0
Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad om utvikling av algebraisk tenkning

Claire V. Berg disputerer for ph.d.-graden i matematikkdidaktikk fredag 12. juni. Hun analyserer i doktoravhandlingen utviklingen av algebraisk tenkning hos tre ungdomsskolelærere og en didaktiker fra et universitet (henne selv).

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Se også:

Seminar i tilknytning til disputasen:

I avhandlingen retter hun søkelys på sammenhengen mellom deltagernes utvikling av algebraisk tenkning og utvikling av et læringsfellesskap basert på ”inquiry”. I tillegg presenterer hun i avhandlingen elementer fra sammenhengen mellom lærernes utvikling av algebraisk tenkning og deres tenkning relatert til egen undervisningspraksis.

Samarbeidet med lærerne varte i over et år og besto i verksteder og klasseromsobservasjoner. I løpet av verkstedene presenterte Berg noen matematiske oppgaver som hun selv hadde valgt og studerte hvordan deltagerne arbeidet med disse. I tillegg fulgte hun lærerne i deres egen undervisning og utførte intervjuer både før og etter klasseromsobservasjonene. Dokumentasjonen var i form av lydopptak både fra verkstedene og intervjuer samt klasseromsobservasjoner. I tillegg samlet hun kopi av materiell fra lærernes deltagelse på verkstedene og ulike typer notater.

Prosessene bak utvikling av algebraisk tenkning

Resultatene av denne studien indikerer at deltagernes utvikling av algebraisk tenkning er dypt sammenvevet med prosessene relatert til dannelsen og utviklingen av læringsfellesskapet hvor ”inquiry” står sentralt. Det synes som at deltagernes tillit til fellesskapet utviklet seg gradvis, mens tilliten til faget var knyttet til de matematiske oppgavenes natur. I tillegg viser studien hvordan lærerne gikk inn i en prosess hvor de både så kritisk på sin egen undervisningspraksis og hvor de tenkte gjennom mulige implikasjoner for sin fremtidige undervisningspraksis.

I avhandlingen gir Berg innsikt i sin egen utvikling, både som didaktiker og som forsker, og hvordan denne innsikten settes sammen med forskningsresultatene. Spesielt retter hun søkelys på de forskjellige trinn i algebraisk tenkning og diskuterer relasjonen mellom algebraisk tenkning og algebraiske notasjoner. I tillegg gir hun innsikt i prosessene bak utformingen av et doktorgradsarbeid.

Mer overordnet bidrar avhandlingen til en bedre forståelse av spørsmålene relatert til samarbeid mellom lærere og didaktikere fra et forskningsmiljø, mens fokus holdes på utvikling av algebraisk tenkning. Videre foreslås implikasjoner for måten algebra kunne bli presentert på i skolen.

Personalia: Claire Vaugelade Berg er forsker ved Institutt for matematiske fag ved Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder og jobber for tiden innenfor TBM prosjektet.

Claire Vaugelade Berg er født i 1958, og er fransk statsborger. Hun er gift og har 5 barn. Hun har erfaring som lærer både fra ungdomsskole og fra videregående skole med matematikk, fysikk og fransk som fag. I tillegg har hun erfaring fra lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Se også:

Seminar i tilknytning til disputasen: