Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas: Verdivalg for den multikulturelle skolen

Olav Hovdelien disputerer 15. april på en avhandling der han tar for seg den multikulturelle skolen og rektorenes forståelse av skolens verdigrunnlag og religions- og livssynsundervisningen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Olav Hovdelien er den første kandidaten som disputerer for graden ph.d på doktorgradsprogrammet religion, etikk og samfunn ved Universitetet i Agder. Avhandlingen han har skrevet har tittelen “Den multikulturelle skolen – hva mener rektorene? Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen.”

Her finner du avhandlingen i fulltekst:

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Nye utfordringer for den norske skolen

Hva slags verdiforankring bør den norske skolen ha i dagens multikulturelle samfunn? Hva slags religions- og livssynsundervisning trengs i et samfunn der kristendommen synes å spille en mindre sentral rolle enn tidligere, samtidig som andre religioner og livssyn gjør seg sterkere gjeldende? Det er slike spørsmål Olav Hovdelien har bedt grunnskolerektorer i henholdsvis Oslo og Vest-Agder om å svare på i sitt forskningsarbeid.

Norge er i løpet av noen få tiår blitt et multikulturelt samfunn der ulike kulturer til dels er innvevd i hverandre og til dels lever side om side. Dette har medført nye utfordringer for skolen som er tiltenkt en plass som samfunnsintegrerende institusjon for det norske storsamfunnet. Det er blitt et kjennetegn ved den norske skolen at den er en institusjon i endring. Ikke minst ser vi dette av hyppige læreplanrevisjoner. I 2006 ble Kunnskapsløftet innført knappe ti år etter L97. Religions- og livssynsfaget i skolen har fremstått i fire forskjellige utgaver siden KRL kom i 1997. Foreløpig siste endring var innføringen av RLE fra og med høsten 2008. Rett før jul i 2008 vedtok Stortinget ny formålsparagraf for skolen der ulike livssynstradisjoner er tatt inn i skolens verdiforankring, i tillegg til kristendommen.

Når det gjelder spørsmålet om hva slags verdiforankring skolen bør ha, er rektorene samlet sett delt omtrent på midten. Om lag halvparten ønsker en fortsatt tilknytning til kristendommen, mens den andre halvparten ønsker en bredere formulert verdiforankring der kristendommen ikke lenger står i en særstilling. Det er betydelige forskjeller mellom rektorene i de to fylkene i dette spørsmålet. Ikke uventet er det et sterkere ønske om en fortsatt kristen verdiforankring blant rektorene i Vest-Agder enn i hovedstaden. Men da er det snakk om kristendom som kulturarv. Svært få rektorer tar til orde for en ”rekristning” av skolen. Tilsvarende tar få rektorer i begge fylker til orde for en annen religionspedagogisk tilnærming enn den som har vært representert ved de to siste fagmodellene, henholdsvis KRL og RLE.

Disputasfakta:

Kandidaten: Cand.philol. Olav Hovdelien ble født på Lillehammer 1968. Han arbeider nå som førstelektor i RLE ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Han er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Oslo og har hovedfag i kristendom fra Universitetet i Oslo. Hovdelien har arbeidet med lærerutdanning ved ulike høgskoler siden 1999. Han var stipendiat ved UiA 2006 - 2010.

Prøveforelesning og disputas finner sted i: Rom B1-001 Gabriel Scotts auditorium, Campus Kristiansand, og blir ledet av prodekan Aslaug Kristiansen, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Gå inn hovedinngangen og sving til høyre i Vilhelm Krags hall.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 14. april kl 15:15 - 16:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Grunnskolerektorers plass i skolesamfunnet i lys av nyere forskning"

Tid for disputas: Fredag 15. april kl 10:15 -

Tittel på avhandling: “Den multikulturelle skolen – hva mener rektorene? Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen.”

Opponenter:

Førsteopponent er professor Geir Skeie, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Stockholms universitet.

Annenopponent er professor Sven Hartman, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Stockholms universitet.

Komitéens administrator har vært professor Elisabet Haakedal, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA.

Veileder i doktorgradsarbeidet har vært professor Pål Repstad, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA