Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bærekraft på Metochi

UiA har hatt virksomhet på Metochi på øya Lesvos i Hellas i 30 år. Hvor bærekraftig er det å fortsette?

Illustrasjonsfoto av Metochi studiesenter.  (Foto: ©Knut Bry/Tinagent)
Bærekraftsutvalgets rapport gir et godt grunnlag for en nyansert diskusjon om den videre aktiviteten på Lesvos. Illustrasjonfoto av Metochi studiesenter. (Foto: ©Knut Bry/Tinagent)

Vi på UiA skal reise mindre og vi skal reise mer miljøvennlig. Det slås fast i universitetets reisepolicy.

Det er derfor helt nødvendig at vi diskuterer klimaavtrykk fra flyreisene våre til studiesenteret Metochi på Lesvos. Samtidig understøtter UiAs aktivitet på Metochi flere av FNs bærekraftsmål, og dette må også med når vi vurderer UiAs videre aktivitet der.

"Jeg tar gjerne imot innspill til utvalgets vurderinger, og eventuelle andre tanker og innspill dere har til dette", oppfordrer universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Derfor nedsatte vi et bærekraftsutvalg som fikk i oppgave å analysere aktiviteten langs tre bærekraftsdimensjoner: Økonomisk, økologiske/naturressursmessig og sosialt ansvar.

Utvalget ble ledet av professor Anne Gerd Imenes, og de har levert en meget interessant rapport som kan leses her.

Utvalgets rapport viser at aktiviteten på Metochi, inkludert reiser, utgjør mindre enn 1 % av UiAs totale klimautslipp. Det er også potensiale for mer bærekraftig drift på stedet, og det er mulig å redusere de totale klimautslippene ved reiser ved for eksempel å bruke Metochi til internasjonale samlinger som likevel ville utløst flyreiser. Økonomisk sett er driften selvfinansierende, og UiA-ansatte står kun for en tredjedel av gjestedøgnene.

Bærekraftsutvalgets rapport gir et godt grunnlag for en nyansert diskusjon om den videre aktiviteten på Lesvos.

Rapporten skal legges frem for universitetsstyret i januar. Den sendes ikke på høring, men jeg tar gjerne imot innspill til utvalgets vurderinger, og eventuelle andre tanker og innspill dere har til dette. Kommenter gjerne under.

Sammendrag fra bærekraftsanalysen

Universitetet i Agder og dets forløpere har hatt en tilstedeværelse på Metochi på Lesvos i rundt 30 år. Flere av universitetets ansatte har et nært og personlig forhold til stedet, men det er også mange som ikke har det. I denne rapporten starter vi med et historisk bakteppe for valget av sted, stedets egenart og bruken av stedet. Da er det nødvendig å gå tilbake til den greske antikken og øyas rolle i den tiden, spesielt når det gjelder vitenskaps- og kunsthistorien.

Selv om bærekraft her skal forstås i et bredt perspektiv og i flere dimensjoner, ser vi ingen grunn til å legge skjul på at det er problematikken rundt flyreisene og deres klimaeffekt som har vært en viktig utløsende faktor for den senere diskusjonen om universitetets bruk av Metochi. I vår analyse tar vi derfor utgangspunkt i reisene til og fra Metochi, både med henvisning til rapportene fra FNs klimapanel og med egne kvantitative beregninger av klimagassutslipp ved reisen, og ved alternative reisemåter. Vi har også sett på de økonomiske kostnadene ved reisene til og fra Metochi, driften av stedet og de investeringene og oppgraderingene som er gjort fra universitetets side. Store deler av driften og aktiviteten på Metochi scorer høyt på flere bærekraftindikatorer. Likevel diskuterer vi også mulighetene for en enda mer bærekraftig drift, særlig gjennom mer utbygging av solenergi. I rapporten gjør vi også rede for samarbeidet med lokale aktører, og vi peker på mulighetene for en videre utvikling av dette samarbeidet.

Vår analyse viser at UiAs bruk av Metochi, inkludert reiser, utgjør under én prosent av UiAs totale utslipp. Av dette skyldes ca. 85 % av klimaeffekten reisen til og fra Lesvos. Disse funnene peker på nødvendigheten av å se reiser til Metochi i et større perspektiv. Det avgjørende for universitetets bidrag til reduserte klimautslipp, er de totale utslippene. Og da må alle flyreiser, både innenlands og utenlands, ses på under ett. Et tilleggsmoment her er at mens flyreiser mellom Norge og Lesvos kommer inn under EUs kvotesystem, en mekanisme hvor målet er å redusere utslipp i tråd med forpliktelsene fra Parisavtalen og FNs klimatoppmøter, så er reiser til og fra steder utenfor Europa ikke underlagt et slikt regime.  På lengre sikt forventes det at flyreiser vil føre til stadig mindre utslipp av klimagasser. Inntil dette skjer i en betydelig grad, kan det være nødvendig med restriksjoner på alle flyreiser for ansatte ved UiA, og dermed en strengere prioritering.

Vi har funnet at dersom en strengere prioritering av flyreiser skulle føre til en betydelig reduksjon av antall flyreiser til Metochi for ansatte ved UiA, vil dette ikke gå nevneverdig ut over den økonomiske bærekraften i dagens drift av stedet.

Når det gjelder den sosiale bærekraften, ser vi et potensial for å utvide kontaktflaten mellom Metochi og lokalsamfunnet. Vi ser også muligheter for økt samarbeid med det lokale universitetet, University of the Aegean.

Rapporten beskriver også hva flyktningsituasjonen har gjort med Lesvos og den rollen Metochi og UiA har tatt og tar i denne krisen. Dagens geopolitiske situasjon, med den pågående krigen i Ukraina, gjør Metochi bare viktigere som et sted hvor ulike kulturer kan møtes til en gjensidig forståelse og samtaler, med andre ord en mulighet til å spille en rolle som en fredsskapende arena. Det er ingen tvil om at krig overstiger reisevirksomhet som en kilde til klima- og miljøødeleggelser. På Metochi møtes mennesker fra ulike land og kulturer i samtaler om å skape gode samfunn og å forbygge krig.

Rapporten avsluttes med utvalgets refleksjoner og en oppsummering av forslag til en mer bærekraftig bruk av Metochi.