0
Hopp til hovedinnhold

Vil granske publiseringssaken

Det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning har i dag gitt Universitetet i Agder tilbakemelding om at de imøtekommer UiAs ønske om å gjennomgå den såkalte publiseringssaken.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Beslutningen kommer som et positivt svar på forespørselen Universitetet i Agder sendte i begynnelsen av februar, hvor granskingsutvalget ble spurt om å gjennomgå saken. Det har også vært avholdt et møte mellom utvalget og UiA, hvor det ble redegjort for bakgrunnen til saken. Granskingsutvalget - Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning skal være en nasjonal ressurs for bl.a. utdanningsinstitusjoner for behandling av saker om uredelighet i forskning.

Universitetet i Agder ønsker at gjennomgangen av publiseringssaken skal gjennomføres av et uavhengig utvalg. I den offentlige omtalen av saken har det blitt satt spørsmålstegn ved den vitenskapelige publikasjonens omfang og hvorvidt dette kan oppnås ved å følge de allmenne reglene for publisering. En mulig mistanke som ble nevnt i media er i hvilken grad professoren har brutt med konvensjoner om medforfatterskap.

En uavhengig gransking er også viktig for å avklare professorens situasjon, som direkte eller indirekte har blitt mistenkt for vitenskapelig uredelighet i medieomtalen. Det viktig å avklare innholdet i disse påstandene, og Universitetet i Agder ba i henvendelsen til Granskingsutvalget også om en vurdering av hvordan systemet internt ved UiA er innrettet og hva UiA kan lære av saken.

I svaret skriver Granskingsutvalget at utvalget enstemmig har vedtatt å gjennomgå saken, og at denne gjennomgangen vil sikre en uavhengig vurdering av forskningspraksis og arbeidsmetoder. Utvalget skriver videre at saken reiser noen prinsipielle spørsmål knyttet til forfatterskap og publiseringspraksis som tidligere ikke har vært prøvd i henhold til § 5 i den norske forskningsetikkloven.

Det er foreløpig ikke fastsatt noen plan eller tidsramme for granskingsutvalgets gransking av saken.

Bakgrunn

Det var i siste del halvdel av januar og i begynnelsen av februar 2016 betydelig offentlig omtale av en forsker ved Universitetet i Agder som har en stor vitenskapelig produksjon og et høyt antall publiseringspoeng, og som samtidig står i en rettsprosess om utvisning med norske myndigheter.

Som det har vært presisert tidligere, så er det viktig å understreke at utvisningssaken og publiseringssaken er to helt adskilte saker. Utvisningssaken ble behandlet av Oslo Tingrett i august 2015, og dommen resulterte i full frifinnelse av forskeren.  Justisdepartementet valgte å anke frifinnelsen av professoren og anken kommer opp i lagmannsretten i mai 2016.

Styret for Universitetet i Agder behandlet onsdag 27. jan. sakskomplekset, bl.a. på bakgrunn av en henvendelse fra professor Sigbjørn Sødal. I innstillingen til styret skriver universitetsdirektøren at anklagene i publiseringssaken er vesentlige og må følges opp. Samtidig er det viktig at publiseringssaken ikke skygger for utvisningssaken, som etter universitetsdirektørens vurdering både er prinsipielt viktig for norsk forskning i den internasjonale forskningsverdenen og en stor menneskelig påkjenning for den berørte professoren og hans familie.

Vedtaket i universitetsstyret

Universitetsstyret ble i styremøtet forelagt et saksframlegg, inkludert henvendelsen fra Sødal og medieklipp i saken, og gjorde på denne bakgrunn følgende enstemmige vedtak:

  1. Styret viser til mottatte dokumenter og orientering fra universitetsdirektøren om en utvisningssak og en publiseringssak knyttet til en professor tilsatt ved UiA. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake til styret med en nærmere gjennomgang av de to sakene enten samlet eller hver for seg.
  2. Styret har merket seg at professoren i domsslutningen fra Tingretten ble frikjent ved at vedtaket av Justis- og beredskapsdepartementet av 12. januar 2015 om å utvise han er ugyldig. Saken er nå anket til Lagmannsretten. Dette er en prinsipiell viktig sak for UiA og norsk forskning og styret ber om at UiA fortsatt følger opp denne saken overfor professoren og omverden.
  3. Styret har merket seg at det er stilt flere kritiske spørsmål om professorens rekordmange publiseringer. Styret er generelt opptatt at UiAs forskningspublisering skjer innenfor gjeldende regelverk og vil ut fra dette be om at den aktuelle publiseringen vurderes gjennom en fornyet gjennomgang. Styret er tilfreds med at Det nasjonale publiseringsutvalget vil gjennomgå de aktuelle publiseringskanalene.

Som tidligere dekan for fakultetet hvor professoren er ansatt, erklærte UiAs rektor og styreleder Frank Reichert seg inhabil i saken. Han deltok således ikke i styrets behandling av saken.

Tekst: Paal Pedersen