0
Hopp til hovedinnhold

Søkertall: Akademisk e-sport suser ut av startblokkene

215 søkere har det splitter nye og unike bachelorstudiet i akademisk e-sport som førstevalg. Studiet med 40 plasser er det første formelle utdanningsløpet i akademisk e-sport. 

-

Akademisk e-sport har flest førstevalgsøkere per studieplass ved UiA. (Skjermdump fra infovideo)

Søkertallene i Samordna opptak viser at tallet på søkere til høyere utdanning totalt går ned, men at UiA tar en litt større jafs av kaka.

- Det er gledelig å se at det nye studiet i akademisk e-sport har fått så gode søkertall, og ser ut til å treffe et behov, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Årsaken til at tallet på søkere i Samordna opptak synker fra 154.000 i fjor til 135.000 i år ser i overveiende grad ut til å være en koronaeffekt. Søkertallene i Samordna opptak viser en markant topp i 2020- og 2021-tallene, mens i 2022 er vi tilbake til situasjonen før koronaen slo til. "Et godt arbeidsmarked, åpne grenser og lavere fødselskull gjør at søkertallene til høyere utdanning er mer tilbake til normalen", skriver Kunnskapsdepartementet i sin pressemelding om søkertallene.

Hovedtallene

Når vi slår samme samordna og lokalt opptak, har 10.722 søkere UiA-studier som førstevalg. Det er 2.000 færre enn i fjorårets koronatids-boom.

I Samordna opptak har 6243 søkere UiA som førstevalg, mot 7.023 i fjor. Ut fra det totale antallet søkere i Samordna opptak øker UiA sin relative andel litt.

I lokalt opptak har 4479 søkt UiA-studier. To tredjedeler av disse søker masterstudier. Her har helsefag en liten oppgang, mens lærerutdanningene, kunstfag, samfunnsvitenskap og humaniora-pedagogikk har en liten nedgang. Størst nedgang har økonomi- og administrasjonsfagene størst nedgang, mens teknologi- og realfagene har nedgang i mastersøknader på alle studier.

Både årsstudiene og bachelorstudiene i lokalt opptak har færre søkere enn i fjor. Totalt i det lokale opptaket er det 1306 færre søkere enn i fjor – bare 350 av disse er færre søkere på masterstudiene.

Antall søkere per studieplass - ti på topp ved UiA

Rangering

Studium (bare i Samordna opptak)

Søkere per studieplass

1

Akademisk E-sport, bachelor *

5,4

2

Sosialt arbeid, bachelor

4,3

3

Idrett, årsstudium

4,2

4

Barnevern, 5-årig master

3,7

5

Markedsføring og ledelse, bachelor

3,6

6

Rettsvitenskap, bachelorprogram

3,5

6

Pedagogikk, årsstudium 

3,5

8

Vernepleie, bachelorprogram

3,4

9

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

2,9

9

Sykepleie, bachelorprogram Kristiansand

2,9

* I tillegg til de 215 norske søkerne er det 137 søkere i den internasjonale søkerbunken. Det er avsatt noen studieplasser til internasjonale søkere.

Oversikter fra Samordna opptak

Gå inn på Samordna opptak søker og opptakstall 2022 - gå til Høgskole og universitet. 

Tabellen "Antall søkere fordelt på studier" (fjerde excel-tabell ovenfra) gir tall for alle studiene i Samordna oopptak, ordnet etter utdanningsinstitusjon i alfabetisk rtekkefølge. UiA kommer omtrent halvveis ned på siden.

Tabellen "Antall søkere fordelt på lærested" (sjette excel-tabell ovenfra) viser totalt søkertall i Samordna opptak for alle læresteder.

Ikke bare gaming

I akademisk e-sport blir dataspill brukt som verktøy for opplæring og formidler av kompetanse enn den rent sportslige delen, der deltakerne konkurrerer om å komme først til mål i spill. E-sport er en av de sportsgrenene som øker mest både i antall utøvere og publikum.

