0
Hopp til hovedinnhold

Kathrin Pabst disputerer på muséumsansattes profesjonsetikk

Hvordan kan muséumsansatte løse etiske dilemmaer som oppstår når de arbeider med følsomme temaer for å lyse opp tabubelagte emner? I sin doktorgradsavhandling analyserer Kathrin Pabst utfordringene, og foreslår løsninger.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kathrin Pabst disputerer på muséumsansattes profesjonsetikk. (Foto: Amund Hestsveen)

Kathrin Pabst disputerer på muséumsansattes profesjonsetikk. (Foto: Amund Hestsveen)

Kathrin Pabst disputerer 17. desember med avhandlingen "Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema." Hun har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn

Les et større intervju i tidsskriftet Forskningsetikk desember 2014 s. 4-7 og artikkel på forskning.no

Se også presentasjonen på Vest-Agder-muséets nettsted og intervju i Vårt Land 9. desember 2014, i forbindelse med utstillingen av fredsprisvinner Malalas Yousafzais blodige klær på Nobels fredssenter:

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Profesjonsetikk for museumsansatte

Museenes samfunnsoppdrag inkluderer i dag arbeid med følsomme, tabubelagte tema som folk flest ikke kjenner til eller ikke vil kjenne til.

I flere politiske dokumenter blir museene oppfordret til å opptre som aktive samfunnsaktører som skal peke på områder i dagens samfunn som bør belyses for å rette opp bilder fra fortiden, eller for å løfte frem minoriteter og enkeltpersoner som har blitt utsatt for urettferdig behandling.

Arbeidet er krevende og følsomt for alle involverte parter, uten at det finnes dekkende retningslinjer for hvordan den enkelte museumsansatt bør gå frem.

I avhandlingen med tittelen "Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema." blir syv utstillinger fra inn- og utlandet studert, hvorav den syvende ble iscenesatt for å kunne se nærmere på funnene fra de første seks utstillingene.

Hele utstillingsprosessen gjennomgås systematisk, og det legges spesielt vekt på utfordringer i samarbeidet med enkeltpersoner som bidrar med personlige beretninger.

Empirien blir analysert i lys av etisk teori, og fire sentrale moralske utfordringer blir utpekt.

Avslutningsvis drøftes det normativ hvordan disse moralske utfordringene bør håndteres, tatt etisk teori og internasjonale studier i betrakting. Det forslås også konkrete grep for å sette museene i bedre stand til å håndtere utfordringene.

Avhandlingen er et bidrag til så vel forskningsfelt som praksisfelt, og føyer seg inn i pågående nasjonale og internasjonale diskusjoner i museumsfeltet.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Kathrin Pabst er født og oppvokst i Tyskland og kom til Norge i 2000. Hun har bachelorgrad i økonomi og mastergrad i etnologi fra Christian-Albrechts-Universität i Kiel i Tyskland. Mastergradsavhandlingen med tittelen "Briefe an den Kaiser. Annäherungen an die subjektive Wirklichkeit einer dörflichen Lebenswelt in Schleswig-Holstein am Anfang des 20. Jahrhunderts" tok for seg levekår til en fattig landarbeiderkvinne slik hun beskrev dem i flere titalls brev til keiser Wilhelm II. 

Kathrin Pabst er nå ansatt som leder for fagseksjonen ved Vest-Agder-museet IKS i Kristiansand. Her samles det overordnete ansvaret for museets faglige virksomhet innen forskning, forvaltning og formidling. De siste årene har hun vært prosjektleder for to større utstillinger om følsomme tema, noe som førte til interessen for å se nærmere på de moralske utfordringene museumsansatte møter i dette arbeidet. Kathrin Pabst er dessuten foredragsholder og forfatter.

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium, B1-006, Campus Kristiansand.

Prodekan Helje Kringlebotn Sødal leder disputasen

 

Tid for prøveforelesning: Onsdag 17. desember 2014 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Fra ICOMs etiske regelverk mot en ny museumsetikk: Et skifte i praksis og tenkemåte, eller mer av det samme?"

 

Tid for disputas: Onsdag 17. desember 2014 kl 12:00

Tittel på avhandling: "Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema."

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Brita Staxrud Brenna, (UiO)

Annenopponent: Museumsdirektør/førsteamanuensis Marit A. Hauan, (UiT)

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Solveig Botnen Eide, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Pål S. Repstad (hovedveileder), bi-veileder var professor Paul Leer Salvesen, begge UiA.