0
Hopp til hovedinnhold

God studentstart, reisepolicy og budsjettfordeling

Disse og flere saker i årets siste universitetsstyremøte.

Universitetsstyremøte.
Dialogmøte med Norce

Dialogmøte mellom UiAs universitetsstyre og administrerende direktør Kristin Wallevik i Norce.

Universitetsstyret avholdt sitt siste møte i 2021 onsdag 24. november. Den åpne delen av møtet ble som alltid strømmet på uia.no.

Universitetsstyremøtet startet med et dialogmøte med forskningsinstituttet NORCE (Norwegian Research Center AS) hvor UiA er medeier. Administrerende direktør Kristin Wallevik fortalte om status for instituttet, deres strategiske satsingsområder og om mulige samarbeidsområder for instituttet og UiA.

Prioriterte forskningssentre

Fra 2019 har UiA hatt seks prioriterte forskningssentre. Universitetsstyret kan i år tildele denne statusen til opptil to ytterligere forskningsmiljøer.

Det har i år vært en søknadsrunde med fastsatte kriterier og vurderinger, og universitetsstyret fattet vedtak på grunnlag av dette arbeidet. Konklusjonen blir offentlig kjent torsdag 25. november i egen sak på uia.no.

UiA-budsjettet for 2022

Fordelingen av UiAs midler for 2022 ble vedtatt som foreslått. Universitetsstyret fordeler 1,67 milliarder kroner på UiAs enheter og prosjekter.

Budsjettforslaget som ble lagt frem for styret av universitetsdirektøren har innarbeidet Solberg-regjeringens effektiviseringskutt (ABE), uten at det er kuttet i tildelingene til fakultetene og andre budsjettenheter. Regjeringens reisekutt er kun innarbeidet i fellestjenestenes rammer.

Likevel er det flere oppgaver som må løses innenfor rammene, slik at det internt må prioriteres hardere. For eksempel møter fakultetene krav om to sensorer i alle fag med gradert karakter, uten at det medfører nye ressurser.

Dersom Stortinget vedtar nye kutt i det endelige statsbudsjettet for 2022, må disse innarbeides i revidert budsjett før sommeren.

Plan for bedre mottak av studenter

UiA har i lengre tid jobbet med å minske frafallet av studenter og få flere gjennom sine studieprogrammer. Et felles førstesemesterprogram skal bidra til at studenter skal få en god start og komme godt i gang med sine studier – både faglig og sosialt.

Universitetsstyret vedtok flere prinsipper for førstesemesterprogram ved UiA, blant annet studiestart med tydelig faglig fokus og studentmentorprogram, at fakultetene får ansvar for å utforme opplegg som passer de ulike studieprogrammene og at ordningen skal være fullt implementert i alle gradsgivende studieprogrammer senest høsten 2026.

Under behandlingen var universitetsdirektøren og styrets medlemmer tydelige på at de sosiale aspektene ved studiestarten ikke skal nedtones, men at det faglige skal styrkes.

Ny reisepolicy

UiAs strategi legger vekt på bærekraft og miljø, og det er også vedtatt en handlingsplan for miljø og klimapolitikk. I forbindelse med oppfølging av handlingsplanen er det arbeidet med en ny reisepolicy som universitetsstyret vedtok som foreslått.

Policyen gjelder alle ansatte og alle reiser knyttet til UiAs virksomhet. I policyen er det lagt vekt på bevisste reisevalg og vurdering av reisens merverdi opp mot for eksempel digitale samarbeidsformer.

Plan for 2022

Universitetets overordnede plan for 2022 ble vedtatt som foreslått med kun mindre justeringer. Målet med planen er å bidra til å realisere UiAs strategi.

UiA har også en rekke handlingsplaner på flere felt og fakultetene har egne strategiplaner. Derfor inneholder Plan 2022 i hovedsak tiltak som gjelder hele universitetet.

Andre utvalgte saker

Se dokumentene til sakene som var til behandling