas Trine Solstad - om hvordan barn leser bildebøker i barnehagen

Trine Solstad har forsket på hvordan barns samtaler gir forståelse for deres meningsskaping under høytlesning av bildebøker. Lesing for grupper gjør at barna aktivt deler litteraturopplevelsen gjennom lek og samtaler underveis i lesningen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Trine Solstad disputerer for ph.d.-graden med en avhandling om hvordan barn leser bildebøker i barnehagen. (Foto: Privat)

Trine Solstad disputerer for ph.d.-graden med en avhandling om hvordan barn leser bildebøker i barnehagen. (Foto: Privat)

Trine Solstad disputerer for ph.d.-graden ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i litteraturvitenskap med avhandlingen «Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon» tirsdag 9. juni 2015. Disputasen foregår på HBV Campus Vestfold, Bakkenteigen.

Se også omtale på Høgskolen i Buskerud og Vestfolds nettsider:

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Disputerer om hvordan barn leser bildebøker i barnehagen

Studien hennes retter oppmerksomheten mot det ordene og bildene framkaller inni leserne. Styrt av skrift og bilder skaper de av sine egne tanker og følelser en ny tekst som for dem er det litterære verket. Derfor har barna fått ta initiativ til samtaler om emner de selv var opptatt av og definerte underveis i lesningen. En slik barnesentrert innfallsvinkel er ny og lite utforsket når det gjelder barnehagebarn og lesing av barnelitteratur i dag.

Det empiriske materialet består av åtte videoobservasjoner av høytlesningshendelser hvor barnehagelærere leser for to til tre barn av gangen. Bildebøkene som leses er Døgnet rundt på flyplassen (Harrison, 2005), Garmanns sommer (Hole, 2006), Bukkene Bruse på Badeland (Rørvik & Moursund, 2009), Emilie selger en gutt (Ersland & Brøgger, 2011) og Diktatoren (Stark, Bondestam, & Hagerup, 2012).

Leken samtale

Materialet viser blant annet at det oppstår lek som en integrert del av barnas samtaler. Gjennom leken oppstår en sterk innlevelse i teksten og en raffinert pendling mellom lek og ikke-lek som er utfordrende for kommunikasjonsdeltakerne.

Leken innebærer videre en form for harselas som kan rettes mot bildebøkene, hendelsene som skildres og måten hendelsene skildres på.

Leken tydeliggjør at barna tar pauser fra bøkenes fortelling. Fortellingen settes på vent mens leken lekes. Derfor leser ikke barna kun for å pakke opp én mening fra bildebøkene, men mange.

Studien viser videre at barn som har lest boka tidligere, ser ut til å ha en særlig sensitivitet overfor reaksjonene til dem som ikke har lest boka før. Dette fører til interesse for barns egne synspunkter på teksten som artikuleres inn i samtalen, og for hvordan andre barn reagerer i forhold til tekst og bilde.

Pedagogiske implikasjoner

Studien viser at samtaler barn imellom underveis i høytlesningen representerer en særlig kvalitet.

Derfor bør barnehagelærere lese for små barnegrupper, og de bør skape rom for samtaler underveis i lesingen. Da kan høytlesning for barnehagebarn bli mer enn å lytte og være stille. Barna kan aktivt dele sine opplevelser av litteraturen med hverandre.

Slik kan personalet i barnehagen også øke sin forståelse av hvordan barn skaper mening i det som leses for dem. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser, kan personalet utvikle en litteraturdidaktikk i barnehagen som bygger på barns medvirkning og tar vare på barns opplevelser.

Disputasfakta:

Kandidaten: Trine Solstad (f. 1961) er oppvokst i Sandefjord og bosatt på Nøtterøy i Vestfold. Hun er utdannet førskolelærer fra Eik lærerhøgskole (1992) og har hovedfag i norskdidaktikk fra Universitetet i Oslo (1997). Hun har vært ansatt på Høgskolen i Vestfold, nå Høgskolen i Buskerud og Vestfold, siden 1998 og i perioden 2010-2014 som doktorgradsstipendiat. Solstad har vært stipendiat på ph.d.-program for litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA. Ved Institutt for språkfag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold arbeider hun med norskfaglige emner i barnehagelærerutdanningen både på bachelor- og masternivå.

Kandidaten har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i litteraturvitenskap.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Høgskolen Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold, Bakkenteigen.

Settedekan Anne Margit Løvland​ leder disputasen.

 

Tid for prøveforelesning: Tirsdag 9. juni 2015 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: Å lese for barn – privat og institusjonalisert praksis i historisk endring.

 

Tid for disputas: Tirsdag 9. juni 2015 kl 12:00

Tittel på avhandling: «Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon.»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: : Lektor Charlotte Palludan, (DPU), Aarhus Universitet

Annenopponent: Professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Bjarne Markussen, UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Elise Seip Tønnessen, UiA, biveileder var professor Eva Maagerø, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.