Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputas: Lojale sykepleiere i krysspress

Helseforetaksreformen da Staten overtok sykehusene i 2002 stresser sykepleierne som blir presset mellom krav til dokumentasjon av arbeidet og hensynet til god praksis, viser Elisabeth Sveen Kjølsruds doktorgradsavhandling.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Elisabeth Sveen Kjølsrud disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Agder onsdag 23. oktober 2013, med avhandlingen "Profesjonsetiske utfordringer i et helseforetak. En kvalitativ studie av sykepleiere ved to psykiatriske akuttposter i et helseforetak".

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiAs Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i religion, etikk og samfunn.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Sørlandet sykehus HF, og er utført i samarbeid med UiA.

 Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:Om helseforetak og profesjonsetiske utfordringer

Avhandlingen er en profesjonsetisk studie på bakgrunn av nye organisatoriske endringer i spesialisthelsetjenesten som følge av at Staten overtok ansvaret for sykehusene i 2002.

Kjølsrud har foretatt en kvalitativ studie av 14 sykepleiere og to enhetsledere ved to akuttposter innenfor psykisk helsevern i et helseforetak i Norge.

Sentrale spørsmål som stilles er: Hvilke etiske og moralske utfordringer opplever sykepleiere i sin arbeidshverdag på to psykiatriske akuttposter på en psykiatrisk avdeling? Og betyr innføringen av helseforetaksreformen noe for sykepleieres muligheter til å handle som profesjonelle?

Sykepleierne beskriver ulik tematikk som utfordrende, eksempelvis tvangsbehandling, prioritering og raske utskrivelser.

På spørsmål om hvorvidt helseforetaksreformen har betydning for sykepleiernes muligheter til å handle som profesjonelle, viser sykepleierne til en hverdag med økende dokumentasjon og skjemavelde og hvor tiden er kostbar i forhold til utøvelsen av god og forsvarlig praksis.

Hovedfunnene i avhandlingen er at sykepleierne handler systemtro og er lojale i forhold til arbeidsstedets praksis til tross for at de ikke alltid er enig i ideologien arbeidsstedet representerer. Praksisen synes også i noen grad å gi sykepleierne moralsk stress i møte med krysspresset de opplever.

Disputasfakta:

Kandidaten: Elisabeth Sveen Kjølsrud er født og oppvokst i Grimstad. Hun tok sin sykepleierutdannelse ved Aust-Agder sykepleierskole i 1983 og sin spesialutdannelse som psykiatrisk sykepleier i 1991 ved Stavanger sykepleierskole. Kjølsrud har en halvårsenhet i mediekunnskap fra Møre- og Romsdal distriktshøyskole i 1986, og avlagt mellomfagseksamen ved Universitetet i Bergen i sosiologi i 1994. Masteroppgaven som Kjølsrud skrev i 2006 ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hadde tittelen ”Hvordan opplever og håndterer sykepleiere forholdet mellom idealet om konkret omsorg i møte med pasienten og rammene som ligger i ISF (innsatsstyrt finansiering) som styringsform?” Kjølsrud arbeider i dag som Samhandlingskoordinator og leder for lokalmedisinske tjenester i Setesdal.  

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-006 – Arne Garborgs auditorium, Campus Kristiansand, Universitetet i Agder.

Dekan Ernst Håkon Jahr leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: 23. oktober 2013 kl 09.15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Drøft betydningen av et deskriptivt og et normativt etikkperspektiv i kvalitativ forskning innenfor feltet profesjonsetikk. Hvilke konsekvenser kan dette ha for avgrensning av problemstilling og teorivalg når kunnskapsdybde er målsettingen?»

Tid for disputas: 23. oktober 2013 kl 10.15

Tittel på avhandling: Profesjonsetiske utfordringer i et helseforetak. En kvalitativ studie av sykepleiere ved to psykiatriske akuttposter i et helseforetak.

Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Unni LindströmÅbo Akademi, Finland

Annenopponent: Professor Herdis Alvsvåg, Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av førsteamanuensis Terje Mesel, UiA

Veileder var professor Pål Steinar Repstad mens professor Paul Leer-Salvesen var bi-veileder. Begge arbeider ved Institutt for religion, filosofi og historie, UiA.