0
Hopp til hovedinnhold

Kunstig intelligens, 2023-satsinger og studieplass-disponering

Disse og flere saker ble behandlet av universitetsstyret i oktobermøtet.

Universitetsstyret i møte i Grimstad

Møtet ble avholdt i møterommet Utsikten hos I4Helse på Campus Grimstad.

Husk også at styremøtene fremover strømmes via lenke i kalenderen på uia.no.

Vil samskape om kunstig intelligens

Møtet startet med dialog med UiAs prioriterte forskningssenter Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR) og senterleder og professor Ole Christoffer Granmo.

CAIR har blant annet brukt midlene som fulgte med statusen som prioritert forskningssenter til å få på plass superdatamaskiner, noe som har vist seg å være enda mer nyttig enn antatt, kunne Granmo fortelle. Mange publikasjoner er muliggjort av disse.

Senteret har jobbet målrettet med både kvalitet i publiseringene og ekstern finansiering. Dette har så langt ført til flere publiseringer på internasjonale topp-konferanser, samt at den eksterne finanseringen har muliggjort en tredobling av senteret på tre år. 

Granmo fortalte også om hvordan de jobber aktivt med samskaping av kunnskap med både studentene på KI-programmene ved UiA, andre fagmiljøer ved universitetet, andre kunnskapsinstitusjoner og eksterne partnere. Han lanserte også ideen om et femårig studieprogram hvor man knytter kunstig intelligens til de andre fagområdene ved UiA.

CAIR jobber mot SFI-status i 2023 og SFF-status i 2024.

Ole Christoffer Granmo

UiAs satsinger for 2023

Hver høst sender UiA sine forslag til satsingstiltak i statsbudsjettet to år frem i tid til Kunnskapsdepartementet.

Styret vedtok at følgende skal inngå i forslaget for 2023:

 1. 40 studieplasser til profesjonsstudiet i psykologi
 2. 35 nye rekrutteringsstillinger for strategiske satsinger, hvorav fem til ph.d.-programmet innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 3. 40 studieplasser til bachelorgrad i akademisk e-sport
 4. Fullfinansierte studieplasser for distriktsvennlige studier (sykepleie, vernepleie og barnehagelærer)
 5. 30 studieplasser til bachelorprogrammet Lærerutdanning for tospråklige lærere
 6. Satsing på batterikompetanse
 7. Permanent fullfinansering av studieprogrammet Shift (masterprogram i entreprenørskap)
 8. 50 nye studieplasser på femårig lærerutdanninger
 9. Utstyrspenger for økt aktivitet og samskaping innen velferdsteknologi på innovasjonsarenaene I4Helse og Mechatronics Innovation Lab (MIL).
 10. Nye studieplasser innen flere områder. 40 studieplasser til masterstudiet i rettsvitenskap er nevnt spesifikt her. 

Rangeringen ble diskutert nøye i møtet. Universitetsdirektøren forklarte rangeringen i denne listen med strategiske vurderinger, og den ble vedtatt som foreslått.

Disponering av studieplasser

Universitetsstyret vedtok antall plasser på de ulike studieprogrammene for 2022. Dette er fordeling av studieplassene ved UiA, og ikke vedtak om nye etableringer.

Blant endringene finner vi blant annet at:

 • profesjonsstudiet i psykologi får 40 studieplasser (forutsetter akkreditering fra NOKUT)
 • masterprogrammet i rettsvitenskap får 40 plasser (forutsetter akkreditering fra NOKUT)
 • bachelorprogrammet i akademisk e-sport tilføres ti plasser som omdisponeres fra multimedieteknologi og -design. Programmet får totalt 40 plasser (forutsetter intern akkreditering)

Alle disse tre forutsetter finansering for å kunne realiseres.

Disponeringen ble vedtatt i tråd med forslagene fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, med to unntak. Opptaket til masterprogrammene SHIFT entreprenørskap og Internasjonal business opprettholdes på 2021-nivå, i henhold til anbefalingen fra universitetsdirektøren. Handelshøyskolen ved UIA hadde opprinnelig foreslått å redusere 2022-opptaket til disse to med ti plasser hver med bakgrunn i opptakstallene fra 2021.

Implementerer langtidsbudsjett

UiA har per i dag ikke et langtidsbudsjett, og pengene fordeles internt kun for ett år om gangen.

Universitetsdirektøren ønsker at organisasjonen, spesielt fakultetsledelsene, skal ha bedre oversikt over fremtidig budsjettutvikling og dermed få et bredere planleggingsgrunnlag gjennom et langstidsbudsjett. I dette beskrives også eksterne faktorer og pågående og mulig satsinger ved UiA som kan få betydning for det økonomiske handlingsrommet.

Styret diskuterte blant annet ambisjonsnivået når det kommer til ekstern finansiering og ga signaler til arbeidet med langtidsbudsjettet som nå fortsetter og skal videreutvikles i de kommende år.

Korona

Styret ble orientert om arbeid knyttet til koronapandemien. Etter en diskusjon i styret sist og dialog med foreningen for stipendiater og postdoktorer UiAdoc, la universitetsdirektøren særlig vekt på å orientere om situasjonen for denne gruppen med tanke på gjennomføring og forsinkelser.

Det er flere stipendiater som har fått forlengelse som konsekvens av pandemien, og disse har vært prioritert tilbake på campus når dette har vært mulig.

Saker om videre utsettelser behandles individuelt på fakultetene og det er dialog mellom disse for å sikre at like argumenter kan gi like utsettelser. UiA forventer søknader også inn i 2022 og 2023 knyttet til ulemper ved koronasituasjonen.

Hele redegjørelsen kan leses i sakspapirene.

Andre utvalgte saker fra universitetsstyremøtet 13. oktober 2021

Se hele sakslisten