Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

De beste skolene i Agder samarbeider tett med lokalmiljøet

Støtt skolen i lokalmiljøet ditt og vær med på å skape inkluderende fellesskap der du bor. Det kan bety mer for elevene enn du tror.

Bilde av fire jenter som holder hender og hopper opp i lufta foran en skole.
Oppvekstsjefer fra Agder har forsket sammen med forskere fra UiA på forskjeller på skoler i Agder. Foto: Kari Oanh Gjerald

Skrevet av professor Jorunn H. Midtsundstad og oppvekstsjef Steinar Harbo i Vennesla kommune.

Flere politiske partier snakker om utjevning av sosiale forskjeller. Dette målet er også viktig i skolen. Alle elever skal få et likeverdig opplæringstilbud, og skolen skal inkludere alle.

Likevel ser vi at det er forskjell på skoler i Agder. I de ulike kommunene jobbes det hardt for å forbedre skoletilbudet, spesielt når det gjelder inkludering.

Høsten 2015 henvendte fem oppvekstsjefer seg til forskere ved Universitetet i Agder fordi de ville ha svar på spørsmålet: Hvorfor får like tiltak som igangsettes på ulike skoler helt forskjellig resultat?

 

Forskningsdagene

Som en del av Forskningsdagene 16.-27. september, publiserte Universitetet i Agder åtte kronikker i Agderposten og Fædrelandsvennen. Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/47LGqa/loerdag-de-beste-skolene-i-agder-samarbeider-tett-med-lokalmiljoeet 

Nå har vi forsket sammen i fire år, og her vil vi presentere noe av det vi fant ut. Ett av hovedfunnene våre er at skolene får ulike resultater fordi de har ulike lokalmiljø. Noen steder tar de vare på hverandre og alle er med i fellesskapet på tvers av slekter, interesser og tro.

Sånne fellesskap er en stor fordel. Elever som er vant til å hjelpe hverandre, inkludere alle og løse problemer sammen på fritiden, gjør det også i klasserommet.

Andre steder er det store motsetninger i lokalmiljøet. Det hindrer at barna kan være sammen og omgås hverandre i fritiden og på skolen.

Et annet funn er at skoler får forskjellige resultater fordi skolene er mer eller mindre tilknyttet lokalmiljøet.

I prosjektet ble det tydelig at skolepersonalet i ulik grad kjenner lokalmiljøet; og omvendt at de som bor der ikke kjenner de som jobber i skolen sin. Når de ikke kjenner hverandre, kan det gi grobunn for skepsis og dårlige vilkår for tillit.

 

Svarene vi fant understreker også tidligere forskningsfunn. De viser blant annet at personalet ofte senker forventningene til seg selv, elevene og kolleger hvis de tror at foreldrene i et lokalmiljø med lav utdanning ikke bryr seg om utdanning.

Sammen har vi jobbet for at skolen og lokalmiljøet skal få større forståelse for hverandre. Å bli kjent med stedet og oppdage hvor viktig det er for foreldre at barna deres blir inkludert og trives på skolen, fører til endringer. Personalet går sammen med foreldrene om å gjøre en enda sterkere innsats for en inkluderende skole.

Vi fant også ut at skolene får forskjellige resultater fordi læreres kjennskap til lokalmiljøet varierer. Lærere som mangler kunnskap om lokalmiljøet, kan vanskelig bruke stedet som ressurs i undervisningen.

Noen lærere velger bevisst å jobbe et annet sted enn der de selv bor. Ifølge dem selv er det for å slippe å være lærer på fritiden også. Det innebærer at de mister en del av kjennskapen til elevene og deres liv.

Dette kan imidlertid kompenseres for ved å være bevisst på betydningen av de lokale forholdene for inkludering, og at man skaffer seg kunnskap om elevenes liv og bruker det de har felles i lokalmiljøet i undervisningen av fag og oppgaver til elevene. Det engasjerer å bruke avistekster fra lokalavisa, få besøk av forfattere fra nabolaget i norskfaget og invitere lokale idrettshelter i kroppsøvingsfaget. Da opplever mange å bli litt ekstra stolte av stedet sitt. Noen skoler i Agder er flinke til dette.

Hva kan vi bruke disse svarene til? Lokalmiljøene rundt skolene er viktige. For at skolene skal kunne inkludere alle og gi et likeverdig opplæringstilbud, trenger de at lokalmiljøet fungerer inkluderende og skaper møteplasser for bedehusfolk og rånere, håndverkere og akademikere, og alle slags mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Det som er avgjørende er hvordan lokalmiljøene tar vare på hverandre både i fritidsaktiviteter og på skolen, om de spisser fotballaget eller gir alle plass, og hvordan voksne inkluderer andres barn og andre voksne. Når vi inkluderer hverandre, gir vi barn og unge de beste vilkår i Agder.

Forskjeller i lokalmiljøene rundt skolene skaper ulike muligheter for skolens opplæringstilbud. Vi vet at inkluderende, støttende nettverk i lokalmiljøet er med på å styrke skolens muligheter for å skape et inkluderende og likeverdig opplæringstilbud til alle elever.

Å skape gode opplæringstilbud og inkluderende læringsmiljø i Agder, er ikke bare skolens ansvar. Det bør også være en hjertesak i skolens lokalmiljø. Les gjerne mer om dette på nettsiden til prosjektet vårt: http://uia.no/school-in

Støtt skolen i lokalmiljøet ditt og vær med på å skape inkluderende fellesskap der du bor. Det kan bety mer for elevene enn du tror!