0
Hopp til hovedinnhold

Bachelorstudiet i litteratur, film og teater opprettholdes

Denne og flere saker fra universitetsstyremøtet 16. september 2020.

Bilde av filmstudio

Universitetsstyret behandlet saken om hvorvidt bachelorstudiet i litteratur, film og teater (LFT) skulle opprettholdes eller nedlegges. Dette er en sak universitetsstyret har fulgt siden 2014, og som nå har fått sin foreløpige konklusjon.

For det første opprettholdes LFT-studiet. Videre får Fakultet for humaniora og pedagogikk beholde studiepoengrammen på 30 studiepoeng som er benyttet i satsingen på studiet. 10 tildelte studiepoeng som ikke er benyttet trekkes tilbake.

Styret velger å følge opp studiet med en ny sak i september 2024 for ny vurdering. 

Bakgrunn

I en strategisk gjennomgang av UiAs studieportefølje i 2014 ble LFT-studiet vurdert nedlagt. Universitetsdirektøren foreslo da nedleggelse ettersom studiet er ressurskrevende, samtidig som gjennomstrømmingen og kandidatproduksjonen var lav.

Universitetsstyret valgte å la studiet fortsette, og det ble i ettertid satset på studiet med en klar forutsetning om en klar økning i kandidater og minst 15 kandidater årlig innen 2019. Studiet fikk i perioden 2018 til og med 2020 en økt fasttildeling på til sammen kr 1,57 mill.

Saken har så vært utsatt ved flere anledninger for å få et mest mulig riktig bilde av studiets utvikling, før den i universitetsstyremøtet 16. september 2020 ble behandlet. Våren 2020 ble det uteksaminert 15 kandidater. Administrasjonens prognose for de kommende årene er rundt 15 kandidater.

Fakultet for humaniora og pedagogikk argumenterte i sin uttalelse for at studiet skal bestå med blant annet at:

 • Programmet er tverrfaglig og tverrfakultært, og er stadig mer relevant for å forstå flere samfunnsmessige sammenhenger
 • Samarbeid med eksterne aktører i kulturlivet er sentralt, og genererer en rekke samskapingsarenaer
 • Studiet realiserer kommende strategis satsing på praksisorientert læring
 • LFT-kandidater får stillinger i relevant sektor
 • Studiet gir kandidater til masterstudiet i kunstfag
 • Fakultetet anslår en kandidatproduksjon på 16 og 18 kandidater i 2021 og 2022

Universitetsstyrets konklusjon ble altså at studiet får bestå. 

Andre utvalgte saker fra universitetsstyremøtet 16. september 2020

 • Styret hadde tirsdag 15. september 2020 et strategiseminar hvor de gjennomgikk planer for oppfølging av UiAs strategi for 2021-2024 sammen med
 • Universitetsstyret vedtok ny handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering for 2021-2024. Denne skal nå språkvaskes og gjøres kjent ved universitetet.
 • Styret ble orientert om studentopptaket høsten 2020. Studenttallet ved UiA er per 4. september økt med 880 studenter (+ 7 %) sammenlignet med samme tid i fjor. Det er nå 13 267 studenter ved UiA.
 • Styret har vedtatt forlengelse av en forskrift som skal bidra til å sikre at studenter ikke forsinket sin progresjon som følge av koronasituasjonen. Kort fortalt gjør dette det mulig for fakultetene å endre vurderingsformen i enkelte studier dersom planlagt eksamensform ikke lar seg gjennomføre på grunn av koronasituasjonen.
 • Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap ble vedtatt.
 • Styret vedtok ny rutine for beregning av satser for indirekte kostnader.
 • Styret oppnevnte tre nye medlemmer til universitetets skikkethetsnemd. Nemnda behandler saker om skikkethet for læreryrket og som helse- eller sosialpersonell.
 • Styret ble orientert om UiAs håndtering av koronasituasjonen
 • Styret vedtok utlysningstekst for dekanstillingen ved Fakultet for kunstfag for årene 2021 til 2024

Alle åpne saker og dokumenter fra universitetsstyremøtet.