Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Alkoholbruken blant eldre øker

En stor andel eldre oppgir at de drikker alkohol to ganger i uken eller mer. Og forskjellen i alkoholbruken mellom menn og kvinner blir mindre.

Foto av eldre par som skåler med vin
Forskning viser at alkohol gjerne blir assosiert med sosialt engasjement, samvær og livsglede hos de eldre. Men mange vet for lite om risikoen ved å drikke alkohol, viser forskning. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

De siste tiårene har alkoholbruken blant eldre økt både i Norge og i Skandinavia.

I de skandinaviske landene startet denne utviklingen først i Danmark på 1970-tallet. Et drøyt tiår senere skjedde det samme i Sverige og Norge. Økningen var størst i perioden frem til omkring 2005. Etter det har alkoholbruken blant eldre vært mer stabil.

Foto av Terje Emil Fredwall

Professor Terje Emil Fredwall ved Senter for omsorgsforskning sør

Foto av Anne Jørstad Antonsen

Stipendiat Anne Jørstad Antonsen på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

– I Norge oppgir over åtti prosent av eldre mellom 60 og 79 år at de drikker alkohol. Rundt én av fire fortalte at de drikker to ganger i uken eller oftere. Vi ser også at kjønnsforskjellene i alkoholbruk viskes mer ut, sier professor Terje Emil Fredwall ved Senter for omsorgsforskning på Universitetet i Agder.

Sammen med kollega Anne Jørstad Antonsen står han bak en kunnskapsoppsummering om alkoholbruk blant eldre som er basert på 51 forskning- og utviklingsarbeider om emnet.

Forrige gang det ble utgitt en slik større kunnskapsoppsummering i Norge, var i 2011.

Drikker oftere, men i små mengder

Når eldre drikker alkohol, er det som oftest vin det er snakk om. Det vanligste er å drikke én til to enheter når man først drikker. To tredjedeler av de eldre kvinnene over 60 år og omkring halvparten av mennene rapporterer dette.

– Generelt sett kan vi si at eldre i Norge drikker oftere alkohol enn før, men at det skjer i forholdsvis små mengder. Det er fortsatt en større andel eldre menn som drikker – og som drikker ofte – sammenlignet med kvinner, sier Fredwall.

Forskningen viser at alkohol gjerne blir assosiert med sosialt engasjement, samvær og livsglede hos de eldre. Samtidig viser flere av studiene at alkoholbruk også kan bli forbundet med vanskeligheter som sosial isolasjon, stress og sykdom, eller livsoverganger som pensjonering og dødsfall i nære relasjoner.

Har ofte ikke nok kunnskap

Å drikke alkohol er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår og for ikke-smittsomme sykdommer. Det gjelder både for unge og gamle.

Men for eldre kan alkoholbruk være spesielt utfordrende. Når vi blir eldre, får vi nedsatt stoffskifte, og både kroppsmassen og andelen væske i kroppen blir mindre.

– Studiene vi har gått gjennom viser at de eldre ofte ikke gjenkjenner eller har manglende kunnskap om risiko forbundet med å drikke alkohol. Eksisterende helseutfordringer, samt risiko for ulykker og fallskader, kan forsterkes når man drikker. Det er også en rekke mulige negative konsekvenser for eldre som kombinerer det å drikke alkohol med bruk av legemidler, sier stipendiat Anne Jørstad Antonsen.

Litt under én av tre personer i Norge over 65 år som sier at de drikker én eller flere ganger i uken, forteller at de også bruker vanedannende legemidler. Bruken av slike medisiner ser ut til å øke noe mer jo oftere man drikker.

– Det kan være at eldre ikke vet nok om risikoen ved å bruke alkohol og psykofarmaka. Studiene peker på at bruken blir bagatellisert, og forklart med at dette er noe eldre mennesker «bare gjør». Da er det også viktig å være klar over at eldre er mer sårbare for alvorlige bivirkninger av samtidig bruk enn yngre personer, sier Fredwall. 

Kunnskapsoppsummeringen «Alkoholbruk blant eldre» er utgitt i Omsorgsbiblioteket, som er et nasjonalt elektronisk bibliotek som samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Oppsummeringen kan være nyttig for de eldre selv, ansatte i helse- og omsorgstjenestene, pårørende, studenter, forskere og politikere.