0
Hopp til hovedinnhold

Budsjett, planer og nytt ph.d.-program

Universitetsstyret har i møte 25. november blant annet behandlet 2021-budsjett, kommunikasjonsplan og nye kriterier for prioriterte forskningssentre ved UiA.

Utsnitt fra budsjettpapirer

Ett av universitetsstyrets viktigste oppgaver gjennom året er å vedta budsjett for kommende år. Den samlede rammen for UiA i 2021 er på 1,633 milliarder kroner.

Det var ventet at budsjettet for 2021 ville bli trangt, men en nedgang i neste års pensjonssats gjør at det blir noe mer handlingsrom enn ventet. Dette brukes på noen investeringer, blant annet:

  • 22,5 millioner kroner til investeringer på Campus Kristiansand, blant annet utbygging av Naturmuseum og botanisk hage ved UiA
  • 20 millioner kroner til campusutvikling og klima- og miljøtiltak
  • 6,2 millioner kroner til egenandel for TOPPFORSK-prosjektet «The Lying Pen of Scribes»
  • 5 millioner settes av til oppfølging av strategi og handlingsplaner

I tillegg fører det til at man også i år kan unngå at statlige effektiviseringskutt rammer fakultetenes økonomi direkte.

Det er svært mange faktorer som inngår i UiAs budsjett, og spesielt interesserte oppfordres til å lese saksframlegget og tilhørende dokumenter. Nedgangen i pensjonssatsen gjør blant annet at endringer fra 2020 til 2021 ser rundt 1,35 prosent mer negative ut enn reellt.

Nytt kunstnerisk ph.d.-program

Styret vedtok etablering av doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er mål om å ta opp 20 kandidater i løpet av perioden 2021-2025.

Dette er en fellesgrad med Universitetet i Stavanger og vedtaket forutsetter et tilsvarende vedtak ved UiS. De to institusjonene skal sammen eie og drive programmet.

Mer informasjon om programmet kommer på UiAs nettsider.

Ny kommunikasjonsplan for 2021-2024

Universitetsstyret vedtok en handlingsplan for kommunikasjon for årene 2021-2024.

Planen setter mål og tiltak for kommunikasjonsarbeidet ved universitetet de neste årene innen flere områder, blant annet synlighet, studentrekruttering og kunnskapsformidling.

Planen ble vedtatt slik den ble foreslått i saksgrunnlaget, og blir tilgjengelig på UiA.no om kort tid.

Endringer i kriterier og premisser for prioriterte forskningssentre

Universitetsstyret vedtok endringer for UiAs ordning for toppforskningssentre. Endringene skal blant annet tydeliggjøre ordningens formål, kriterier, forventninger til resultater, rapportering, evaluering og kriterier for forlengelse.

Ordningen endrer også navn fra toppforskningssentre til prioriterte forskningssentre.

Prosess for behandling av nye søknader ble vedtatt i samme sak. Det kommer en utlysning i starten av 2021 og søknadsprosessen skal gjennomføres i ett trinn med fullstendig søknad. Universitetsstyret tar sikte på å behandle søknadene i oktober 2021 og kan tildele maksimalt to nye prioriterte forskningssentre. Oppstart for sentrene blir eventuelt fra 2022.

Utsatte behandling av meritterte undervisere

Styret har behandlet en sak om tildeling av status som meritterte undervisere ved UiA. Etter en diskusjon ble det vedtatt å utsette saken.

Universitetsstyret konstaterer at de ulike bedømmelseskomiteene har tolket kriteriene ulikt og ber rektor oppnevne en ny komite som kan behandle de foreliggende søknadene samlet, samt sikre at denne behandlingen skjer på likt grunnlag.

Det ventes at saken kommer tilbake til styret i løpet av vårsemesteret 2021.

Andre utvalgte saker

Alle saker som ble behandlet i Universitetsstyret 25. november 2020.