Studentene vil lære om spilldesign og spillhistorie, programmering og nettsikkerhet, droner og andre fjernstyrte enheter, men også om trening, restitusjon og prestasjon og om økonomi, entreprenørskap og merkevarebygging.

I tillegg til datakompetanse er evne til samskaping og koordinering med medspillere i stress-situasjoner viktig kompetanse som studiet løfter fram.

Mange skoler har e-sport på timeplanen, men lærerne underviser på interesse og lyst, og ikke på formell kompetanse. Det vil de nå kunne få gjennom UiA-studiet i akademisk e-sport.

Se video-teaseren for studiet:

Se også:

NRK: UiA blir første universitet med e-sport:

Her er en reportasje i magasinet for høyere utdanning - Khronoom akademisk e-sport og mulighetene utdanningen gir:

Profesjonsutdanningene står stødig

De fire store profesjonsutdanningene ved UiA kommer totalt sett godt ut, når man tar med i betraktningen at totaltallet av søkere nasjonalt går kraftig ned. Dermed vil de fleste studieområdene også få nedgang i antall søkere.

Lærerutdanningene har vekst i søkertallene fra Samordna opptak, i motsetning til søkersituasjonen nasjonalt. Lektorutdanningen for trinn 8-13 har økt søkertall, det samme har Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 -10 (GLU 5-10).

Tallet på søkere til barnehagelærerutdanningen går imidlertid noe ned i Kristiansand, mens i Grimstad øker søkningen. Lærerutdanningen for tospråklige lærere har også gode søkertall.

Handelshøyskolen ved UiA må bokføre at søkningen til økonomi- og administrasjonsstudiene faller, mens markedsføringsstudiet øker. Det er fremdeles hard kamp om studieplassene i øk-adm, både for 3-årig bachelor- og masternivå.

Bachelorstudiet i rettsvitenskap har en svak nedgang i førstevalgsøkere, men dette er trolig en korreksjon fra den sterke veksten i søkertallene i fjor. Antallet førstevalgsøkere er langt høyere enn før-koronatallene fra 2019.

Helsefagene har generelt synkende søkertall, både nasjonalt og på UiA. Til tross for dette er søkertallene fortsatt solide. Det er sykepleiestudiene som har størst svikt i søkningen, mens for eksempel bachelorstudiet i ernæring har økende interesse og studiene i folkehelse og friluftsliv holder stillingen fra i fjor.

Konkurransen om studieplassene i vernepleie – som er på Campus Grimstad – og for sykepleieutdanningene ved begge campuser, er fremdeles hard, selv om det er færre som har studiene som førsteprioritet.

Ingeniørfagene har over tid hatt synkende søkertall nasjonalt i Samordna opptak. UiA følger trenden. Som tidligere er det femårige masterstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse mest attraktivt, med god konkurranse om studieplassene.

Her vil søkere som har kvalifisert seg via andre veier enn studieforberedende på videregående skole, og derfor søker lokalt opptak, komme i tillegg til søkerne i Samordna opptak. Dette gjelder mest fagbrevutdannede langs Y-veien og de som tar ekstra realfag via trisemester-ordningen. Tallene fra lokalt opptak viser imidlertid at også her er det en generell nedgang i tallet på søkere.

- Vi skulle gjerne ha sett flere søkere til blant annet ingeniørstudiene. Dette er kompetanse samfunnet trenger, og vi håper den negative trenden snart vil snu, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Øvrige studier

Årsstudiet Globale utviklingsstudier har en kraftig vekst i førstevalgsøkere, og det er også flere som søker seg til bachelorstudiet.

Bachelor i sosialt arbeid og det fem-årige studiet i barnevern opprettholder sterk konkurranse om studieplassene, selv om tallet på førstevalg-søkere går noe ned.

Studiene i IT og informasjonssystemer har færre førstevalgsøkere i år, etter en periode med god vekst både for bachelor- og årstudiet. Søkningen er fremdeles god til studiene.

Historiestudiene er ett av få studier i Humaniora som øker tallet på førstevalgsøkere, selv om økningen er liten. Nasjonalt er humaniora inne i en langvarig negativ trend.

Den sviktende interessen for språkstudier har nå også rammet engelsk, som hittil har klart å fylle studieplassene.

Bachelorstudiet i pedagogikk har stabil søkning. Årsstudiet har færre søkere enn i fjor, men er likevel ett av studiene med flest søkere per studieplass. Bachelorstudiet i spesialpedagogikk har en nedgang i antall søkere, som kan skyldes at det tidligere har hatt opptak hvert annet år, men nå går over til å ha opptak hvert år.

Kunstfagene som tilbys gjennom Samordna opptak faller inn i den nasjonale nedgangen i antall søkere, men både visuell kunst og årsstudiet i musikk har konkurranse om studieplassene. Mange av studiene i kunstfag er basert på opptaksprøver, og er dermed i det lokale opptaket.

I de klassiske realfagene går søkningen til biologi opp og matematikkstudiene ned, mens de andre holder stillingen.

- UiA hevder seg godt i konkurransen om lærerstudentene. Det er bra både for regionen og for UiA, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

- UiA hevder seg godt i konkurransen om lærerstudentene. Det er bra både for regionen og for UiA, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Søkerne

51,4 % av førstevalgsøkerne til UiA er 21 år eller yngre, mot 44,4% nasjonalt. Flest av de yngste søkerne har søkt fagområdene lærerutdanningene, økonomi og administrasjon, samfunns og jus.

52 % av førstevalgsøkerne kommer fra Agder. Fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Rogaland har alle rundt 10 prosent av søkerne, slik at resten av landet deler på de siste snaut 20 prosentene. I 2022 er det en liten nedgang i andel søkere fra Agder sammenlignet med tidligere år.

Fransk er kvinnestudiet framfor noen, der ni av ti førstevalgsøkere er kvinner. Skolebibliotekkunnskap ligger tett på, med 89,8 prosent kvinneandel. 44 av 49 førstevalgsøkere er kvinner. Kunst og håndverk (89,2 prosent kvinner) og Spesialpedagogikk (89 prosent kvinner) følger deretter.

I den andre enden har flere ingeniørstudier på bachelornivå få kvinnelige førstevalgsøkere: I elektronikk 1 kvinnelig førstevalgsøker og 13 mannlige. Det gir en kvinneprosent på 7,1. I mekatronikk har 10 kvinner og 76 menn som studiet som førstevalg, kvinneprosent 11,6, og i data er det 15 kvinnelige og 98 mannlige førstevalgsøkere. Kvinneprosenten er 13,3.

Viktige datoer framover

I Samordna opptak:

1. juli: Siste frist for å omprioritere studieønskene og for å laste opp dokumentasjon

20. juli Søkerne får svar på søknaden

24. juli: Siste frist for å svare på hovudopptaket - seinast 24. juli kl. 23:59.

25. juli: Tilbud om studieplass er sendt ut - pressemelding fra Samordna opptak med nøkkeltall

25. juli: Åpner for å søke på ledige studieplasser – liste blir lagt ut på UiA.no

29. juli: Suppleringsopptak i SO

4. august: Etterfyllingsopptakene starter

Følg med på UiA.no for ledige studieplasser. Det kommer opp en egen knapp som viser tilbud både i lokalt opptak og etter hvert også i Samordna opptak - fra 19. juli.

Pressemeldinger og kommentarer

Faktanotat fra Samordna opptak: Søking om opptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler Gå inn på Samordna opptak søker og opptakstall 2022 - gå til Høgskole og universitet, så ligger faktanotatet på topp.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Tilbake til normale søkertall til høyere utdanning og flere studieplasser enn noen gang

KunnskapsdepartementetDette er årets mest populære studier

KhronoKraftig nedgang i søkertall. Over 3000 færre vil bli sykepleiere

AftenpostenHan vil gå landets mest populære studium. Her er årets søkertall.

VGFærre søkere til høyere utdanning